G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

06 sierpnia 2008 godzina:18.10(Czytań: 1720)
:: WSPÓ?PRACA LOKALNEGO BIZNESU I UM W KRO?NIE – KARPACKIE KLIMATY 2008. ::
Rabaty cenowe, karpackie dania i trunki w menu, zmieniony wystrój lokali oraz wiele innych dodatkowych atrakcji: tak prywatni przedsi?biorcy z kro?nie?skiej bran?y gastronomicznej i hotelarskiej wespr? Urz?d Miejski w dzia?aniach na rzecz Karpackich Klimatów; mi?dzynarodowej imprezy, promuj?cej nie tylko miasto, ale i ca?y region karpacki. Ta - unikatowa w skali kraju - wspó?praca administracji samorz?dowej z lokalnym biznesem przejdzie test ju? w sierpniu (29 - 31. 08).

D?entelme?ska umowa, zawarta pomi?dzy Urz?dem Miasta a w?a?cicielami restauracji i hotelów, spe?ni cztery podstawowe zadania. Po pierwsze, zaktywizuje lokalny biznes i zaprosi go do dynamicznego w??czania si? w Karpackie Klimaty. Dzi?ki temu prywatni przedsi?biorcy sami stan? wspó?organizatorami i wspó?twórcami sukcesu tego zdarzenia. Po drugie, korzystny system rabatów oraz szereg dodatkowych atrakcji z pewno?ci? podniesie zainteresowanie imprez? w?ród mieszka?ców i turystów. Po trzecie, wspó?praca zwi?kszy zasi?g oddzia?ywania karpackiej festy o miejsca rozlokowane poza miejsk? starówk?. I wreszcie po czwarte – umowa wzmocni potencja? promocyjny wydarzenia.

Pierwsze spotkania oraz konsultacje pomi?dzy Urz?dem Miasta a przedstawicielami kro?nie?skiej bran?y gastronomicznej i hotelarskiej odby?y si? pod koniec czerwca. Na zaproszenie UM odpowiedzia?o 20 przedsi?biorców, a 15 z nich zadeklarowa?o wsparcie Karpackich Klimatów. W gronie przedsi?biorców, którzy w??czyli si? w sierpniowe wydarzenie, znale?li si? w?a?ciciele nast?puj?cych lokali: Baru Monika, Pubu Alcatraz, Restauracji i Hotelu Krosno Nafta, Restauracja i Pensjonaciku Buda, Restauracji i Hotelu Elenai, Hotelu Portius, Restauracji i Hotelu ?nie?ka, Restauracji Ambrozja, Restauracji Royal Hall, Restauracji Rynek 11, Restauracji Marhaba, Restauracji Piwnica Wójtowska, Pubu K 15, Dworu Ostoia, oraz Zajazdu Wodnik.

Go?cie wi?kszo?ci restauracji i hoteli b?d? mogli liczy? na dodatkowe dania kuchni karpackiej, w tym w?gierskiej, s?owackiej oraz ukrai?skiej. Jad?ospisy powi?ksz? si? na przyk?ad o bogracze, lecza, porkolty, pra?one sery, bryndz? czy oscypki. Pojawi? si? równie? wina w?gierskie (przede wszystkim z Tokaju): cz?stokro? na osobnych kartach win, wprowadzonych na czas imprezy. Niemal wszystkie lokale zrezygnuj? ze standardowej, nowoczesnej muzyki: w trakcie Karpackich Klimatów, szczególnie w porze wieczornej, zabrzmi ognisty folk (zazwyczaj polski i w?gierski). Równie? wystrój wi?kszo?ci restauracji i pubów (we wn?trzach oraz ogródkach) nawi??e bezpo?rednio do wydarzenia: podobnie zreszt? jak ubiór kelnerów. Olbrzymie znaczenie dla go?ci b?d? mia?y z pewno?ci? zni?ki na us?ugi hotelowe oraz gastronomiczne. Udzielane rabaty wynios? od 10% do 30% na jedzenie. Warto zaznaczy?, ?e - zarówno dla turystów, jak i mieszka?ców – zabawa nie sko?czy si? wraz z nastaniem ciszy nocnej. Lokale przed?u?aj? godziny otwarcia i podczas Karpackich Klimatów dzia?aj? do ostatniego klienta lub do 24.00. Dodatkowe, wyj?tkowe atrakcje czekaj? na go?ci czterech lokali: Piwnicy Wójtowskiej, Krosno Nafty, Baru Monika i Pubu K 15. W pierwszym lokalu zostanie zorganizowany wernisa? obrazów o tematyce karpackiej, pióra Tadeusza Marsza?ka (twórca b?dzie równie? malowa? Karpackie Klimaty „na ?ywo”, pracuj?c na terenie ogródka Wójtowskiej). Krosno Nafta zaprosi mi?o?ników dobrych alkoholi na degustacje palinki z Zalaegerszeg oraz ekskluzywnej, polskiej wódki. Zaproponuje równie? dyskotek? z elementami karpackimi w pi?tkow? i sobotni? noc (w hotelowym klubie nocnym). Podobn? imprez? zorganizuje równie? Pub K 15 (w sobot?, po 22.00). Za to Bar Monika przygotuje propozycj? dla fanów muzyki na ?ywo – koncert niespodziank?, który odb?dzie si? w sobotni wieczór (po godz. 22.00).

„Wspó?praca z lokalnym biznesem niezwykle nas cieszy”, mówi prezydent Krosna, Piotr Przytocki. „To przecie? bran?a gastronomiczna i hotelarska tworzy w du?ej mierze dobry klimat dla rozwoju turystyki i kreowania pozytywnego wizerunku miasta. Mamy nadziej?, ?e w przysz?ym roku do naszej inicjatywy przy??cz? si? kolejni przedsi?biorcy, tak ?eby ca?e Krosno zacz??o w pe?ni identyfikowa? si? z Karpackimi Klimatami i dostrzeg?o w nich szans? na dalszy rozwój miasta oraz w?asnego biznesu. Bardzo na to liczymy, tym bardziej, ?e wspó?praca ta nie jest jednostronna. Przedsi?biorcy, którzy w tym roku zaanga?uj? si? w Karpackie Klimaty, otrzymaj? od nas wsparcie wizerunkowe i promocyjne, na przyk?ad na stronie internetowej imprezy czy w ramach dzia?a? PR, prowadzonych dla tego wydarzenia”.

Wiadomo?? zosta?a nades?ana przez: Anna Jupowicz-Ginalska
Źródło: http://www.karpackieklimaty.krosno.pl Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.681 secs