G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15135
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2891
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37292

.:Wiadomości z Podkarpacia

10 września 2008 godzina:18.03(Czytań: 1637)
:: Muzeum w Stalowej Woli Zaprasza ::
Zapraszamy na now? wystaw?: JAN KIEPURA I MARTA EGGERTH (hotel Hutnik, ul. Prymasa Wyszy?skiego 12)
14 wrze?nia – 19 grudnia 2008. Wystaw? mo?na zwiedza? po uprzedniej rezerwacji telefonicznej pod nr 015 842 00 42. Wystawa przygotowana przez Muzeum w Sosnowcu, prezentuje sylwetk? wybitnego ?piewaka operowego Jana Kiepury (1902-1966). Wyodr?bnia ona wiele biograficznych w?tków z prywatnego ?ycia artysty, od najm?odszych lat sp?dzonych w rodzinnym domu w Sosnowcu, po pobyt w szkole i s?u?b? w wojsku. Na ekspozycji zaprezentowana jest równie? pierwsza znacz?ca opinia na temat mo?liwo?ci g?osu z 1920 r., wydana przez prof. Wac?awa Brzezi?skiego. Reszt? zdj?? stanowi dokumentacja jego ba?niowej kariery ?piewaczej, dowodz?cej ró?norodno?ci kreacji artystycznych i ci?g?ych poszukiwa? twórczych.
Wystawa ukazuje tak?e histori? zwi?zku ma??e?skiego Kiepury z Mart? Eggerth, pochodz?c? z W?gier, znakomit? ?piewaczk? operetkow? i filmow?, z któr? ??czy?a go tak?e wspó?praca zawodowa. Wyst?pili razem w filmach „Moje serce Ci? wzywa”, „Weso?a wdówka”, „Ksi??niczka czardasza”, „Zdoby? Ci? musz?”. Ostatni w?tek tematyczny stanowi? zdj?cia i dokumenty dotycz?ce uroczysto?ci pogrzebowych Jana Kiepury z 1966 roku.

STALOWA WOLA, MIASTO COP-u
URBANISTYKA I ARCHITEKTURA
(plenerowa wystawa fotograficzna)
dost?pna ju? od 5 wrze?nia 2008
(uroczyste otwarcie odb?dzie si? 13 wrze?nia)

Po raz kolejny Muzeum wysz?o na spotkanie z odbiorc? poza swoj? siedzib? i jej otoczenie. Fotografie eksponowane s? w nowoczesnej aran?acji w centralnym punkcie miasta, przy ul. Staszica, obok kina Ballada. Muzeum przygotowa?o t? wystaw? z okazji jubileuszu 70-lecia Stalowej Woli.
Plenerowa ekspozycja sk?ada si? z ponad 100 wielkoformatowych fotografii, ukazuj?cych najbardziej interesuj?ce i warto?ciowe obiekty architektoniczne, wzniesione w Stalowej Woli. Na planszach zosta?y zaprezentowane wybrane budowle, powsta?e na przestrzeni 70 lat istnienia miasta, którego oblicze odmienia?y kolejne prze?omy polityczne, przynosz?ce zmiany we wszystkich dziedzinach ?ycia spo?ecznego, tak?e w kulturze i sztuce. By?y one wyra?nie widoczne w architekturze, ze wzgl?du na szczególne zwi?zki ??cz?ce j? z polityk? i gospodark?.
Warstw? ilustracyjn? ekspozycji uzupe?niaj? teksty dotycz?ce stylów architektonicznych i urbanistyki miasta, a tak?e kalendarium wa?niejszych etapów budownictwa Stalowej Woli.
Autorami fotografii wspó?czesnych s? stalowowolscy arty?ci Adam Krzykwa i Marek My?liwiec. Wykorzystane zosta?y równie? – cz?sto jako materia? porównawczy – zdj?cia archiwalne ze zbiorów muzealnych i prywatnych.
Wystawie towarzyszy publikacja Miasto Stalowa Wola, unikatowy zespó? urbanistyczno-architektoniczny z lat 30. XX w., pod redakcj? naukow? prof. Anny Sieradzkiej.

Przyopominamy, ?e trwaj? wystawy:
ZAPISY PRZEMIAN
Sztuka polska z kolekcji Krzysztofa Musia?a
6 wrze?nia - 5 pa?dziernika 2008
ul. Sandomierska 1
Wystaw? mo?na zwiedza? codziennie:
poniedzia?ek, ?roda, czwartek, pi?tek 8-15.30,
wtorek 8-18
sobota, niedziela 16-19

W dniach 14-15.09 i 20-21.09 wst?p wolny

Ekspozycja stanowi swoisty przegl?d sztuki polskiej od XIX wieku do wspó?czesno?ci, ukazuj?c jej przemiany, ewolucj? stylów oraz zró?nicowane podej?cie poszczególnych twórców do artystycznej materii. Ró?norodno?? pod wzgl?dem tematu i formy sprawia, i? znajdujemy na niej portrety, pejza?e, sceny rodzajowe czy martwe natury z ró?nych, malarsko odmiennych epok; wykorzystane style i techniki prezentuj? przegl?d od akademizmu a? po abstrakcj?.
W?ród przedstawionych obrazów pojawiaj? si? dzie?a artystów tej miary, co Olga Bozna?ska, Henryk Siemiradzki, Wojciech Kossak, Wojciech Gerson, Jan Stanis?awski, W?adys?aw ?lewi?ski, Julian Fa?at, W?adys?aw Podkowi?ski, Tadeusz Makowski, Witold Wojtkiewicz, Eugeniusz Zak, Józef Czapski, Mela Muter, Wojciech Weiss, Jerzy Nowosielski, Piotr Potworowski, Artur Nacht-Samborski, Andrzej Wróblewski, Leon Tarasewicz i inni. Na wystawie znajduj? si? te? rze?by, autorstwa m. in. Katarzyny Kobro czy Xawerego Dunikowskiego.

Wystawie towarzyszy album w j?zyku polskim i angielskim.
Scenariusz i aran?acja Anna Król.


COP DLA PRZYSZ?O?CI
Ludzie – przemys? – architektura

do ko?ca roku 2008
Stalowa Wola, ul. Hutnicza 17 (hala przy Zespole Szkó? nr 1)
Godziny otwarcia od 1 wrze?nia:
poniedzia?ek, ?roda, czwartek, pi?tek 8-15
wtorek 8-18, niedziela 16-20
sobota - nieczynne
Rezerwacje pod nr tel. 15 842 00 42
W dniach 15.09 i 21.09 wst?p wolny

Niezwyk?a wystawa, przygotowana z okazji 70-lecia powstania Centralnego Okr?gu Przemys?owego, zlokalizowana zosta?a w specjalnie zaadaptowanej hali obok Zespo?u Szkó? nr 1 przy ul. Hutniczej 17. Aran?acja, obfituj?ca w efekty wizualne i akustyczne, zbudowana z rozmachem na powierzchni 1400 m kw., przenosi widza w czas tworzenia nowoczesnej gospodarki II Rzeczypospolitej.
Organizatorzy: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli; Urz?d Miasta w Stalowej Woli
Autorzy wystawy: Lucyna Mizera, Krzysztof Adamek
Aran?acja: Krzysztof Lang


Zapraszamy tak?e na

WYSTAWY STA?E

„Z DZIEJÓW REGIONU NADSA?SKIEGO”
Archeologia, etnografia, historia regionu.

Wystawa przybli?a dzieje regionu od czasów prehistorycznych poprzez zabytki kultury ludowej, do eksponatów obrazuj?cych ?ycie gospodarcze, religijne i spo?eczne regionu, w tym m.in. histori? rodu Lubomirskich z Charzewic.
Wystawa czynna
Poniedzia?ek 8-15.30; wtorek 8-18; ?roda, czwartek, pi?tek 8-15.30; sobota, niedziela 16-19
W dniach 14-15.09 i 20-21.09 wst?p wolnyNARODZINY STALOWEJ WOLI 1938
(hotel Hutnik, ul. Prymasa Wyszy?skiego 12)
Ekspozycja Muzeum Regionalnego, zorganizowana w specjalnie wydzielonych pomieszczeniach w hotelu Hutnik, we wn?trzach zaaran?owanych w stylu lat mi?dzywojennych. Dope?nieniem wystawy jest kolekcja szk?a artystycznego w stylu art déco, charakterystycznym dla lat 30. XX wieku - czasów powstania Stalowej Woli.

Wystawa dost?pna wy??cznie po uprzedniej rezerwacji telefonicznej po nr tel. 015 842 00 42GALERIA PRZEZ DOTYK
(ekspozycja na dziedzi?cu muzeum)
Ekspozycja dwunastu rze?b, powsta?ych podczas mi?dzynarodowego pleneru, sk?ada si? na Galeri? przez Dotyk zorganizowan? w ramach realizacji programu „Dost?pne Muzeum”. Zwiedzaj?cy maj? do dyspozycji katalog z rozdzia?em w alfabecie Braille’a, a tak?e opisy mówione na odtwarzaczach mp3. Wystawie towarzysz? warsztaty edukacyjne dla osób z dysfunkcj? wzroku.

Źródło: Muzeum Stalowa Wola Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.645 secs