G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

05 sierpnia 2007 godzina:13.57(Czytań: 2440)
:: Ekomuzeum – poszukiwanie to?samo?ci ::
Z Barbar? Kazior z Fundacji Partnerstwo dla ?rodowiska rozmawia El?bieta Konieczna.
Gdyby spróbowa? sformu?owa? najbardziej obrazow? definicj? czego? tak malowniczego jak ekomuzeum?

To bardzo trudne. Ekomuzeum jest tak dynamiczn? koncepcj? prezentacji dorobku kulturowego, ?e trudno je uj?? w ramy definicji. Ja najcz??ciej mówi?, ?e jest to zespó? rozproszonych w terenie obiektów tworz?cych ?yw? kolekcj? obrazuj?c? warto?ci przyrodnicze
i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszka?ców. Przy czym jest to dziedzictwo widziane oczami lokalnej spo?eczno?ci i przez t? lokaln? spo?eczno?? wykorzystane do rozwoju. To jest najwa?niejszy cel tworzenia ekomuzeum.

Jest w tym element dumy?

O tak, na pewno. Odkrywanie swojego dziedzictwa wzmacnia to?samo?? oraz poczucie dumy z miejsca,
w którym si? mieszka.

W jaki sposób Pani zaanga?owa?a si? w realizacj? tej idei?

Mniej wi?cej w 2000 roku w jakiej? lekturze spotka?am si? z koncepcj? ekomuzeum, zaciekawiona ni? zacz??am poszukiwa? informacji o ekomuzeach. Przysz?o mi do g?owy, ?e w miejscach, w których dzia?amy jako Fundacja Partnerstwo dla ?rodowiska, istnieje wiele rozproszonych projektów, projekcików, pere?ek zwi?zanych
z dziedzictwem kulturowym i mo?na by je po??czy?
w form? ekomuzeum. Wobec tego wystartowali?my
z projektem w pierwszej edycji konkursu grantowego Mi?dzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na propagowanie idei ekomuzeów w Polsce, Czechach, na S?owacji i W?grzech.

Chodzi?o o ?ci?gni?cie pieni?dzy na realizacj? pomys?ów ekomuzeów?

Na pocz?tku chodzi?o g?ównie o to, ?eby ludzie zainspirowani t? ide? mogli pojecha? i zobaczy? podobne miejsca oraz spotka? „pozytywnie zakr?cone” osoby, które fascynuj? si? dziedzictwem kulturowym. Chc? je zachowa? nie jako skansen, ale jako co?, co jest dynamiczne, ?yje i zmienia si? razem ze spo?ecze?stwem. Zorganizowali?my seminarium w Czechach, na które uda?o si? ?ci?gn?? przedstawicieli sze?ciu ekomuzeów ze Szwecji. Z Polski w tym seminarium uczestniczyli ludzie spod Babiej Góry, z Lanckorony i Bieszczadów. Rzeczywi?cie, przyk?ady szwedzkie zainspirowa?y liderów z tych regionów i tak zacz??y powstawa? pierwsze ekomuzea. Drugim wa?nym efektem tego seminarium by?o zaproszenie ze strony Szwedów do przyjazdu
i obejrzenia ich ekomuzeów. Wiedza z ksi??ek czy internetu nie oddaje istoty rzeczy. Ekomuzeum jest ?yw? tkank?, to trzeba zobaczy?, prze?y?, spotka? ludzi, którzy najcz??ciej s? fascynuj?cymi osobowo?ciami. W jednym
z ekomuzeów odwiedzili?my gospodarstwo rolne, którego w?a?ciciel, Holender z pochodzenia, opowiedzia? nam swoj? histori? - jak przyjecha? do tego miejsca, jak si?
w nim zakocha?, jak przej?? gospodarstwo od starszej pani, która by?o ostatni? z rodu w?a?cicielk? dziedziczonej od wielu pokole? ziemi. Bardzo si? polubili. Du?o opowiada?a o swojej rodzinie, ??cznie z ró?nymi anegdotami o wujkach, braciach, ?miesznych i smutnych zdarzeniach. Gdy umar?a, on sta? si? spadkobierc? tych historii. My?l?, ?e przeczytawszy wiele ksi??ek, nie dowiedzia?abym si? wi?cej o wsi szwedzkiej jak w?a?nie przez pryzmat historii tej jednej rodziny, opowiedzianej
w dodatku przez Holendra, który tego wszystkiego nie prze?y?, ale na tyle pokocha?, ?e chce t? sag? rodzinn? unie?miertelni?.

Ekomuzeum to dziwne muzeum o silnym zabarwieniu uczuciowym.

Tak. Ciekawe jest to, co zwyk?e, codzienne, dla nas zrozumia?e. I wa?ne, nie dlatego, ?e tak powiedzia? konserwator w stolicy, tylko dlatego, ?e wa?ne jest dla ludzi, którzy w danym miejscu ?yj? i chc? je zachowa? dla swoich dzieci i wnuków.

Ekomuzea w Polsce… Ma?opolska jest pod tym wzgl?dem jako? szczególnie uprzywilejowana?

Tak, natomiast pierwsze ekomuzeum Jana Pazdura powsta?o w Starachowicach i zajmuje si? g?ównie hutnictwem ?wi?tokrzyskim oraz troch? te? ?yciem ludzi, którzy si? tym hutnictwem zajmuj?. W Ma?opolsce pierwszym miejscem, które podchwyci?o pomys? na zachowanie, o?ywianie dziedzictwa kulturowego, by?a Lanckorona, drugim Babia Góra.

Czy mrowisko mo?e by? eksponatem muzealnym?

Mo?e, a szczególnie, je?eli je pokazuje pani Hermina Spyrka z Przys?opia.

I kapliczka przydro?na…

I g?az narzutowy i pasieka, a tak?e kowal przy pracy, artysta czy ciekawa osobowo?? stanwoi? wa?n? cz??? tej spo?eczno?ci.

Podsumowuj?c, w?a?ciwie wyserfowa?a Pani dla siebie w internecie kawa?ek ciekawego ?ycia
zawodowego.

Tak, robi? te? inne rzeczy, ale to jest moje ukochane dziecko. Du?? rado?? przynios?y mi Bieszczady. Tam ekomuzeum zacz??o si? od tego, ?e Przemek O?dakowski (Prezes Fundacji Bieszczadzkiej Partnerstwo dla ?rodowiska) odkry? w Baligrodzie star? drewnian? ku?ni? z 1926 roku, której w?a?ciciel zmar? i po jego ?mierci ku?nia zosta?a zamkni?ta na k?ódk?. Okaza?o si?, ?e ?yje ?ona tego kowala, która zreszt? by?a jego pomocnikiem. Przyjechali?my na spotkanie z ni?…

Kiedy to by?o?

Jakie? trzy lata temu. Spotkali?my si? z t? pani? kowalow? – Aniel? ?y?k?, która opowiedzia?a nam o tym, jak ku?nia funkcjonowa?a, a przy okazji kawa? swojego ?ycia. I to by?o fascynuj?ce. Pani Aniela jest wieczn? optymistk? i zarazi?a nas swoj? filozofi? ?yciow?. No
i zacz??o si? od Baligrodu i ku?ni, a w tej chwili powsta?o w Lutowiskach Ekomuzeum „Trzy Kultury” i s? pomys?y na nowe.

Ekomuzeum to sposób na ?ycie niepowierzchowne?

Na pewno. Wymaga otwartego my?lenia, zag??bienia si? w temat. Na koniec mi?a rzecz. Fundacja co roku przyznaje nagrod? dla najlepszego projektu z zakresu dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, która jest równocze?nie nominowana do ?rodkowoeuropejskiej
nagrody, o któr? ubiegaj? si? równie? projekty z Czech, S?owacji, W?gier, Rumunii i Bu?garii w ramach Environmental Partnership for Sustainable Development Association. Do konkursu o tegoroczn? nagrod? Fundacja zaprosi?a wybrane inicjatywy ekomuzealne. Laureat zosta? wybrany spo?ród czterech ekomuzeów, które zg?osi?y si? do konkursu i zosta?o nim Ekomuzeum „Trzy Kultury” w Lutowiskach, które 22 wrze?nia ubieg?ego roku hucznie otwar?o swoje go?cinne podwoje.
Źródło: Gospodarka Spo?eczna na Bursztynowym Szlaku Autor: Admin
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.645 secs