G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

04 czerwca 2008 godzina:0.11(Czytań: 2128)
:: Bezp?atne egzemplarze ju? dziewi?tego numeru wydawnictwa Skarby Podkarpackie ::
- Od poniedzia?ku 2 czerwca zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia „Pro Carpathia” w Rzeszowie (ul. Ga??zowskiego 6/305) po bezp?atne egzemplarze ju? dziewi?tego numeru wydawnictwa „Skarby Podkarpackie” – mówi Krzysztof Zieli?ski, redaktor tego poczytnego w kr?gach krajoznawców, mi?o?ników zabytków, etnografii, historii i tradycji dwumiesi?cznika na terenie Polski po?udniowowschodniej.

Ukazuj?ce si? w 1000 nak?adzie czasopismo ma ju? grup? zagorza?ych zwolenników i praktycznie w skali kraju jest to jedyne - o podobnej tre?ci - regionalne wydawnictwo o sta?ym harmonogramie ukazywania si?, a na pewno jedyne bezp?atne. Gdzie mo?na znale?? pieni?dze na taki du?y nak?ad, kredow? jako?? papieru, kolor i – a nawet malkontenci musz? to przyzna? – wysoki poziom publikowanych tekstów.
- „Pukali?my” do ró?nych projektów dofinansowywanych ze ?rodków unijnych, bud?etu pa?stwa, Urz?du Miasta Rzeszowa czy wreszcie Urz?du Marsza?kowskiego. Bo nie sztuka mie? pomys?, ale go skutecznie zrealizowa? i jak wida? udaje nam si? to ju? drugi rok z rz?du – podkre?la Krzysztof Staszewski, prezes Stowarzyszenia „Pro Carpathia”.
– A zacz??o si? jak zwykle od grona zapale?ców, dla których sam fakt publikowania jest najcenniejszy, pó?niej po przetartym szlaku do??czyli nast?pni – dodaje Krzysztof Zieli?ski.
W?ród grona sta?ych wspó?pracowników znalaz?o si? wielu dziennikarzy regionalnych mediów, zarówno prasy, jak i radia czy telewizji. S? muzealnicy, historycy sztuki, a zarazem pracownicy Wojewódzkich S?u?b Ochrony Zabytków, znani publicy?ci, etnografowie, autorzy ksi??ek krajoznawczych, przewodników, wybitni fotograficy. Szczególnie cenione s? zawsze publikacje sygnowane przez konserwatorów zabytków. Do polskich autorów do??czyli szybko tak?e i publicy?ci z terenów Ukrainy, a materia?y te s? jednym z wa?niejszych elementów ka?dego numeru „Skarbów”. Albowiem w ka?dym numerze oprócz tekstów dotycz?cych zabytków z obszaru Podkarpacia, s? materia?y opisuj?ce zamki, ?wi?tynie, klasztory z terenu Ukrainy, S?owacji i Rumunii.
O egzemplarze zwracaj? si? do Stowarzyszenia biblioteki, muzea, s?u?by konserwatorskie, urz?dy gmin i miast, punkty informacji turystycznej, oddzia?y PTTK, stowarzyszenia regionalne z Podkarpacia. Coraz cz??ciej do??czaj? tak?e pasjonaci zabytków i tradycji z o?ciennych województw. Prosz? o egzemplarze archiwalne, ale mo?emy odsy?a? tylko na nasz? stron? www.skarbypodkarpackie.pl.
- Czasami piszemy o rzeczach znanych, ale najcz??ciej publikowane materia?y po raz pierwszy ujawniaj? tajemnice odkryte przez konserwatorów w czasie prowadzonych prac, czy te? opisujemy ma?o znane dwory, ?wi?tynie, czy prowadzone wykopaliska archeologiczne. Mamy sygna?y, ?e czytelnicy najch?tniej chcieliby mie? „Skarby” co miesi?c i co najmniej dwa razy grubsze – mówi Krzysztof Zieli?ski.
- Najtrudniej by?o przyzwyczai? si? do setek go?ci odwiedzaj?cych III pi?tro kamienicy przy ul. Ga??zowskiego, gdzie swoj? siedzib? ma Stowarzyszenie. Ca?kowicie dezorganizowali nam prac?, w efekcie musieli?my redakcj? przenie?? do oddzielnego pokoju - ?artuje prezes Krzysztof Staszewski. – Ale jedno trzeba przyzna?, „Skarby” maj? ju? swoj? si?? oddzia?ywania i kszta?towania opinii publicznej, czego najnowszym przyk?adem jest tekst o rozsypuj?cych si? drewnianych domach mieszcza?skich w Przeworsku. Jest szansa, ?e uda si? je uratowa?.
W najnowszym numerze uwag? zwraca czo?ówkowy tekst o „Turkach Wielkanocnych”, specyfice rodem z Podkarpacia. Niezwyk?y materia? o rozebranym w 1933 roku drewnianym XVII-wiecznym ko?ció?ku w G??bokiem ko?o Rymanowa. Publikujemy trzy unikalne zdj?cia zrobione przed zniszczeniem tej ?wi?tyni. Kolejny tekst to raport z prac konserwatorskich obrazu pochodz?cego z Zagórza, prawdopodobnie z dawnego klasztoru karmelitów. Szczególne wra?enie robi? zdj?cia prezentuj?ce fragmenty na ró?nym etapie ratowania tego dzie?a sztuki sakralnej.
I znów po raz pierwszy na szersz? skal? prezentujemy dwór w Boratynie, uratowany przez pasjonatów od ca?kowitego zniszczenia. Na przy?pieszonym oddechu czyta si? tekst o pa?acu Dzieduszyckich w Zarzeczu oraz o sanktuarium Panny Marii w Jaros?awiu. Ten ostatni ilustruj? fotografie wn?trza ?wi?tyni jakie jeszcze w prasie regionalnej nie by?y publikowane. Olbrzymi materia? o grobach z czasów I wojny ?wiatowej to kontynuacja cyklu rozpocz?tego jeszcze w ubieg?ym roku.
A? dwa materia?y dotycz? Ukrainy. Pierwszy opowiada o losach ?ydów w U?gorodzie, drugi o fascynuj?cych dziejach klasztoru dominikanów – obecnie studytów – w miejscowo?ci Podkamie?. I jak zwykle bogato ilustrowane teksty, zach?caj? do lektury.

Stowarzyszenie Pro Carpathia przygotowa?o projekt pt. „Transgraniczne narz?dzia promocji polsko – ukrai?skiego obszaru przygranicznego“, którego jednym z istotnych elementów sta?y si? cztery numery wydawnictwa „Skarby Podkarpackie” Projekt ten zosta? dofinansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu S?siedztwa Polska-Bia?oru?-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006.
Źródło: Informacja Nades?ana Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.620 secs