G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

08 października 2008 godzina:16.51(Czytań: 1664)
:: ?wi?to Drzewa w podkarpackich lasach ::
Dzie? 10 pa?dziernika od lat obchodzony jest jako ?wi?to Drzewa. Jego g?ównym organizatorem jest Klub Gaja, za? sta?ym partnerem w organizacji s? Lasy Pa?stwowe.
W tym roku nadle?nictwa z terenu RDLP w Kro?nie przygotowa?y sporo atrakcji, g?ównie z udzia?em m?odzie?y szkolnej.
Nadle?nictwo Lesko tym razem wspó?dzia?a ze Szko?? Podstawow? w ?ukowem, gdzie w dniu 10 pa?dziernika odb?dzie si? impreza wie?cz?ca konkursy ekologiczne. Rozpocznie j? wyst?p dzieci klasy IV z inscenizacj? „Las jesieni? i jego ?yczenia”, a nowo przyj?tym w szeregi szkolnego ko?a LOP zostan? uroczy?cie wr?czone legitymacje cz?onkowskie. Zostan? te? og?oszone wyniki konkursów: „Jesienne wierszowanie”, „Kompozycje jesienne” oraz „?mieci mniej - Ziemi l?ej”. Laureaci otrzymaj? zas?u?one nagrody. Przewiduje si? te? symboliczne posadzenie drzew na placu szkolnym oraz spotkanie z le?nikami dla ró?nych grup wiekowych m?odzie?y.
Z kolei Nadle?nictwo Lutowiska planuje zorganizowanie konkursu rozpoznawania drzew i krzewów le?nych po korze, li?ciach i owocach. Odb?dzie si? on w gimnazjach i szko?ach podstawowych w Czarnej i Lutowiskach. Konkurs dla trzech grup wiekowych przygotowali le?nicy, nadle?nictwo za? ufundowa?o nagrody rzeczowe dla laureatów.
A? osiem szkó? odwiedz? le?nicy Nadle?nictwa Strzy?ów z okazji ?wi?ta Drzewa. Le?nicy przeka?? te? tym placówkom sadzonki rodzimych gatunków drzew do posadzenia w wybranym miejscu. Le?niczowie odwiedz? ka?d? z zainteresowanych szkó?, zaprezentuj? filmy edukacyjne, przeprowadz? pogadanki z dzie?mi i m?odzie??, a tak?e b?d? s?u?y? pomoc? podczas sadzenia drzewek. W dniu 10 pa?dziernika w sali edukacyjnej Nadle?nictwa Strzy?ów, w ramach obchodów ?wi?ta Drzewa, odb?dzie si? mi?dzynarodowe spotkanie edukacyjne z udzia?em m?odzie?y i opiekunów z austriackiej miejscowo?ci Lassee, przebywaj?cych akuratnie na Podkarpaciu w ramach wspó?pracy ze szko?? w Dobrzechowie.
Sadzenie drzew przewidziano te? w Nadle?nictwie Tuszyma. W akcji przygotowanej przez le?ników i roz?o?onej w czasie od 10 do 14 pa?dziernika, wezm? udzia? dzieci z przedszkola nr 6 w Mielcu, uczniowie szkó? podstawowych w Wylowie i w Ksi??nicach. Ponadto le?nicy wezm? udzia? w spotkaniach w szko?ach w Rydzowie, w II LO w Mielcu, Niepublicznym Gimnazjum w Mielcu. W lesie spotkaj? si? z uczniami: RCKU w Rzemieniu, Gimnazjum z D?bicy, Szko?y Podstawowej w Tuszowie Narodowym. Terminy na d?ugo wcze?niej uzgodniono z zainteresowanymi szko?ami.
Nadle?nictwo Dynów rozpisa?o konkurs wiedzy o drzewach, którego rozstrzygni?cie odb?dzie si? 15 pa?dziernika w siedzibie nadle?nictwa. Od 13 pa?dziernika le?nicy planuj? pogadanki, prelekcje i sadzenie drzew we wspó?pracy z m?odzie?? okolicznych szkó?.
Z kolei Nadle?nictwo Stuposiany zaprosi?o w tym dniu do lasu 25-osobow? grup? dzieci ze Szko?y Podstawowej w Stuposianach. W?ród edukacyjnych punktów programu znajdzie si? równie? sadzenie drzew. Cztery sosny „benedyktynki” dzieciaki posadz? obok kapliczki ?w. Huberta przy drodze do Mucznego.
Le?nicy z Nadle?nictwa G?ogów Ma?opolski w dniach 10-17 pa?dziernika b?d? sadzi? sadzonki Benedykta XVI wraz z uczniami z Gimnazjum i Szko?y Podstawowej w Czarnej S?dziszowskiej, z Zespo?u Szkó? w Wide?ce oraz z Zespo?u Szkó? nr 1 w Bratkowicach.
Dla uczczenia ?wi?ta Drzewa ponad 1000 m?odych drzewek posadz? na gruncie porolnym wszyscy pracownicy Nadle?nictwa Le?ajsk, ponadto ze swej szkó?ki le?nicy przeka?? sadzonki dla szkó? w D?browicy i Wi?zownicy, gdzie udziel? te? fachowego instruktarzu przy sadzeniu.
Po raz szósty ju? w obchody Dnia Drzewa w??cza si? Nadle?nictwo Kolbuszowa, które planuje przekaza? sadzonki drzew kolbuszowskiej Fundacji „Serce”. Te m?ode drzewka posadzone zostan? wokó? szkó? i przedszkoli w Kolbuszowej.
- Najcz??ciej przewijaj?cym si? motywem ?wi?ta Drzewa w nadle?nictwach jest w?a?nie sadzenie drzew, bo to najwa?niejsze, co mo?emy zrobi? dla lasu i dla ograniczenia niekorzystnych zmian w naszym klimacie. – Wyja?nia Wojciech Szepieci?ski, pe?ni?cy obowi?zki dyrektora RDLP w Kro?nie. – Dzie? Drzewa to dobra okazja by t? tematyk? propagowa?. B?dzie ona obecna równie? w dniach 20-24 pa?dziernika, kiedy to obchodzi? b?dziemy Europejski Tydzie? Lasu.
?wi?to Drzewa organizowane jest na terenie ca?ej Polski od 2003 roku pod egid? Klubu Gaja a sta?ym partnerem w jego organizacji s? Lasy Pa?stwowe. Jest to program, którego g?ównym celem jest zach?cenie jak najwi?kszego grona dzieci i m?odzie?y do edukacji ekologicznej, zapoznania uczniów z problemami sadzenia i ochrony drzew, aby wszystkie pokolenia potrafi?y uszanowa? i doceni? dar natury, bez którego cz?owiek nie móg?by ?y?. Pod nadzorem specjalistów uczestnicy sadz? m?ode drzewka, które mo?na bezp?atnie otrzyma? w nadle?nictwach. Poza tym przygotowywane s? dzia?ania edukacyjne i artystyczne, w szko?ach organizowane s? specjalne zaj?cia i konkursy. Zainteresowani mog? równie? zak?ada? parki i ogrody szkolne oraz porz?dkowa? je. W imprezie bior? te? udzia? ró?ne instytucje, w?adze samorz?dowe i organizacje pozarz?dowe.
Warto wiedzie?, ?e w lasach Podkarpacia ro?nie najgrubsza polska jod?a (w Nadl. Stuposiany - 517 cm obwodu) oraz nale??ce do najgrubszych w kraju lipa i jesion (Nadl. Wetlina). Z kolei teren, na którym ro?nie najgrubszy cis w naszym regionie (ponad 170cm obwodu) zosta? kilka lat temu wykupiony przez Nadle?nictwo Dukla z r?k prywatnych i poddany ochronie jako pomnik przyrody.
Edward Marsza?ek
Rzecznik prasowy RDLP w Kro?nie
Źródło: Lasy Krosno - Edward Marsza?ek Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.669 secs