G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

24 lipca 2007 godzina:20.53(Czytań: 3261)
:: ?ubr sponsorem stada ?ubrów w Bieszczadach. ::
W czerwcu br. Regionalna Dyrekcja Lasów Pa?stwowych w Kro?nie zawar?a umow? sponsoringow? z mark? ?ubr nale??c? do Kompanii Piwowarskiej SA w Poznaniu. ?ubr zobowi?za? si? do sponsorowania dzia?alno?ci le?ników w zakresie zwi?zanym z ochron? przyrody i edukacj? przyrodniczo-le?n?, zw?aszcza zwi?zan? z ochron? bieszczadzkich ?ubrów. Beneficjentami ?rodków przekazanych przez ?ubra - Sponsora ?ubrów w Bieszczadach -b?d? nadle?nictwa: Baligród, Koma?cza, Lutowiska i Stuposiany, ponosz?ce dot?d g?ówny ci??ar ochrony tych zwierz?t.
- ?ubr nieod??cznie kojarzony jest z natur?, spokojem lasu oraz relaksem na ?wie?ym powietrzu. Dba tak?e o ?rodowisko o ?rodowisko naturalne i prowadzi wiele inicjatyw proekologicznych, anga?uj?c w nie spo?eczno?ci lokalne na terenie ca?ego kraju - powiedzia? Tomasz Brycki, senior brand manager marki ?ubr w Kompanii Piwowarskiej - Od 3 lat ?ubr wspiera stado bia?owieskich ?ubrów i jest sponsorem Bia?owieskiego Parku Narodowego. Ciesz? si?, ?e od teraz ?ubr wspiera tak?e gatunek, który wyst?puje w Bieszczadach. Mamy nadziej?, ?e rozpocz?ta w?a?nie wspó?praca z Regionaln? Dyrekcj? Lasów Pa?stwowych w Kro?nie zaowocuje w przysz?o?ci wspólnymi udanymi przedsi?wzi?ciami.
- Coraz trudniej jest dzi? zdobywa? fundusze na ochron? przyrody; z tym wi?kszym uznaniem przyjmujemy inicjatyw? marki ?ubr. – Stwierdzi? Stanis?aw Kowalewski, dyrektor RDLP w Kro?nie. – Liczymy równie? na promocyjny efekt tej wspó?pracy, gdy? do tej pory ?ubr wi?kszo?ci Polaków kojarzy? si? z Bia?owie??. A przecie? tu w Bieszczadach ?yje najwi?ksze w Europie dzikie stado ?ubrów górskiej linii hodowlanej.
Na pewno ju? wkrótce wielu turystów przybywaj?cych na Podkarpacie dowie si?, ?e ?yj? tu ?ubry. W nak?adzie 60 tysi?cy egzemplarzy wydrukowana zostanie mapa turystyczna Bieszczadów, pokazuj?ca schematyczne rozmieszenie stad ?ubrów i miejsc z nimi zwi?zanych, np. miejsce pierwszej zagrody kwarantannowej, miejsce obelisku upami?tniaj?cego sprowadzenie ?ubrów do Woli Michowej i in. Znajdzie si? na niej równie? historia bieszczadzkiego „króla puszczy” oraz „Ballada o ?ubrze Pubalu”, narodzona II nagrod? w tegorocznym konkursie krasomówczym „Bajarze z le?nej Polany”.
Warto te? wiedzie?, ?e w dniu 28 lipca br. Gmina Lutowiska we wspó?pracy z nadle?nictwami: Lutowiska i Stuposiany organizuje I Dzie? ?ubra w Bieszczadach. Z tej okazji na obelisku przy budynku biura Nadle?nictwa Stuposiany zostanie ods?oni?ta tablica upami?tniaj?ca fakt sprowadzenia ?ubrów na ten teren w 1963 roku.

Edward Marsza?ek
rzecznik prasowy RDLP w Kro?nie

Informacje o marce ?ubr
?ubr – druga marka piwna w Polsce
Marka ?ubr to druga marka piwna w Polsce pod wzgl?dem wielko?ci sprzeda?y. To piwo produkowane z naturalnych sk?adników na skraju Puszczy Bia?owieskiej, idealne na zako?czenie ka?dego dnia. ?ubr jest pe?en spokoju i harmonii, nieod??cznie kojarzy si? z natur? i spokojem lasu. Od 2004 roku marka ?ubr wspiera stado bia?owieskich ?ubrów i jest sponsorem Bia?owieskiego Parku Narodowego. ?ubr dba tak?e stale o ?rodowisko naturalne i prowadzi wiele inicjatyw proekologicznych, anga?uj?c w nie spo?eczno?ci lokalne. W 2006 roku marka ?ubr zaanga?owa?a si? w akcj? ratowania lip w Bia?ymstoku (w czasie akcji „?ubr dba o korzenie” zebrano 133 tys. z?, za które posadzono 53 nowe lipy krymskie), ustawianie nowych ?awek w Lublinie nad Zalewem Zemborzyckim, zarybianie Jeziora D?ugie i Redykajny w Olsztynie oraz odrestaurowanie ?cie?ki turystycznej w Kadynach ko?o Elbl?ga. Jednocze?nie z tymi dzia?aniami zrealizowany zosta? fina? akcji „?ubr w naturze nie odpuszcza” z 2005 roku. W ramach tego projektu u?o?ono now? alejk?, nasadzono drzewa i ustawiono ?awki w Inowroc?awskim Parku Zdrojowym, odnowiono wiat? dla turystów w Miejscu Mocy w Puszczy Bia?owieskiej, odrestaurowano miejsce do grillowania w O?rodku Edukacji Przyrodniczo-Le?nej w Puszczy Goleniowskiej, ustawiono nowe ?awki w rezerwacie Szum oraz nasadzono drzewa, krzewy oraz ustawiono nowe ?awki w Parku 1000-lecia w Chojnicach. W tym roku marki prowadzi niestandardow? promocj? sprzeda?y „?ubr. Tu si? wybiera”, w ramach której podda renowacji Planty w Bia?ymstoku, Smoki w Jeleniej Dolinie w Elbl?gu, alejk? wzd?u? jeziora D?ugiego w Olsztynie, Ogród Saski w Lublinie, alejk? wzd?u? zalewu Sobótka w P?ocku oraz taras widokowy nieopodal pomnika Obro?ców Wis?y we W?oc?awku. Dzia?ania zako?cz? si? do ko?ca pa?dziernika.
Warto przypomnie?, ?e rok temu w marcu 2006 roku ?ubr wspar? ju? opiek? ma?ego, pochodz?cego z Bieszczad ?ubrzyka. Podczas wiosennej ulewy zwierz? zosta?o wyrzucone przez wezbrany potok Rabski na brzeg ma?ej podkarpackiej wsi Rabe. ?ubr przekaza? wtedy ?rodki na pomoc w wychowaniu i utrzymaniu cielaka (m.in. na zakup mleka, preparatów witaminowych i leków). G?osami pracowników Kompanii Piwowarskiej, którzy wzi?li udzia? w konkursie na imi? dla ?ubrzyka zwierz? nazwano Puszczyk, natomiast wcze?niej le?nicy z Baligrodu ochrzcili go PUBAL.
Źródło: Edward Marsza?ek, Lasy Krosno Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.661 secs