G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

15 czerwca 2008 godzina:19.14(Czytań: 1955)
:: TURYSTYKA DLA WSZYSTKICH ::
Informacja na temat projektu „TURYSTYKA DLA WSZYSTKICH”
Realizacja: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
finansowany ze ?rodków Przej?ciowych 2005 Unii Europejskiej

Czas trwania: 01.02.2008 - 30.11.2008
Teren realizacji : ca?y kraj

Celem projektu jest upowszechnienie w?ród osób niepe?nosprawnych aktywnych form sp?dzania wolnego czasu poprzez turystyk? i krajoznawstwo.
Projekt b?dzie obejmowa? nast?puj?ce rodzaje dzia?a?:
- Zebranie danych na podstawie ujednoliconych ankiet i formularzy na temat dost?pno?ci obiektów infrastruktury.
- Weryfikacj? i przetworzenie danych.
- Umieszczenie ich w ogólnopolskiej bazie danych.
- Wsparcie bazy danych wydawnictwami i publikacjami.
- Prowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej.
- Zorganizowanie konferencji popularno – naukowej.
- Udzia? w Targach Sprz?tu Rehabilitacyjnego.
- Dzia?ania informacyjne z wykorzystaniem Internetu.
- Promowanie aktywnych form sp?dzania czasu osób niepe?nosprawnych.
Realizacja projektu zosta?a zaplanowana na 10 miesi?cy, a sam projekt podzielony na
7 g?ównych Dzia?a?:
Dzia?anie 1
Powo?anie zespo?u koordynuj?cego projekt
G?ównym realizatorem i koordynatorem projektu b?dzie Zarz?d G?ówny Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, który rozdziela zadania pomi?dzy 16 koordynatorów regionalnych PTTK uczestnicz?cych w projekcie. Koordynatorzy regionalni realizuj? projekt wspólnie z wolontariuszami, którzy b?d? weryfikowa? informacje dot. dost?pno?ci infrastruktury.
Dzia?anie 2
Przygotowanie narz?dzi do projektu i opracowanie materia?ów promocyjnych.
Celem dzia?ania jest przygotowanie materia?ów stanowi?cych kompendium wiedzy na temat dost?pno?ci infrastruktury turystycznej dla osób niepe?nosprawnych w Polsce .
W ramach projektu zostan? przygotowane:
- Ankieta obiektu dla wolontariuszy(w zale?no?ci od rodzaju obiektu)-Karta dost?pno?ci obiektu.
- Folder „(Nie)pe?nosprawny turysta”. Nak?ad 5 tys. szt.
- Plakat „Turystyka dla wszystkich:” Nak?ad 5 tys. szt. Format B-2
- Informator z p?yt? CD „Turystyka dla wszystkich”. Nak?ad 5 tys. szt. w formie drukowanej i na p?ycie CD.
- Wydawnictwo pokonferencyjne. Nak?ad 2 tys. szt. w formie drukowanej i 3 tys. szt. na p?ycie CD.
Dzia?anie 3
Badanie dost?pno?ci infrastruktury turystycznej dla osób niepe?nosprawnych.
Celem dzia?ania jest przygotowanie informacji na temat dost?pno?ci infrastruktury turystycznej dla osób niepe?nosprawnych w Polsce. Badanie zostanie przeprowadzone na podstawie „Karty dost?pno?ci obiektu”.
Dzia?anie 4
Tworzenie strony internetowej „Turystyka dla wszystkich” .
Celem dzia?ania jest utworzenie kompleksowej i rzetelnej bazy danych obiektów infrastruktury turystycznej na terenie Polski, które s? dost?pne dla osób z ró?nymi dysfunkcjami. Wszystkie informacje zebrane i zweryfikowane przez wolontariuszy b?d? zamieszczane i udost?pniane na istniej?cej ju? stronie internetowej www.turystykadlawszystkich.pl, która b?dzie stanowi?a baz?/raport zweryfikowanych obiektów.Dzia?anie 5
Konferencja popularno – naukowa „Rola krajoznawstwa i turystyki w ?yciu osób niepe?nosprawnych” termin-pa?dziernik 2008
Celem dzia?ania jest podj?cie dyskusji oraz wymiana informacji i do?wiadcze? zwi?zanych z prawid?ow? organizacj? turystyki i krajoznawstwa osób niepe?nosprawnych, z wykorzystaniem istniej?cych mo?liwo?ci oraz wzorców i metod stosowanych w Unii Europejskiej.
Dzia?anie 6
XVI Mi?dzynarodowe Targi Sprz?tu Rehabilitacyjnego „REHABILITACJA” w ?odzi 25-27.09.2008
Celem dzia?ania jest nag?o?nienie w?ród jak najszerszych kr?gów spo?ecze?stwa idei projektu i zapoznanie spo?ecze?stwa z tematyk? roli i znaczenia aktywnej turystyki osób niepe?nosprawnych.
Oprócz stoiska „(Nie)pe?nosprawny turysta” PTTK poka?e dobre praktyki turystyki osób niepe?nosprawnych poprzez:
- wyk?ady podczas Konferencji „Turystyka osób niepe?nosprawnych”
- warsztaty terapeutyczne dla rodzin
- wielodyscyplinow? imprez? turystyczn? z udzia?em osób niepe?nosprawnych

Dzia?anie 7
Podsumowanie projektu.
Celem dzia?ania b?dzie podsumowanie wyników przeprowadzonej inwentaryzacji obiektów turystycznych dost?pnych dla osób z ró?nymi rodzajami niepe?nosprawno?ci oraz podsumowanie ustale? Konferencji popularno – naukowej oraz udzia?u w Targach Sprz?tu Rehabilitacyjnego. Spotkanie podsumowuj?ce (konferencja prasowa) odb?dzie si? w Warszawie. Spotkanie informacyjne odb?dzie si? z udzia?em przedstawicieli samorz?dów, w?adz o?wiatowych, organizacji i stowarzysze? zajmuj?cych si? problematyk? osób niepe?nosprawnych.

Materia?y informacyjne, które uka?? si? w ramach realizacji projektu:
- Folder „(Nie)pe?nosprawny turysta”.
- Plakat „Turystyka dla wszystkich:”
- Informator z p?yt? CD „Turystyka dla wszystkich”.
- Wydawnictwo pokonferencyjne „Rola krajoznawstwa i turystyki w ?yciu osób niepe?nosprawnych”.
Internet
- Internetowa baza danych miejsc dost?pnych dla osób niepe?nosprawnych(w j?zyku polskim i angielskim) oraz z wariantem dla osób niedowidz?cych.

Koordynatorem Projektu z ramienia Zarz?du G?ównego PTTK jest Kol. Jolanta ?ledzi?ska
Zapraszamy osoby niepe?nosprawne, organizacje pozarz?dowe dzia?aj?ce na rzecz osób niepe?nosprawnych, jednostki samorz?du terytorialnego, media oraz innych zainteresowanych do udzia?u w projekcie i w jego promocji.

Informacji na temat projektu udziela:

Biuro Projektu „Turystyka dla wszystkich”
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11
e.mail:poczta@tdw.pttk.pl
Projekt wspó?finansowany ze ?rodków
Unii Europejskiej

www.turystykadlawszystkich.pl

Przy??cz si? do projektu
TURYSTYKA DLA WSZYSTKICH
Projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
dzi?ki wsparciu finansowemu ze ?rodków Przej?ciowych 2005 Unii Europejskiej.

Zgodzimy si? chyba wszyscy, ?e w naszym kraju przewa?a w zdecydowanej mierze turystyka uprawiana przez ludzi zdrowych. Co za tym idzie - rynek us?ug turystycznych skierowany do osób niepe?nosprawnych praktycznie nie istnieje i nadal przedstawiciele ró?nych gestorów podchodz? do tej kwestii niech?tnie. A przecie? niebawem powinni?my dorówna? do sprawdzonych wzorów turystyki osób niepe?nosprawnych w krajach Unii Europejskiej.
Celem projektu jest upowszechnienie w?ród osób niepe?nosprawnych aktywnych form sp?dzania wolnego czasu poprzez turystyk? i krajoznawstwo.
Projekt realizowany b?dzie poprzez badanie dost?pno?ci infrastruktury turystycznej dla osób niepe?nosprawnych w ca?ej Polsce, m.in.:
• Infrastruktury noclegowej (m.in. hotele, motele, pensjonaty, campingi, obiekty agroturystyczne),
• Infrastruktury gastronomicznej(m.in. restauracje, bary, cukiernie, kawiarnie)
• Infrastruktury transportowej (m.in. stacje benzynowe, firmy przewozowe)
• Infrastruktura kulturalno- rozrywkowa (m.in. obiekty zabytkowe,muzea, wystawy, domy kultury,
• Infrastruktura rekreacyjno-sportowa (m.in. baseny, stanice wodne, hale sportowe)
Dodatkowo: badanie dost?pno?ci parków krajobrazowych, narodowych i szlaków turystycznych.
Celem dzia?ania jest przygotowanie informacji na temat dost?pno?ci infrastruktury turystycznej dla osób niepe?nosprawnych w Polsce.
Badanie zostanie przeprowadzone na podstawie „Karty dost?pno?ci obiektu”.
Projekt b?dzie obejmowa? nast?puj?ce rodzaje dzia?a?:
- zebranie danych na podstawie ujednoliconych ankiet i formularzy na temat dost?pno?ci obiektów infrastruktury turystycznej
- weryfikacje i przetworzenie danych,
- umieszczenie ich w ogólnopolskiej bazie danych, na stronie www.turystykadlawszystkich.pl
- wsparcie bazy danych wydawnictwami i publikacjami (informator z p?yt? CD „Turystyka dla wszystkich” w formie drukowanej i na p?ycie CD oraz folder „(Nie)pe?nosprawny turysta”),
- prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej
- dzia?ania informacyjne z wykorzystaniem Internetu.

Poszukujemy WOLONTARIUSZY ch?tnych do wzi?cia udzia?u w naszym projekcie.
W??czaj?c si? do projektu poka?ecie innym, ?e dla Was osoby niepe?nosprawne s? równoprawnymi obywatelami naszego kraju i jak ka?dy z nas maj? prawo do turystyki i wypoczynku. Udowodnijmy razem, ?e nasze PODKARPACIE jest otwarte DLA WSZYSTKICH.
Je?li nie zabraknie nam wszystkim dobrej woli – to wiod?ce has?o projektu TURYSTYKA DLA WSZYSTKICH przeobrazi si? w m?dr?, przewiduj?c?, coraz powszechniejsza praktyk? równo?ci dla niepe?nosprawnych w turystyce i krajoznawstwie – na obszarze ca?ej Polski.
Zach?camy serdecznie wszystkich Pa?stwa o wzi?cia udzia?u w realizacji tego projektu poprzez badanie dost?pno?ci infrastruktury turystycznej dla potrzeb osób niepe?nosprawnych. Wasza praca pomo?e nam w stworzeniu kompletnej bazy danych, Wam da satysfakcj? wzi?cia udzia?u w tak du?ym i szlachetnym przedsi?wzi?ciu, a Wszystkim osobom niepe?nosprawnym pomo?e w spo?ecznej integracji i zdrowotnej rehabilitacji.
Wspólnie przekonajmy si?, ?e TURYSTYKA JEST DLA WSZYSTKICH


Informacji na temat projektu udziela:
Koordynator projektu na terenie województwa podkarpackiego
Justyna Czachara
Tel. 605 124 105
e-mail: podka@turystykadlawszystkich.pl


Biuro Projektu „Turystyka dla wszystkich”
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11
e-mail:poczta@tdw.pttk.pl
Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.666 secs