G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

13 lutego 2008 godzina:10.25(Czytań: 1937)
:: Cz?owiek wci?? bywa szkodnikiem w lesie ::
Taki wniosek nasuwa si? po lekturze analizy szkodnictwa le?nego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Kro?nie za rok 2007 roku.
Najpowa?niejsz? pozycj? szkodnictwa le?nego stanowi?y jak zwykle kradzie?e drewna z lasu pa?stwowego, których ujawniono 469 przypadków (o 144 mniej ni? w 2006 roku). Ogó?em skradziono 1303 m3 drewna, z tego 82 % stanowi?o drewno u?ytkowe a 18 % drewno opa?owe. Jego warto?? ??czna to 202,7 tys. z?. Wykrywalno?? sprawców kradzie?y drewna wynios?a 35% i by?a wy?sza o 2% w porównaniu do roku poprzedniego.
Stra?nicy le?ni i le?niczowie na?o?yli 632 mandaty karne za wykroczenia na ??czn? kwot? 35,8 tys. z?. A? 450 mandatów na?o?ono za wjazd do lasu pojazdem silnikowym w miejsca niedozwolone a 95 mandatów za uszkadzanie drzew i krzewów. Ukarano te? 36 sprawców za?miecania lasu i 16 zbieraczy owoców runa le?nego niedozwolonymi sposobami.
S?u?ba Le?na zanotowa?a w tym?e roku 24 przypadki tzw. bezprawnego korzystania z lasu, których sprawcy odmówili przyj?cia mandatu karnego, w zwi?zku z czym zosta?y skierowane wnioski o ukaranie do s?dów grodzkich. Najcz??ciej by?y to niedozwolone wjazdy do lasu pojazdami silnikowymi.
W 2007 roku ujawniono 19 przypadków k?usownictwa (11 mniej ni? w 2006 roku). Przy u?yciu broni palnej i wnyków k?usownicy zabili: 11 jeleni, 6 saren, 1 dzika i 1 bobra. Pracownicy S?u?by Le?nej zlikwidowali 652 wnyków z drutu i linek stalowych, 5 side? na zwierzyn? drobn?, 3 samo?ówki na ryby, 1 potrzask i 1 harpun.
Spadek k?usownictwa mo?e by? efektem akcji prewencyjnych prowadzonych przez Stra? Le?n? we wspó?pracy z Policj?, Stra?? Graniczn?, Pa?stwow? Stra?? ?owieck? i Ryback?.
W roku ubieg?ym na terenie RDLP w Kro?nie dosz?o do 39 przypadków kradzie?y lub zniszczenia mienia a warto?? spowodowanych strat wynios?a prawie 40 tys. z?. Przedmiotem kradzie?y by?y g?ównie sadzonki (11 przypadków), ale te? siatka ogrodzeniowa (5), materia?y budowlane (3), z?odzieje skradli te? jedn? rogatk? i jedno trofeum ?owieckie.
Stra? Le?na podejmowa?a dzia?ania akcyjne maj?ce na celu utrzymanie ?adu i porz?dku w miejscach zwi?kszonego ruchu turystycznego oraz eliminowanie nielegalnych wjazdów do lasu samochodami terenowymi i qadami, ograniczenie k?usownictwa i ochron? przeciwpo?arow? lasów. Okazuje si?, ?e w czasie prowadzenia czynno?ci s?u?bowych przez pracowników S?u?by Le?nej mia?y te? miejsce niebezpieczne zdarzenia. W jednym z nadle?nictw w trakcie wykonywania czynno?ci procesowych sprawca kradzie?y drewna u?ywa? w stosunku do le?niczego s?ów obel?ywych i zaatakowa? go siekier?. Le?niczy wezwa? Stra? Le?n? i wówczas sprawca sw? agresj? przeniós? na stra?ników le?nych, sytuacja zosta?a opanowana dopiero po przyje?dzie policji. Nikt nie dozna? obra?e?, przeciwko sprawcy kradzie?y i czynnej napa?ci zosta? skierowany akt oskar?enia do S?du.
W innym nadle?nictwie podczas zatrzymania przez Stra? Le?n? sprawców wyr?bu i kradzie?y drewna, dosz?o do u?ycia si?y fizycznej i ataku siekier? w stosunku do interweniuj?cego stra?nika le?nego. Stra?nicy obezw?adnili napastników, skuwaj?c ich w kajdanki. Sprawcy kradzie?y drewna i czynnej napa?ci na stra?ników zostali skazani prawomocnymi wyrokami S?du.
- Najpowa?niejszym problemem w ostatnich latach staj? si? nielegalne wjazdy do lasu samochodami terenowymi i quadami – twierdzi Wojciech Zajdel, specjalista ds. ochrony mienia w RDLP w Kro?nie. – Proceder ten powoduje rozje?d?anie le?nych dróg, szlaków turystycznych, niszczenie ?ció?ki i poszycia oraz – co bardzo wa?ne – p?oszenie zwierzyny w ich naturalnych ostojach. W tym roku w odniesieniu do tego typu wykrocze? le?nych b?d? prowadzone specjalne akcje prewencyjne.
Stra? Le?na dzia?a we wspó?pracy z takimi s?u?bami jak: Policja, Stra? Graniczna, Stra? Miejska, Inspekcja Transportu Drogowego, Pa?stwowa, Pa?stwowa Stra? Rybacka, Pa?stwowa Stra? Rybacka i Stra? Ochrony Przyrody.

Edward Marsza?ek
rzecznik prasowy RDLP w Kro?nie

Na zdj?ciu: Kierowcy quadów uj?ci przez Stra? Le?n? podczas akcji w Bieszczadach. Fot. archiwum Stra?y Le?nej Nadle?nictwa Cisna
Źródło: Edward Marsza?ek, Lasy Krosno Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.708 secs