G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

15 stycznia 2008 godzina:8.59(Czytań: 1355)
:: Rozbiórka harcerskiego schroniska Ostoja w Suchych Rzekach ::
nformacja i stanowisko Bieszczadzkiego Parku Narodowego dotycz?ca rozbiórki tzw. harcerskiego schroniska „Ostoja” w Suchych Rzekach


W ostatnim czasie do Ministerstwa ?rodowiska oraz do prasy przysy?ane s? listy z apelami o zachowanie tzw. harcerskiego schroniska „Ostoja” w Suchych Rzekach, które dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego postanowi? rozebra?.


Gdyby budynek by? w?asno?ci? harcerzy, Park nie mia?by prawa do dysponowania nim. Budynek jest w zarz?dzie trwa?ym Bieszczadzkiego Parku Narodowego i to Park za zgod? Ministra ?rodowiska nim zarz?dza i odpowiada za jego funkcjonowanie. A wi?c w chwili gdy wygas?a umowa nieodp?atnego u?yczenia obiektu harcerzom, warto podzi?kowa? Parkowi za wieloletni? pomoc i przekaza? zgodnie z obowi?zuj?cym prawem obiekt.
S?dzimy, i? kilku dawnych dzia?aczy ZHP, maj?cych bez w?tpienia du?e zas?ugi dla wychowania m?odzie?y w przesz?o?ci, tym razem pope?nia powa?ny b??d, lekcewa??c prawo i pos?uguj?c si? m?odzie?? i ide? HARCERSTWA, buduje atmosfer? swoistego szanta?u, by za wszelk? cen? „zachowa? stan posiadania”. Sprawa taka jak ta powinna by? za?atwiona, w sposób racjonalny, przez ludzi doros?ych, w oparciu o zasady prawne.
Dla budynku „schroniska harcerskiego” zosta?a, na zlecenie Parku, wykonana ekspertyza stanu technicznego, z której wnioski i zalecenia przytaczamy:
„Budynek w obecnej postaci jest nieremontowalny; wynika to st?d, ?e nie jest mo?liwe pozbycie si? toksycznych substancji, gdy? znajduj? si? one praktycznie we wszystkich materia?ach u?ytych do budowy; nie mog? w nim przebywa? zarówno ludzie jak i zwierz?ta.
W zwi?zku z tym zaleca si? rozbiórk? budynku i utylizacj? materia?ów rozbiórkowych.”
Nale?y uzupe?ni?, i? w obiekcie tym wydzielaj? si? substancje o intensywnym zapachu, na tyle silnym, ?e po kilku minutach nast?puje blokada receptorów w?chu, natomiast osoby przebywaj?ce w tym obiekcie, po jego opuszczeniu s? rozpoznawalne przez d?u?szy czas poniewa? przenosz? charakterystyczny zapach. Zapach jest wywo?any zaawansowan? korozj? biologiczn? i chemiczn? materia?ów budowlanych zawieraj?cych kleje na bazie ?ywic fenolowych i impregnaty maj?ce w swoim sk?adzie pi?ciochlorofenol.
Ekspertyza Instytutu Techniki Budowlanej wykonana na zlecenie Harcerskiej Bazy Turystycznej „Ostoja” równie? potwierdza obecno?? w budynku materia?ów impregnowanych Xylamitem.
Dyrekcja Parku kilkakrotnie przed?u?a?a umowy u?yczenia, chc?c unika? konfliktów. ?rodowisko zwi?zane z tym obiektem by?o ?wiadome, i? zbli?a si? moment uporz?dkowania sytuacji w Suchych Rzekach zgodnie z logik? ochrony zasobów przyrodniczych Parku oraz obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami.
Od kilku lat jest w BdPN realizowany „Pilota?owy program usuwania azbestu” w ramach którego zlikwidowane zosta?y mogilniki, w których z?o?onych by?o kilkaset ton p?yt eternitowych, rozebrano wiele zrujnowanych obiektów po dawnych fermach, wymienia si? pokrycia dachowe z eternitu.
W pierwszej po?owie 2008 roku w ramach realizacji kolejnego etapu Programu zaplanowana jest mi?dzy innymi likwidacja obiektu w Suchych Rzekach zawieraj?cego du?e ilo?ci azbestu i innych szkodliwych substancji.
Warto zauwa?y?, i? obiekt u?ytkowany przez harcerzy latem, a ponadto funkcjonuj?cy jako schronisko turystyczne w innych miesi?cach (umowa u?yczenia zakazuje prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej), nie posiada oczyszczalni ?cieków, a po?o?ony jest na terenie Parku, 5 km od jego granicy, w górnej cz??ci doliny potoku Rzeka, przy polanie otoczonej cennymi kompleksami naturalnych ekosystemów le?nych zasobnych w populacje ro?lino?ernych i drapie?nych ssaków i ptaków, gdzie Park jest zobowi?zany stwarza? warunki dla zachowania faunistycznej ostoi puszczy karpackiej.
Rada Naukowa wielokrotnie akcentowa?a konieczno?? podniesienia skuteczno?ci ochrony tej cennej lesistej doliny oraz ekosystemu potoku górskiego.
W Planie Ochrony zatwierdzanym w 1997 roku, w cz??ci zatytu?owanej „Operat zagospodarowania przestrzennego BdPN”, budynek ten wraz z funkcj? jak? spe?nia jest wymieniony w?ród zagro?e? z zaleceniem nast?puj?cej tre?ci: likwidacja w ci?gu trzech lat, co oznacza, ?e rozbiórka powinna mie? miejsce w 2000 r.
Dyrekcja BdPN posiada akceptacj? Ministra ?rodowiska na rozebranie zamortyzowanego obiektu w Suchych Rzekach, ponadto zadanie to zapisane jest w Rocznych Zadaniach Ochronnych na 2008 r. Park na jego realizacj? ma te? przyznane ?rodki finansowe. Og?osili?my przetarg i po jego rozstrzygni?ciu podpiszemy umow? z firm? która b?dzie zobowi?zana rozebra? obiekt i wywie?? szkodliwe materia?y do utylizacji w terminie do 15.06.2008 r.
Do roku 2004, umowy na nieodp?atne u?yczenia zawierane by?y z Komend? Chor?gwi Krakowskiej, a poniewa? zainteresowanie tej Komendy formalnym podpisaniem umowy wygas?o, grupa osób zainteresowana korzystaniem z obiektu, wp?yn??a na Komend? Chor?gwi Podkarpackiej ZHP w Rzeszowie, by podpisa?a z Parkiem kolejn? umow?. Umowa ta wygas?a 31.12.2007 r., a Komenda Chor?gwi Podkarpackiej wcale nie zabiega o jej przed?u?enie, oceniaj?c sytuacj? w sposób racjonalny.
Park pismem skierowanym do Podkarpackiej Chor?gwi ZHP w Rzeszowie, poprosi? o przygotowanie obiektu do przekazania, które powinno nast?pi? w terminie do dwóch tygodni od daty wyga?ni?cia umowy.
Z rozmowy jak? dyrektor Parku przeprowadzi? w dniu 2.01.2008 r. z Pani? W?adys?aw? Domaga?? - Komendantk? Chor?gwi Podkarpackiej, wynika pe?ne zrozumienie praw Parku do dzia?a? zmierzaj?cych do rozbiórki zdegradowanego tzw. „schroniska harcerskiego”. Strony uzgodni?y, ?e ze wzgl?du na trudne zimowe warunki przekazanie obiektu nast?pi w kwietniu br., a czas od stycznia do kwietnia zostanie przeznaczony na wyprowadzenie sprz?tów i osoby prowadz?cej „schronisko”.
Uzgodniono te?, i? pomi?dzy Komend? Chor?gwi Podkarpackiej i Bieszczadzkim Parkiem Narodowym zostanie podpisana umowa o wspó?pracy w sprawie tworzenia wspólnych programów edukacji ekologicznej dzieci i m?odzie?y. Umowa ta uporz?dkuje i wzbogaci wspó?prac? wcze?niej rozpocz?t?.
Dyrekcja i pracownicy dzia?u edukacji w Bieszczadzkim Parku Narodowym, realizuj? od szeregu lat bardzo rozwini?te programy edukacyjne na rzecz dzieci i m?odzie?y nie wy??czaj?c ?rodowisk harcerskich.
Dyrekcja Parku stara si? ?agodzi? sytuacj? prowadz?c liczne rozmowy i pokazuj?c dobre efekty likwidacji „schroniska” dla przyrody i nowe perspektywy wspó?pracy Parku z ?rodowiskiem harcerskim.
W 2007 roku latem a nast?pnie wczesn? jesieni? odwiedzali dyrekcj? Parku Panowie Kazimierz Schutterly i Jacek Prokopczuk, zwi?zani w przesz?o?ci z Krakowsk? Komend? Chor?gwi, którzy próbowali zach?ci? do utrzymania schroniska z ewentualn? perspektyw? jego przebudowy i doposa?enia. W trakcie tych rozmów dyrektor Parku przedstawi? plan rozbiórki u?yczonego obiektu i utylizacji materia?ów zawieraj?cych szkodliwe impregnaty i azbest. Poinformowa? te? o mo?liwo?ci udost?pniania przez Park dla Zwi?zku Harcerstwa Polskiego atrakcyjnego terenu na obozowisko (w innym miejscu wyposa?onym w niezb?dn? infrastruktur?) oraz udost?pnienia w miesi?cach wakacyjnych Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach do prowadzenia edukacji ekologicznej harcerzy.
Rozmawiano równie? o trwaj?cym od kilku lat kryzysie i os?abieniu aktywno?ci harcerskiej w tym równie? o sezonowym i zanikowym wykorzystywaniu przez harcerzy bazy w Suchych Rzekach.
W Ustrzykach Dolnych w dniu 8 grudnia b.r. kierownictwo BdPN (dyrektor i kierownicy dzia?ów), przewodnicz?cy Rady Naukowej prof. dr hab. Bogdan Zemanek oraz przedstawiciele miejscowych samorz?dów uczestniczyli w panelu dyskusyjnym, zorganizowanym przez osoby zwi?zane z harcerskim schroniskiem „Ostoja”.
Dyskusja przebiega?a w ?yczliwej atmosferze, ale nie brakowa?o te? elementów emocjonalnych, by?y równie? rzeczowe fakty. Stanowisko zaprezentowane przez Park by?o akceptowane przez przedstawicieli samorz?dów i reprezentuj?cego Podkarpack? Chor?giew ZHP Pana Wojciecha Ge?o. G?ówni organizatorzy spotkania Panowie Kazimierz Schutterly i Jacek Prokopczuk, równie? Pani Alicja Kolasi?ska - Zapart (prowadz?ca obecnie schronisko) oraz harcerze zwi?zani z Ma?opolsk? Chor?gwi? ZHP i ze schroniskiem, próbowali wp?yn?? na zmian? decyzji Parku i nie chcieli pogodzi? si? z rozbiórk? schroniska.
Pojawi?a si? te? propozycja g??bokiej przebudowy zamortyzowanego budynku, na któr? to nale?a?oby znale?? ?rodki finansowe, na co jednak Park musia?by wyrazi? zgod?.
Dyrektor Parku w porozumieniu z Przewodnicz?cym Rady Naukowej przedstawi? nast?puj?ce stanowisko:
1. Decyzja o likwidacji schroniska opiera si? na rozwa?nie przemy?lanych przes?ankach przyrodniczych, prawnych i technicznych. Ze wzgl?du na walory przyrodnicze miejsca, nie mo?e by? rozwa?ana opcja zast?pienia zamortyzowanego budynku nowym obiektem. Uwarunkowania przyrodnicze oraz wymogi Ustawy o ochronie przyrody a tak?e dyrektywy ptasiej i siedliskowej (Natura 2000) stanowczo wykluczaj? taki wariant.

2. Przed?u?anie funkcjonowania budynku, który nie spe?nia elementarnych norm z zakresu prawa ochrony ?rodowiska i prawa budowlanego, w sytuacji gdy istniej? finansowe mo?liwo?ci rozwi?zania problemu poprzez rozbiórk? i utylizacj? szkodliwych materia?ów, by?oby naruszeniem obowi?zków ci???cych na zarz?dzaj?cym tym mieniem Skarbu Pa?stwa jak te? ochron? zasobów przyrodniczych Parku.


3. Bieszczadzki Park Narodowy jest od wielu lat powa?nie zaanga?owany w edukacj? ekologiczn? dzieci i m?odzie?y. Równie? ch?tnie anga?uje si? we wspó?prac? z ZHP, dlatego chc?c pomóc w kontynuacji tradycji i utrzymaniu przez harcerzy kontaktów z Suchymi Rzekami, proponujemy:
usytuowanie g?ównego obozu z drugiej strony Po?oniny Wetli?skiej w tzw. Górnej Wetlince, gdzie s? doskona?e warunki a teren lepiej uzbrojony a doj?cie do Suchych Rzek zajmuje 2 godziny marszu,
w Suchych Rzekach BdPN na okres wakacyjnych miesi?cy udost?pnia?by obiekt Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej, w którym mo?e przebywa? do 30 osób. Tu harcerze mogliby uczestniczy? w 2-3 dniowych warsztatach ekologicznych realizowanych z pomoc? pracowników dydaktycznych Parku. Obiekt Stacji jest po?o?ony w tej samej dolinie co tzw. schronisko harcerskie ale ni?ej – bli?ej granicy Parku i jest wyposa?ony w oczyszczalni? ?cieków oraz zaplecze do prowadzenia edukacji ekologicznej: ?cie?ki przyrodnicze, salk? dydaktyczn?, ogród rzadkich i zagro?onych ro?lin i w wiat? ogniskow?.4. Dyrektor w porozumieniu z Rad? Naukow? rozwa?y mo?liwo?? lokalizowania na polanie - w miejscu starego obozowiska, niedu?ego podobozu (bez zaplecza kuchennego), do krótkiego pobytu grup przybywaj?cych z obozu g?ównego na zaj?cia prowadzone w oparciu o ?cie?ki przyrodnicze.


Dolina wokó? przysió?ka Suche Rzeki to cz??? wa?nej ostoi puszcza?skiej z nied?wiedziem, rysiem, wilkami, gniazdem orlika krzykliwego itd., dlatego Rada Naukowa i Dyrekcja BdPN s? przekonane o konieczno?ci oddania górnej cz??ci doliny przyrodzie.
Propozycja Parku przedstawiona harcerzom, pozwala na podtrzymanie zamieraj?cej ostatnimi laty (równie? w Suchych Rzekach!) aktywno?ci harcerskiej i nadaniu tej aktywno?ci kierunku wpisuj?cego si? w ramy jakie wyznaczaj? nadrz?dne cele, dla których realizacji Bieszczadzki Park Narodowy zosta? 35 lat temu powo?any.
Źródło: Bieszczadzki Park Narodowy Autor: Admin
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.606 secs