G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

20 listopada 2008 godzina:19.53(Czytań: 1645)
:: Chwa?a rzemie?lnikom - Zalaegerszeg na prze?omie XIX i XX wieku ::
Od 22 listopada 2008 roku do 16 stycznia 2009 roku w Muzeum Rzemios?a w Kro?nie – Piwnica PodCieniami (Krosno, Rynek 5) zobaczy? mo?na wystaw? zatytu?owan? Chwa?a rzemie?lnikom - Zalaegerszeg na prze?omie XIX i XX wieku. Ekspozycja pochodzi ze zbiorów Göcseji Múzeum w Zalaegerszeg na W?grzech.

Pierwsze wzmianki o Zalaegerszeg pojawi?y si? w dokumencie z 1247 roku. Nazwa miasta wywodzi si? od s?owa „olcha”, oznaczaj?cego rodzaj drzewa porastaj?cego bagniste brzegi przep?ywaj?cej przez osad? rzeki Zala. Osada w ?redniowieczu otrzyma?a prawa miejskie i przywileje targowe. W obliczu zagro?enia tureckiego w?a?ciciel ziemski ufortyfikowa? biskupi dwór. W 1541 roku uko?czono budow? zamku Egerszeg (t? nazw? nosi?o wówczas miasto), który charakteryzowa? si? raczej znikomymi walorami obronnymi. Jego znaczenie wzros?o dopiero po zdobyciu zamku w Kanizsy w dniu 22 pa?dziernika 1600 roku. Sta? si? on wówczas najwa?niejszym zamkiem w przygranicznej linii obronnej regionu Zala. Po wyp?dzeniu Turków utrzyma? swoj? kierownicz? funkcj?, jako stolica komitatu Zala. T? rol? zachowa? do dzisiaj.
Zalaegerszeg d?ugo jeszcze pozosta?o ma?ym miasteczkiem, swoim zasi?giem obejmowa?o jedynie otaczaj?ce go okolice, jego mieszka?cy utrzymywali si? g?ównie z uprawy roli i rzemios?a. Dopiero w pierwszej po?owie XIX wieku osada nabra?a znaczenia ogólnokrajowego dzi?ki dzia?alno?ci miejscowych libera?ów pochodzenia szlacheckiego. W ko?cu XIX wieku wraz z rozbudow? nowoczesnej administracji pa?stwa coraz wi?cej urz?dów przeniesiono do Zalaegerszeg. W 1885 roku w mie?cie urz?dowa?a ju? rada miasta, od tej chwili nast?powa? szybki rozwój urbanistyczny, natomiast poziom rozwoju gospodarczego nadal by? znacznie ni?szy od administracji centralnej. Prze?om nast?pi? w drugiej po?owie XX wieku, gdy miasto sta?o si? centrum komunikacyjnym komitatu Zala, a tak?e o?rodkiem ?ycia gospodarczego i kulturalnego oraz opieki zdrowotnej. Miasto rozbudowa?o si? znacznie, a liczba mieszka?ców wzros?a wielokrotnie.
Zarówno 60 000 mieszka?ców dzisiejszego Zalaegerszeg jak i tury?ci postrzegaj? miasto, jako atrakcyjne, kwitn?ce i chroni?ce ?rodowisko naturalne.
W ko?cu XIX stulecia i w pierwszych dziesi?cioleciach XX wieku w znajduj?cym si? na jednym z odizolowanych terenów Monarchii Austro – W?gierskiej, wolno cywilizuj?cym si? Zalaegerszeg ?y?o oko?o dziesi?? tysi?cy osób. Najznaczniejsz? warstw? spo?eczn? w mie?cie stanowili rzemie?lnicy. Podczas gdy we wcze?niejszych stuleciach w?adze miasta wywodzi?y si? ze skupionych w cechach rzemie?lników, to pod koniec XIX wieku – pod wp?ywem modernizacji – ich moc gospodarcza spad?a i w kierowaniu miastem zostali stopniowo zepchni?ci na dalszy plan. Wi?kszo?? pracowa?a w pojedynk? w tradycyjnych warsztatach najwy?ej z jednym – dwoma pomocnikami, najwi?cej by?o szewców, cholewkarzy i krawców. Spo?ród miejscowych rzemie?lników niewielu posiada?o wystarczaj?cy kapita?, aby swoje warsztaty przekszta?ci? w nowoczesne zak?ady odpowiadaj?ce wymaganiom epoki. Na prze?omie wieku powsta?o tylko kilka wi?kszych przedsi?biorstw: drukarnia, warsztaty maszynowe, zak?ad produkuj?cy piece kaflowe itp. W mie?cie dzia?a?y tylko dwie fabryki. Miejscowych rzemie?lników zjednoczy?o utworzone w 1896 roku Kolegium Przemys?owe. W 1901 roku wybudowano siedzib? kolegium, w którym kwit?o bogate ?ycie kulturalne i spo?eczne, mie?ci?a si? tu kasa pomocy chorym oraz ko?o dokszta?cania rzemie?lników. Rzemie?lniczy zawód, komplet narz?dzi i warsztat cz?sto przechodzi? z ojca na syna, a wiele z rodzinnych warsztatów przetrwa?o a? do lat 80. XX w.
Wystawa Chwa?a rzemie?lnikom - Zalaegerszeg na prze?omie XIX i XX wieku poprzez eksponaty zwi?zane z rzemios?em, zdj?cia i dokumenty przechowywane w Göcseji Múzeum, prezentuje dawne Zalaegerszeg i ?yj?ce tam rzemie?lnicze rody.
Źródło: Muzeum Rzemios?a w Kro?nie Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.686 secs