G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

28 sierpnia 2008 godzina:9.05(Czytań: 1985)
:: Czyje szcz?tki kryje kurhan? ::
Tajemnica sprzed tysi?ca siedmiuset lat - Czyje szcz?tki kryje kurhan? Archeolodzy z Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli od wtorku 19 sierpnia 2008 rozpocz?li badania wykopaliskowe kurhanu w lesie na gruntach wsi Prz?dzel, w s?siedztwie zabudowa? Stró?y - dzielnicy Rudnika nad Sanem. Pracami kieruje archeolog Monika Kura?, towarzyszy jej Tomasz Tokarczyk, tegoroczny absolwent archeologii z Uniwersytetu Rzeszowskiego, za? w pracach fizycznych uczestnicz? dwaj uczniowie stalowowolskich szkó? oraz pracownicy muzeum.
Konsultantem naukowym tych stalowowolskich bada? jest dr Marek Florek z Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie, który jest równie? odkrywc? i pierwszym badaczem tego kurhanu. W 1982 i 1987 roku przeprowadzi? on badania sonda?owe, w trakcie których rozpoznano jedn? ?wiartk? nasypu kurhanu (kurhan o ?rednicy ok. 12 m i obecnej wysoko?ci nieznacznie przekraczaj?cej 1 m), odkrywaj?c pod nim przepalone belki i kawa?ki drewna oraz skupiska w?gli drzewnych, które mo?na interpretowa? jako pozosta?o?? stosu, na którym spalono szcz?tki zmar?ego cz?owieka. W rozpoznanej cz??ci kopca znaleziono tylko jeden fragment przepalonej ko?ci, za? na jego obrze?u pojedynczy fragment ceramiki wykonanej na kole garncarskim.
W 1991 roku wykonano datowanie metod? radiow?glow? (C14) próbki zw?glonego drewna wydobytego spod nasypu kopca, otrzymuj?c dat? wskazuj?c? jako najbardziej prawdopodobny czas usypania kurhanu lata 60. III wieku, b?d? lata 20. IV wieku n.e. Z kolei analiza dokumentacji z bada? archeologicznych wykaza?a, ?e zaobserwowany w ich trakcie uk?ad spalonych bierwion i belek wewn?trz kurhanu oraz ?lady spalenizny i przepalenia pod?o?a, bardzo przypominaj?ce zasypany stos, maj? najbli?sze analogie w obiektach grobowych archeologicznej kultury kurhanów karpackich z pó?nego okresu rzymskiego, co zgadza si? z datowaniem absolutnym pochodz?cego z niego spalonego drewna.
Wszystko zatem wydaje si? wskazywa?, ?e kurhan z Prz?dzela, a mo?e te? i odkryty jeszcze w latach 60. kurhan z Kopek (odleg?e od siebie o ok. 10 km w linii prostej) s? ?ladem pobytu nad dolnym Sanem w pó?nym okresie rzymskim jakiej?, zapewne stosunkowo niewielkiej, grupy ludno?ci dackiej kultury kurhanów karpackich. Ludno?? ta mog?a przyby? tutaj b?d? z Roztocza Po?udniowego (np. z rejonu ?ukawicy, gdzie wcze?niej mi?dzy III a V wiekiem istnia?a jej niewielka enklawa), w?druj?c wzd?u? Tanwi, b?d? te? bezpo?rednio z terenów Karpat. W tym ostatnim wypadku, by?aby to zapewne grupa karpackich Daków, szukaj?ca zimowych pastwisk dla swych stad.
Czy rzeczywi?cie jaka? grupa pasterzy z dackiego plemienia Karpów, którego archeologicznym odpowiednikiem jest kultura kurhanów karpackich, w pocz?tkach III wieku znalaz?a si? nad dolnym Sanem i jaki charakter mia? ich pobyt tutaj, powinny wyja?ni? tegoroczne prace wykopaliskowe Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, których celem jest pe?ne rozpoznanie kurhanu w Prz?dzelu, obecnie przebadanego tylko w jednej czwartej.
Koniec prac w terenie planowany jest na wtorek 26 sierpnia.
Monika Kura?
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli


Kim byli wolni Dakowie
Dakowie – pó?nocny od?am Traków, jednego z wielkich niegdy? ludów nale??cych do indoeuropejskiej rodziny j?zykowej, wymar?ego jeszcze w staro?ytno?ci, kojarzeni s? zazwyczaj z terenami obecnej Rumunii. Zjednoczeni po wodz? Burebisty ok. 60 roku p.n.e. podporz?dkowali sobie s?siaduj?cych z nimi od wschodu Bastarnów i obszary nad dolnym Dunajem, prawdopodobnie równie? plemiona Bojów, Anartów i Taurysków zamieszkuj?ce obecne Karpaty s?owackie. W pocz?tkach drugiej po?owy I wieku przed n.e. pa?stwo dackie rozpad?o si? na 8 „królestw”. W latach 80. I w. n.e., obliczu zagro?enia ze strony Cesarstwa Rzymskiego, ponownego ich zjednoczenia, jednak ju? bez obszarów podbitych przez Burebist?, dokona? wódz dacki Decebal. Centrum jego pa?stwa znajdowa?o si? w górach Orastie na terenie obecnego Siedmiogrodu. W latach 101-106 pa?stwo Decebala zosta?o pokonane i podbite przez Rzymian, za? na jego terenie utworzono prowincj? Dacia Romana. Cz??? Daków, chc?c unikn?? podporz?dkowania Rzymowi, schroni?a si? w trudno dost?pnych terenach karpackich, niezale?no?? zachowa?y równie? plemiona zamieszkuj?ce w Karpatach Wschodnich i Mo?dawii, okre?lane w ?ród?ach jako „wolni Dakowie”, w tym m.in. plemi? Karpów.
Plemiona „wolnych Daków” zamieszkuj?ce Karpaty i ich obrze?a w I- III wieku n.e. utrzymywa?y intensywne, o ró?nym charakterze, kontakty z ludno?ci? kultury przeworskiej z terenów obecnej po?udniowo-wschodniej Polski.
Kolejna fala ludno?ci dackiej, zapewne nale??cej do plemienia Karpów zamieszkuj?cego pierwotnie wschodni? S?owacj? i Ukrain? Zakarpack?, na tereny wschodniego Podkarpacia trafi?a w m?odszym okresie rzymskim i przetrwa?a tutaj a? do schy?ku staro?ytno?ci. Przyczyn? tych przemieszcze? mog?o by? zagro?enie ze strony przesuwaj?cych si? w kierunku granic imperium rzymskiego plemion germa?skich i nap?ywaj?cych ze stepów koczowników. Ludno?? ta, której archeologicznym odpowiednikiem jest tzw. kultura kurhanów karpackich, jak si? wydaje prowadzi?a podobny tryb ?ycia jak pó?niejsi pasterze wo?oscy, tzn. w?drowa?a wraz ze swoimi stadami wzd?u? grzbietów beskidzkich, na zim? schodz?c w doliny i kotliny podkarpackie, a w sprzyjaj?cych warunkach zak?adaj?c równie? bardziej d?ugotrwa?e osiedla. Nieobca jej by?a równie? uprawa roli i ró?norakie umiej?tno?ci rzemie?lnicze, w tym wyrób naczy? toczonych na kole garncarskim. Zmar?ych chowano pod charakterystycznymi niskimi kurhanami bez ?adnych wewn?trznych konstrukcji kamiennych b?d? drewnianych, nakrywaj?cymi pozosta?o?ci stosów pogrzebowych i przepalone ko?ci. Pochówki te praktycznie pozbawione by?y wyposa?enia, poza fragmentami naczy? i nielicznymi ozdobami.
Źródło: Muzeum Stalowa Wola Autor: Grzegorz

Galeria zdjęć

Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.623 secs