G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

10 września 2008 godzina:18.09(Czytań: 1658)
:: Gramy w zielone! ::
Rozmowa z Agnieszk? Pieni??ek, wiceprezesem Stowarzyszenia „Pro Carpathia”

„Zielone Podkarpacie.pl”. ?adna nazwa, ale kto finansuje ten projekt i merytorycznie za niego odpowiada?
Agnieszka Pieni??ek: – Projekt ten realizowany jest przez nasze Stowarzyszenie od stycznia br. dzi?ki wsparciu udzielonemu przez Islandi?, Liechtenstein, i Norwegi? poprzez dofinansowanie ze ?rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a tak?e ze ?rodków bud?etu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz?dowych Komponent II – Ochrona ?rodowiska i zrównowa?ony rozwój. Partnerami naszego projektu s? Arboretum i Zak?ad Fizjografii w Bolestraszycach, Regionalna Dyrekcja Lasów Pa?stwowych z siedzib? w Kro?nie oraz Magurski Park Narodowy z siedzib? w Krempnej.

Jaki obszar obejmuje projekt?
To teren ca?ego województwa podkarpackiego, który odznacza si? szczególnie wysokimi walorami ?rodowiska naturalnego, dysponuje ogromnym potencja?em zasobów przyrodniczych, geograficznych, jak równie? lokalnej tradycji i historii. Istotnym elementem krajobrazu wielu podkarpackich gmin s? tereny chronione. Na obszarze województwa znajduj? si? 2 parki narodowe, 10 parków krajobrazowych, 82 rezerwaty przyrody oraz 17 obszarów chronionego krajobrazu. Ale w najgorszym po?o?eniu znajduj? si? tereny historycznych parków i ogrodów podworskich. I ich szczególnie dotyczy ten projekt. Bowiem tylko nieliczne z dawnych za?o?e? ogrodowo-parkowych s? starannie utrzymane. Znaczna ich cz???, zw?aszcza po?o?onych na terenach wiejskich, popada w coraz dalej id?ce zniszczenie. W wielu przypadkach na tych terenach wzniesione zosta?y nowe budynki i osiedla mieszkaniowe, a obecnie jedynie pojedyncze drzewa ?wiadcz? o dawnej ?wietno?ci. W niektórych ogrodach przetrwa?y równie? pewne elementy za?o?e? historycznych: groble, wa?y obronne, sadzawki i stawy dworskie.

Ale co konkretnie chcecie zrobi??
Do sierpnia 2009 roku wiele. Po pierwsze, dzia?ania przygotowuj?ce, polegaj?ce na wyposa?eniu ró?nych grup spo?ecznych w niezb?dn? wiedz?. Lokalnych liderów – w wiedz? na temat zakresu prawnie dopuszczalnych dzia?a? zwi?zanych z terenami chronionymi, ich promocj?, wykorzystaniem zasobów naturalnych, popart? praktycznymi dzia?aniami: uporz?dkowaniem tych najbardziej zagro?onych zniszczeniem parków i ogrodów, tj. ich odkrzaczanie, uprz?tni?cie, oznakowanie.
Przedstawicieli instytucji publicznych (urz?dów gmin, szkó?), organizacji pozarz?dowych – w wiedz? na temat mo?liwych ?róde? finansowania tego typu przedsi?wzi??. Z kolei nauczycieli w umiej?tno?ci wkomponowania zasobów przyrodniczych w realizowane programy edukacyjne, osoby trudni?ce si? agroturystyk? oraz planuj?ce otworzy? tak? dzia?alno?? w umiej?tno?ci przygotowywania oferty turystycznej, z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych. Uzupe?nieniem wiedzy teoretycznej b?dzie przygotowanie i opracowanie wzorcowej ?cie?ki kulturalno-przyrodniczej, przy wspó?pracy ?rodowisk lokalnych. Elementem planowanej ?cie?ki b?dzie w?a?nie obecno?? obszaru chronionego, np. ogrodu, parku.

Co pozostanie nam na trwale po projekcie „Zielone Podkarpacie”?
Ca?emu projektowi towarzyszy? b?dzie, za po?rednictwem portalu internetowego www.zielonepodkarpacie.pl, popularyzacja ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Portal ten b?dzie pierwszym tego typu ogólnowojewódzkim serwisem po?wi?conym ochronie przyrody, z mo?liwo?ci? pobierania zdj??, filmów, materia?ów edukacyjnych itp.
Ponadto w ramach projektu przygotowane zostan? wydawnictwa i filmy po?wi?cone problematyce obszarów chronionych. Wydane zostan? m.in. mapa, przewodnik po obszarach chronionych oraz Ksi?ga Dziedzictwa Przyrodniczego. We wspó?pracy
z oddzia?em rzeszowskim Telewizji Polskiej powstanie 16 filmów o rezerwatach, ogrodach i parkach podworskich oraz obszarach chronionych. Pi?? z nich ju? zosta?o wyemitowanych w telewizji regionalnej i nied?ugo b?d? dost?pne na portalu internetowym www.zielonepodkarpacie.pl. Ponadto uporz?dkujemy zaniedbane parki, powstanie te? wzorcowa ?cie?ka przyrodnicza. Mamy nadziej?, ?e projekt „Zielone Podkarpacie” b?dzie przygod?, która wniesie równocze?nie w nasze zielone, zabytkowe otoczenie troch? nale?nego im ?adu i dostoje?stwa.

Info o projekcie:
Celem projektu „Zielone Podkarpacie” celem jest popularyzacja parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu, a w szczególno?ci historycznych ogrodów i parków podworskich. Projekt ma na celu równie? pobudzenie i aktywizacj? lokalnych spo?eczno?ci do dzia?a? na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych, kulturowych i ich wykorzystania dla zrównowa?onego rozwoju danej miejscowo?ci.
Obecnie organizowane s? na terenie ca?ego województwa bezp?atne szkolenia z zakresu:
1. poszukiwania ?rodków finansowych na ochron?, konserwacj?, rewitalizacj? i dzia?ania towarzysz?ce; prawnie dopuszczalnych dzia?a? zwi?zanych z ochron?, porz?dkowaniem terenów chronionych (ogrodów i parków podworskich);
2. wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturalnych w kreowaniu oferty turystycznej
3. opracowywania i przygotowywania ?cie?ki przyrodniczej
Uczestnikom szkole? zapewniamy materia?y szkoleniowe, pocz?stunek, zwrot kosztów dojazdów. Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymaj? materia?y, publikacje i filmy powsta?e w ramach projektu.
Szczegó?owe informacje dotycz?ce terminów planowanych szkole? i warsztatów dost?pne b?d? na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.procarpathia.pl). Ju? na prze?omie wrze?nia i pa?dziernika br. przewidziane jest tak?e pierwsze porz?dkowanie wytypowanych ogrodów i parków podworskich. Stowarzyszenie pozyska?o ?rodki finansowe na odkrzaczanie, koszenie i oznakowanie danego terenu. Zach?camy do zg?aszania nam propozycji terenów parków i ogrodów podworskich, które nale?y uporz?dkowa?. Prace porz?dkowe zaczynamy jesieni?, a kontynuowane b?d? na wiosn? przysz?ego roku. Osoby zainteresowane wspó?prac? w naszym projekcie prosimy o kontakt telefoniczny (017 852 85 26) lub mail info@procarpathia.pl
Źródło: Procarpathia.pl Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.606 secs