G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

26 lutego 2009 godzina:15.03(Czytań: 1616)
:: Unijne fundusze dla ochrony przyrody w Puszczy Sandomierskiej ::
Nadle?nictwa z terenu Puszczy Sandomierskiej otrzymaj? dotacje w wysoko?ci 2,4 miliona z?otych w ramach ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przygotowany projekt „Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w Puszczy Sandomierskiej” zosta? pozytywnie oceniony w og?oszonym jesieni? 2008 roku konkursie przez Centrum Koordynacji Projektów ?rodowiskowych w ramach Programu Operacyjnego w V priorytecie ochrona przyrody i kszta?towanie postaw ekologicznych. Maj?cy powsta? szlak przyrodniczy o d?ugo?ci ponad 300 kilometrów po??czy istniej?ce i nowo powsta?e ?cie?ki przyrodnicze oraz miejsca parkingowe.

Wi?cej
Na pocz?tku 2008 roku w Kolbuszowej zebra?a si? grupa osób, która dostrzeg?a problem ochrony wielu cennych miejsc i przyst?pi?a do opracowania wspólnego projektu regulacji ruchu turystycznego. Opracowaniem trudnego projektu zaj?li si? Natalia Wrona i Bart?omiej Peret z Nadle?nictwa Kolbuszowa, Stanis?aw Kogut i Maciej Gawe? z Nadle?nictwa G?ogów, Eryk Maziarski i Zbigniew Krawiec z Nadle?nictwa Mielec, Tomasz Ma?lach z Nadle?nictwa Rudnik, Arnold Cholewa z Nadle?nictwa Nowa D?ba, Artur Plizga z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i Krzysztof Matejek z Urz?du Miasta w Kolbuszowej. Za?o?enia koncepcyjne mia?y na celu po??czenie jednym wielkim szlakiem Puszczy Sandomierskiej wszystkich ?cie?ek przyrodniczych, parkingów i miejsc odpoczynku tak aby ochroni? wiele stanowisk rzadkich ro?lin i zwierz?t przed niepotrzebn? wizyt? cz?owieka. Zaplanowane dzia?ania mia?y odci??y? ruch turystyczny od miejsc wyst?powania kraski, bielika, derkacza, bociana czarnego, orlika krzykliwego, jelonka rogacza, kozioroga d?bosza, wawrzynka g?ówkowego, pachnicy d?bowej i biegacza urozmaiconego. Projektowana ma?a infrastruktura musia?a by? tak lokalizowana, aby by?a ?atwo i powszechnie dost?pna dla spo?ecze?stwa oraz oczywi?cie co jest równie istotne dla wszystkich bezp?atna. Uwie?czeniem prac by?o powstanie bogatego projektu pod nazw? robocz? „Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w Puszczy Sandomierskiej”. Projekt obj?? swoim zasi?giem 129 116 ha obszaru chronionego w ramach Natury 2000. Planuje si? wybudowa? tu 2 nowe ?cie?ki, 12 miejsc postoju, zmodernizowa? 17 ?cie?ek przyrodniczych i 7 miejsc postoju pojazdów. ??czna d?ugo?? ?cie?ek b?dzie wynosi? 174, 2 kilometra. Na tych obiektach zostan? ustawione licznie sto?y, ?awki, zadaszenia i tablice informacyjne. Wszystkie obiekty punktowe wed?ug projektu maj? zosta? po??czone jednym wielkim przyrodniczym szlakiem o ??cznej d?ugo?ci ponad 300 kilometrów, któremu nadano nazw? „Puszcza Sandomierska”. Zaplanowano równie? wiele dzia?a? ochronnych, jak: wieszanie budek, dokarmianie i monitoring kraski, szczególna ochron? miejsc wyst?powania pachnicy d?bowej i biegacza urozmaiconego oraz ograniczenie wjazdu do cennych przyrodniczo miejsc. Wszystkie zadania uj?te w projekcie zaplanowano do wykonania na 2009 i 2010 rok wyceniono na prawie 2,4 miliona z?otych. Przygotowany projekt otrzyma? pozytywn? opini? Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Rzeszowie.
W pa?dzierniku 2008 roku postanowiono przygotowany projekt zg?osi? do konkursu og?oszonego przez Centrum Koordynacji Projektów ?rodowiskowych w ramach przedsi?wzi?cia wspó?finansowanego w V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko pod tytu?em „Budowa i modernizacja ma?ej infrastruktury s?u??cej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmiern? presj? turystów”. Do konkursu zg?oszono 14 projektów z ca?ego kraju na ??czn? kwot? ponad 21 milionów z?otych. Jednak na zwyci?zców tego konkursu przewidziano kwot? tylko 7 milionów z?otych, zatem konkurencja by?a naprawd? du?a. Projekty przechodzi?y ocen? dwustopniow?: formaln? i merytoryczn?. W pi?tek 6 lutego 2009 roku otrzymali?my oficjaln? informacj? umieszczon? zreszt? na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów ?rodowiskowych, ?e spo?ród tak wielu projektów tylko 3 znalaz?y si? na podstawowej li?cie rankingowej. Przygl?daj?c si? dok?adnie wynikom konkursu dostrzegli?my przygotowany przez Nadle?nictwa Kolbuszowa, G?ogów, Mielec, Rudnik, Nowa D?ba, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i Urz?d Miasta w Kolbuszowej nasz projekt z bardzo wysok? ocen? na drugim miejscu w kraju.

Bart?omiej Peret
Nadle?nictwo Kolbuszowa
Źródło: Lasy Krosno - Edward Marsza?ek Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.640 secs