G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

07 marca 2009 godzina:19.47(Czytań: 1569)
:: VII OTWARTE MISTRZOSTWA KOLBUSZOWEJ W MARSZACH NA ORIENTACJ? ::
KOLBUSZOWSKI KLUB TURYSTYCZNY „SALAMANDRA” Zespó? Szkó? nr 2 w Kolbuszowej zapraszaj? na: VII OTWARTE MISTRZOSTWA KOLBUSZOWEJ W MARSZACH NA ORIENTACJ?
1. Termin i miejsce:
3 - 5 kwietnia 2009 roku, Kolbuszowa (woj. podkarpackie), Zespó? Szkó? nr 2, ul. Obro?ców Pokoju 46, 36-100 Kolbuszowa.
2. Organizatorzy:
- Kolbuszowski Klub Turystyczny „Salamandra” w Kolbuszowej przy Zespole Szkó? nr 2
- Zespó? Szkó? nr 2 w Kolbuszowej
3. Wspó?organizatorzy:
- Urz?d Miasta w Kolbuszowej,
4. Sponsorzy:
- w miar? mo?liwo?ci... b?d? jak zawsze...
5. Cel imprezy:
- upowszechnienie idei imprez na orientacj? (InO) w?ród spo?eczno?ci Kolbuszowej i okolic,
- spotkanie sympatyków turystycznych Imprez na Orientacj?, wspólna zabawa, wspó?zawodnictwo, wymiana do?wiadcze? zwi?zanych z InO.
- poznawanie walorów krajoznawczych i turystycznych ziemi kolbuszowskiej,
- integracja ?rodowiska zwi?zanego z imprezami na orientacj?,
6. Forma i kategorie imprezy:
- Kategoria TD - dzieci?ca (osoby urodzone w roku 1996 i pó?niej),
4 etapy (2 dzienne i 2 nocne) w zespo?ach 2 osobowych – 4 x 2 pkt do odznaki InO
- Kategoria TM - m?odzie?owa (osoby urodzone w latach 1993 - 1995),
4 etapy (2 dzienne i 2 nocne) w zespo?ach 2 osobowych – 4 x 2 pkt do odznaki InO
- Kategoria TJ - juniorzy (osoby urodzone w latach 1990 - 1992),
4 etapy (2 dzienne i 2 nocne) w zespo?ach 2 osobowych – 4 x 2 pkt do odznaki InO
- Kategoria TS - seniorzy (osoby urodzone w roku 1989 i wcze?niej),
4 etapy (2 dzienne i 2 nocne) indywidualnie – 4 x 2 pkt do odznaki InO.
- Kategoria TF – rodzinna (rodzice z dzieckiem lub dzie?mi), 1 etap (dzienny) w sobot?, 2 pkt do odznaki InO,
7. Teren i mapy:
Teren urozmaicony pod wzgl?dem pod?o?a (miejscami podmok?y, niewielkie wzgórza oraz pagórki), ogólnie p?aski. Mapy aktualizowane w skali 1:10000, nietypowe.
8. Warunki uczestnictwa w zawodach:
- zg?oszenie na za??czonym formularzu do dnia 31 marca 2009 roku: (formularz), ka?da szko?a, instytucja ma prawo do zg?oszenia maksymalnie 10 osób (5 zespo?ów). Jedynie gospodarz zawodów mo?e zg?osi? wi?cej zawodników.

a) na adres: KKT „Salamandra”, Zespó? Szkó? nr 2 w Kolbuszowej,
ul. Obro?ców Pokoju 46, 36-100 Kolbuszowa
b) poczt? elektroniczn? na adres: salamandra@gim2kolbuszowa.pl

wraz ze zg?oszeniem prosimy o dokonanie wp?aty wpisowej na konto:
Kolbuszowski Klub Turystyczny „Salamandra”
36-100 Kolbuszowa, ul. Obro?ców Pokoju 46
Bank Pekao S.A 79 1240 2627 1111 0000 3262 7705
z dopiskiem "Mistrzostwa Kolbuszowej w MnO".
9. Wpisowe jest warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach. Ksero odcinka potwierdzaj?cego wp?at? prosimy do??czy? do zg?oszenia,

- Wysoko?? wpisowego:
Kat. TF/Kat. TD Kat. TM Kat. TJ Kat. TS
7/20 z? 30 z? 30 z? 30 z?
- m?odzie? niepe?noletnia uczestniczy w Mistrzostwach pod opiek? pe?noletniego opiekuna – nauczyciela (opiekun p?aci 50 % wpisowego). Je?eli opiekun startuje w zawodach – pe?na p?atno??.

10. ?wiadczenia:
- komplet map dla ka?dego zespo?u,
- potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientacj? (4 x 2 pkt.),
- nagrody i dyplomy dla pierwszych ? zespo?ów w ka?dej z kategorii,
- dyplomy pami?tkowe dla ka?dego zespo?u startuj?cego w Mistrzostwach,
- nocleg w warunkach turystycznych (sala gimnastyczna - prosimy o zabranie karimaty, ?piwora i mi?kkiego obuwia zamiennego),
- 2 obiadokolacje (w pi?tek i sobot?) – nie dotyczy kat. TF.

11. Program Mistrzostw:

3 kwietnia, pi?tek:
- od 17.00 - dzia?alno?? sekretariatu, pocz?tek meldowania zespo?ów startuj?cych w imprezie, otwarcie bazy Mistrzostw,
- 19.00 - 20.00 - obiadokolacja,
- 21.30 - 1.00 - 1 (nocny) etap,

4 kwietnia, sobota:
- 7.00 - 8.30 - praca sekretariatu,
- 10.00 - 15.30 – 2 i 3 etap (1 i 2 dzienny) + kat. TF,
- 15.30 - 18.30 - przerwa mi?dzy etapami, obiad, Mistrzostwa Kolbuszowej w rzucie beretem,
- 19.00 - 22.30 - 4 etap (2 nocny),
- 22.30 – odpoczynek i czekanie na wyniki...
5 kwietnia, niedziela:
- 7.00 - 8.00 - praca sekretariatu, przyjmowanie ewentualnych reklamacji,
- 10.00 – oficjalne og?oszenie wyników, uroczyste zako?czenie Mistrzostw, rozdanie nagród i dyplomów,
- 11.00 – ostateczne zamkni?cie bazy.
12. Kierownictwo Mistrzostw:
Kierownik zawodów: ?ukasz Motylski,
S?dzia g?ówny: Aleksander Czy? (PInO )
Sekretariat: Dorota Hapta?
Obliczenia: budowniczowie tras, Dorota Hapta?
Budowa tras:
TD: Michno Pawe?, Cynar Monika, Sobolewska Justyna
TM: Fus Krzysztof, Micek Marcin, Cynar Monika, Sobolewska Justyna
TJ: Fr?cz Wojciech, Motylski ?ukasz, Miros?aw Marek
TS: Fr?cz Wojciech, Motylski ?ukasz, Miros?aw Marek,
TF: Pawe? Michno
Obs?uga zawodów: M?odzie? z Kolbuszowskiego Klubu Turystycznego „Salamandra”.
13. Postanowienia ko?cowe:
- uczestnicy ubezpieczaj? si? na w?asny koszt,
- Mistrzostwa odb?d? si? niezale?nie od warunków atmosferycznych,
- zawody s?dziowane b?d? zgodnie z ustalonymi zasadami wg Punktacji KInO ZG PTTK,
- za szkody wyrz?dzone przez uczestników oni sami ponosz? odpowiedzialno??,
- osobom, które zg?osz? si? do Mistrzostw, a nie pojawi? si? na starcie nie przys?uguje zwrot wpisowego,
- za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponosz? odpowiedzialno?ci,
- uczestnicy Mistrzostw zobowi?zani s? do przestrzegania regulaminu zawodów i bazy oraz do stosowania si? do polece? organizatorów,
- w czasie trwania imprezy obowi?zuje zakaz spo?ywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu i za?ywania jakichkolwiek innych u?ywek pod gro?b? dyskwalifikacji i wydalenia z bazy.
- uczestnicy Mistrzostw wyra?aj? zgod? na opublikowanie swoich danych osobowych (imi?, nazwisko, przynale?no?? klubowa, kategoria, wyniki) oraz zdj?? z imprezy na stronie internetowej. http://www.salamandra.gim2kolbuszowa.pl/do_zrodel_nilu
- organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu
14. Jak do nas dotrze??
- dojazd do Kolbuszowej z Rzeszowa autobusami PKS ?rednio co godzin?, (poci?gi nie kursuj? od 6 lat)
- dojazd samochodem lub autokarem: od Rzeszowa (na rondzie jedziemy na Mielec i Tuszym?), od S?dziszowa M?p. (od ul. Pi?sudskiego skr?camy w ul. Obro?ców Pokoju) - mo?liwo?? zaparkowania samochodu na parkingu na terenie szko?y,
- baza znajduje si? naprzeciwko Urz?du Miejskiego (czas doj?cia z Dworca PKS do bazy ok. 20 min.)

Wszelkie uwagi mo?na kierowa? na adres e-mail: salamandra@gim2kolbuszowa.pl , lub telefonicznie: do organizatora zawodów: 0 661 209 234 lub na stronie KKT „Salamandra” http://www.salamandra.gim2kolbuszowa.pl/do_zrodel_nilu
Źródło: KKT Salamandra Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.658 secs