G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15135
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2891
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37292

.:Wiadomości z Podkarpacia

27 września 2007 godzina:8.55(Czytań: 2234)
:: Odnawiamy Skarby Podkarpacia - Tyskie Pomaga ::
KOCZOBRYK NA ZAMKU W ?A?CUCIE JU? NIEBAWEM ODZYSKA SWÓJ DAWNY BLASK!
Tyskie wraz z mieszka?cami regionu odnowi kolejny Skarb Podkarpacia. W ramach rozpocz?tej niedawno charytatywnej akcji marki Tyskie "Odnawiamy Skarby Podkarpacia", uda?o si? ju? odnowi? pierwszy wa?ny obiekt na mapie regionu- by?o nim zabytkowe sanatorium "Stare ?azienki" w Iwoniczu-Zdroju. Tyskie wraz z mieszka?cami Podkarpacia zebra?o na ten cel w lipcu br. 84 tysi?ce z?otych. Podczas uroczystego oddania „Starych ?azienek” dla blisko 4000 publiczno?ci zagra? zespó? Czerwone Gitary. Kolejnym obiektem na mapie zabytków Podkarpacia, który zostanie poddany odnowianiu b?dzie znajduj?cy si? w wozowni Zamku w ?a?cucie zabytkowy koczobryk. Przez ca?y wrzesie? z ka?dego piwa Tyskie zakupionego na terenie województwa Podkarpackiego, 3 grosze przeznaczone zostan? w?a?nie na renowacj? tego wyj?tkowego pojazdu.

?a?cut to zabytkowe i malowniczo po?o?one miasto po?o?one na skraju Podgórza w województwie Podkarpackim. Miasto, które jest s?ynnym o?rodkiem kultury, odwiedzanym dzi? przez turystów z ca?ej Polski i z Europy, mo?e poszczyci? si? jednym z najwspanialszych skarbów – zabytkowym Zamkiem i wozowni?.

Zamek w ?a?cucie to jedna z najbardziej znacz?cych rezydencji arystokratycznych w ca?ej Europie. Powsta? w XVII wieku, a przez lata przechodzi? liczne metamorfozy – przebudowano jego spor? cz???, utworzono aleje spacerowe, zlikwidowano fortyfikacje. Efekt widoczny jest do dzisiaj – ?a?cut s?ynie z pi?knej architektury, znakomitych wn?trz mieszkalnych oraz niezwykle interesuj?cej kolekcji pojazdów konnych. Zespó? pa?acowy otoczony jest przez stary, malowniczy park w stylu angielskim. Na jego terenie znajduje si? szereg zabytkowych obiektów: Oran?eria, Zameczek Romantyczny, uje?d?alnia, stajnie i wozownia. I to w?a?nie w ?a?cuckiej wozowni znajduje si? najwi?ksza w Polsce kolekcja pojazdów konnych zgromadzonych w autentycznych zabudowaniach.

Znajduj?cy si? w zbiorach Muzeum-Zamku w ?a?cucie i obecnie poddawany renowacji pojazd konny zwany koczobrykiem nale?y do tzw. Muzealnej Kolekcji. Jest to drugi obok historycznej Wozowni Potockich ?a?cucki zbiór pojazdów konnych, na który sk?adaj? si? pojazdy nabywane od ko?ca lat czterdziestych XX w, a wi?c ju? w czasach, kiedy w ?a?cucie utworzono Muzeum. Jest to olbrzymia, ci?gle otwarta kolekcja, dzisiaj licz?ca 75 pojazdów o ró?nej proweniencji i przeznaczeniu - od pochodz?cych z ksi???cych wozowni wytwornych karet do skromnych bryczek bogatego w?o?cia?stwa, od pojazdów wyjazdowych, poprzez podró?ne, my?liwskie, spacerowe do gospodarczych.

Koczobryk, który zosta? zakupiony do kolekcji muzealnej w 1994 roku nale?y do pojazdów niezwykle interesuj?cych, wr?cz unikalnych poprzez swój charakter i fakt, ?e jest jedynym tego typu pojazdem w zbiorach polskich. Pochodzi z prze?omu XIX i XX w. Koczobryk, do którego stosowano zaprz?g dwukonny, powo?ony by? z koz?a przez stangreta i by? pojazdem s?u??cym do niedalekich podró?y. Jest to rodzaj eleganckiej, wygodnej, luksusowo wyko?czonej, resorowanej dwuosobowej bryczki z bud?, z dodatkow? ?aweczk? dla trzeciej osoby lub dziecka. Posiadany przez Muzeum w ?a?cucie pojazd jest jej udoskonalon?, wytworn? wersj? z eleganck? tapicerk? z pr??kowanego weluru, skórzan?, czarn? bud? podbit? mi?kkim suknem. Wysmakowana szmaragdowozielona barwa u?ytych materia?ów tapicerskich koresponduje ze szmaragdowo-czarn? kolorystyk? skrzyni i podwozia pojazdu. To prawdziwa pere?ka w ?a?cuckich zbiorach. Tyskie wraz z mieszka?cami Podkarpacia odrestauruje ten pi?kny powóz dzi?ki akcji „Odnawiamy skarby Podkarpacia” ratuj?cej najcenniejsze obiekty w ca?ym województwie.

Renowacja zabytkowego koczobryku ruszy?a w lipcu i potrwa do ko?ca wrze?nia. Na 6 pa?dziernika planowane jest ods?oni?cie odrestaurowanego pojazdu.

“W imieniu marki Tyskie bardzo serdecznie dzi?kuj? mieszka?com ca?ego Podkarpacia za wsparcie jakie do tej pory udzielili akcji charytatywnej “Odnawiamy Skarby Podkarpacia”. Jednocze?nie mam nadziej?, ?e kolejne etapy naszych dzia?a? przynios? równie imponuj?ce efekty jak ten osi?gni?ty w Iwoniczu-Zdroju. Akcja jest do?? prosta: propaguj?c odpowiedzialne spo?ycie alkoholu zgodnie z liter? obowi?zuj?cego prawa, przeznaczamy 3 grosze z ka?dego sprzedanego na Podkarpaciu piwa Tyskie na rzecz remontu wybranych zabytków. Oddali?my ju? odnowione „Stare ?azienki” w Iwoniczu-Zdroju; teraz kolej na renowacj? koczobyrku w wozowni na Zamku w ?a?cucie.” - powiedzia? Tomasz Kanton, brand PR manager w Kompanii Piwowarskiej

Poprzedni etap akcji “Odnawiamy Skarby Podkarpacia” spotka? si? z bardzo ciep?ym przyj?ciem ze strony mieszka?ców regionu. Sanatorium „Stare ?azienki” w Iwoniczu-Zdroju zosta?o wspólnymi si?ami odrestaurowane, a zebrana suma 84 tysi?cy z?otych to dowód na to, jak bardzo mieszka?cy regionu zaanga?owali si? w dzia?ania zainicjowane przez Tyskie. Fina?em I fazy by?o uroczyste ods?oni?cie odnowionej inwestycji oraz koncert zespo?u Czerwone Gitary.

“Odnawiamy Skarby Podkarpacia” nie jest jedyn? tego typu inicjatyw?. Tyskie wraz z mieszka?cami ?l?ska w ramach akcji “Tyskie stawia” sfinansowa?o do tej pory w Chorzowskim Parku Kultury i Wypoczynku budow? i ustawienie 380 nowych ?awek, odnowi?o pomnik Karlika i Karolinki oraz 9 zabytkowych fontann; w tym roku w Parku powsta?a 96,5-metrowa ?awka wypoczynkowo-rekreacyjna – jedna z najd?u?szych ?awek w Europie.Przywrócimy Skarbom Podkarpacia ich dawny blask!

Wi?cej na www.skarby-podkarpacia.pl

***
Tyskie. Nasze najlepsze.
Marka Tyskie jest wyj?tkowym sponsorem sportu. Od 2005 roku marka wspiera zawodników Reprezentacji Polski (umowa jest kontynuacj?, zapocz?tkowanej w 1998 roku, wspó?pracy z Reprezentacj? Polski w pi?ce no?nej), jej trenera Leo Beenhakkera oraz kibiców, którzy z wiar? i oddaniem towarzyszom zmaganiom naszej "jedenastki". W zwi?zku z zesz?orocznymi Mistrzostwami ?wiata w Niemczech marka Tyskie zorganizowa?a akcj? "Wywie?my flagi. Pomó?my Naszym". Kibice solidaryzowali si? z Reprezentacj? Polski podczas Mudialu wywieszaj?c spontanicznie w oknach i na balkonach swoich domów przygotowane specjalnie dla nich flagi kibica. Akcj? kibicowania naszej reprezentacji wspiera?y czo?owe polskie media, jak równie? znane osobisto?ci ?wiata kultury i sztuki. W czasie mundialu rozdano milion flag dla kibiców - akcja zako?czy?a si? pe?nym sukcesem.
Tyskie to równie? czo?owa marka Kompanii Piwowarskiej - jest niekwestionowanym liderem w?ród wszystkich polskich marek piwa pod wzgl?dem zarówno wielko?ci sprzeda?y, jak i wygenerowanych wp?ywów. Tyskie wielokrotnie zosta?o uhonorowane najbardziej presti?owymi nagrodami bran?y piwnej na ca?ym ?wiecie – w 2005 roku m.in. Z?otym Medalem oraz Grand Prix podczas Mi?dzynarodowego Konkursu Bran?y Piwowarskiej (The Brewing Industry International Awards), przeprowadzanego od roku 1886. Tyskie powtórzy?o swój sukces z roku 2002 jako zdobywca tych obu wyj?tkowych nagród.
Marka by?a tak?e Patronem G?ównym Polskiej Wystawy Narodowej podczas EXPO 2005 w Japonii. Latem 2005 roku w ca?ym kraju odby?o si? 45 biesiad "Tyskich", w których uczestniczy?o ponad 200 tysi?cy konsumentów. W roku ubieg?ym cykl letnich spotka? z mi?o?nikami piwa w ca?ym kraju, czyli "Tyskie Grand Tour" odwiedzi?o 29 miasta na terenie niemal?e ca?ego kraju - by?a to znakomita okazja do spotka? z polskimi piwoszami i oczywi?cie dobrej zabawy przy najcz??ciej wybieranym przez Polaków piwie. Zesz?oroczne "Tyskie Grand Tour" zako?czy?a wielka impreza fina?owa w Chorzowie - jak co roku bawi?o si? podczas niej tysi?ce ?l?zaków czyni?c to wydarzenie jedn? z najwi?kszych imprez piwnych w Polsce.

SABMiller – drugi na ?wiecie producent piwa
Kompania Piwowarska jest cz??ci? drugiego pod wzgl?dem wielko?ci producenta piwa na ?wiecie – SABMiller plc. Grupa obecna jest w ponad 60 krajach na sze?ciu kontynentach, a jej portfel obejmuje ponad 150 silnych marek (m.in. Pilsner Urquell, Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro czy Castle Lager). SABMiller plc jest jedn? z najwi?kszych na ?wiecie (poza USA) firm rozlewaj?cych produkty Coca-Coli.
W roku finansowym zako?czonym 31 marca 2007 SABMiller osi?gn?? przychody w wysoko?ci 18,6 mld dolarów i wypracowa? zysk brutto 2,8 mld dolarów. Sprzeda? piwa wynios?a 216 mln hl.

Kompania Piwowarska – Lider bran?y piwowarskiej w Polsce
Kompania Piwowarska jest najwi?kszym i najbardziej zyskownym przedsi?biorstwem piwowarskim w Polsce. Kilkusetletnie do?wiadczenia w warzeniu piwa, nowoczesna technologia i rygorystyczne przestrzeganie zasad produkcji na ?wiatowym poziomie (World Class Manufacturing) gwarantuj? najwy?sz? jako?? jej produktów. Do portfela marek nale?y TYSKIE (ulubione piwo Polaków), ?UBR (druga marka w Polsce pod wzgl?dem wielko?ci sprzeda?y), LECH, D?bowe Mocne, Pilsner Urquell, Redd’s, Dog in the Fog, Miller Genuine Draft oraz Peroni Nastro Azzurro. Kompania Piwowarska powsta?a w 1999 roku
w wyniku po??czenia Tyskich Browarów Ksi???cych i Lech Browary Wielkopolski. W roku 2003 do Kompanii do??czy? Browar Dojlidy w Bia?ymstoku.
W roku finansowym zako?czonym 31 marca 2007 Kompania Piwowarska osi?gn??a przychody w wysoko?ci 4,4 mld z?otych wypracowuj?c zysk netto 693 mln z?. Wielko?? sprzeda?y wynios?a ponad 13 mln hektolitrów piwa.
Źródło: Tyskie Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.735 secs