G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

01 kwietnia 2009 godzina:22.56(Czytań: 1442)
:: Nowe wystawy w Stalowej Woli ::
Zapraszamy na nowe wystawy:

ALFONS KARPI?SKI
Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
4 kwietnia - 31 maja 2009

W roku jubileuszu 10-lecia Muzeum Regionalne w Stalowej Woli pragnie przybli?y? swoje dokonania w ró?nych obszarach dzia?alno?ci. Twórczo?? Alfonsa Karpi?skiego jest od pocz?tku przedmiotem zabiegów kolekcjonerskich i badawczych Muzeum, ze wzgl?du na miejsce urodzenia tego wybitnego artysty – Rozwadów.
Na wystawie zaprezentowana zostanie kolekcja prac Karpi?skiego zgromadzona w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli – po raz pierwszy b?dzie ona pokazana w ca?o?ci, wraz z najnowszymi nabytkami.
Kolekcja obejmuje ponad 50 prac artysty. S? to: obrazy olejne, pastele, akwarele oraz rysunki z poszczególnych etapów drogi artystycznej Karpi?skiego. Liczne portrety na zamówienie wymaga?y konkretnych szkicowych studiów. Na uwag? zas?uguj? niezwyk?e rysunki aktów kobiecych i m?skich pochodz?ce jeszcze z czasów wiede?skich studiów. W kolekcji znajduj? si? tak?e szkice wykonane w Pary?u, uwie?czone w zbiorach wa?nym obrazem ukazuj?cym cz??? paryskiej pracowni („W pokoju”, 1908). Nie zabrak?o rysunków potwierdzaj?cych fascynacj? Karpi?skiego podkrakowsk? wsi?, czy ?yciem miasta. Ogl?daj?c mniej znane rysunki i szkice mamy okazj? obcowa? nie tylko z warsztatem artysty, ale i fragmentami, czy nawet ca?ymi koncepcjami przysz?ych dzie? malarskich. O tym, ?e artysta malowa? wiele portretów m?skich, g?ównie inteligencji polskiej, ?wiadczy warto?ciowy obraz „Portret profesora” z 1924 r., najnowszy nabytek Muzeum.
Wystawie towarzyszy katalog zbioru prac Alfonsa Karpi?skiego, zgromadzonych w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.
Kurator wystawy: Anna Szl?zak

ALFONS KARPI?SKI (1975 Rozwadów - 1961 Kraków), wybitny artysta reprezentuj?cy w malarstwie polskim umiej?tno?? ??cznia dekoracyjno?ci z tendencjami tradycyjnymi lat 20. i 30. XX wieku. Kszta?ci? si? w krakowskiej Szkole Sztuk Pi?knych (1891-1899). Nauk? kontynuowa? w Monachium (1903) oraz w wiede?skiej Akademii Sztuk Pi?knych (1904-1907). Wyjecha? do Pary?a, gdzie od 1908 do 1912 ucz?szcza? do Académie Willi. Odby? kilka podró?y po Europie. Osiad? w Krakowie i tam tworzy? do ko?ca ?ycia.
Artysta wypracowa? jemu w?a?ciwy dekoracyjny, mi?kki styl malowania, ale przede wszystkim zas?yn?? z niezwyk?ych portretów kobiet, stylizowanych na pary?anki, które „czu? zacisznym buduarem”, dyskretnie kokietuj?cych, bardzo kobiecych, dlatego te? najs?ynniejsze aktorki, czy wielkie damy owych czasów pozwala?y si? portretowa? cz?sto tylko Karpi?skiemu. Innymi charakterystycznymi tematami by?y kwiaty oraz wn?trza: kameralne, przytulne, emanuj?ce ciep?em i spokojem, stwarzanym przez nagromadzenie przeró?nych dekoracyjnych bibelotów. Kwiaty, przede wszystkim ukochane ró?e, nabiera?y w malarstwie artysty nowego wymiaru. Studiowa? gam? tonów i pó?tonów kolorystycznych, nadaj?c swym kwiatom niepowtarzalny urok.
AKORDY ?WIAT?A I KOLORU
TWÓRCZO?? WOJCIECHA WEISSA I ANERI IRENY WEISSOWEJ

4 kwietnia - 31 maja 2009
Prezentowana ekspozycja, zorganizowana przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli pokazuje pochodz?ce z prywatnej, rodzinnej kolekcji prace Wojciecha Weissa (1875-1950) i jego ?ony Ireny (1888-1981). Wystawa od 2007 r. spotyka si? z wielkim zainteresowaniem w ró?nych miastach Polski. Eksponowa?y ja takie instytucje jak Zamek Ksi???t Pomorskich w Szczecinie, BWA w Olsztynie, Muzeum Zamojskich w Koz?ówce, Pa?stwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Muzeum w Sosnowcu, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Muzeum Okr?gowe im. L. Wyczó?kowskiego w Bydgoszczy.
Wystawa stanowi okazj? do przypomnienia twórczego dorobku wybitnego artysty, którego dzie?a znalaz?y trwa?e miejsce w historii polskiej sztuki, podkre?lenia ró?norodno?ci jego prac i korelacji z wieloma stylami i nurtami, a ponadto stanowi sposobno?? do zobrazowania malarskich osi?gni?? Ireny Weissowej, u?ywaj?cej artystycznego pseudonimu Aneri. Ekspozycja nawi?zuje do wcze?niejszych wspólnych przedstawie? dzie? Weissów, z których pierwsze mia?o miejsce ju? w 1926 roku, na wystawie Towarzystwa Sztuk Pi?knych we Lwowie („Aneri, Weiss, Wyczó?kowski”)
Wojciech Weiss oprócz talentu malarskiego przejawia? wielk? wra?liwo?? muzyczn? i cz?sto ?wiaty barw i d?wi?ków przenika?y si? w jego sposobie postrzegania sztuki. Ukazywane prace pozwalaj? prze?ledzi? drog? twórcz? od akademickich rysunków, poprzez malarstwo klasyczne, obrazy z charakterystycznie rozja?nion? palet? barwn?, tzw. bia?ego okresu, do dzie? tchn?cych impresjonizmem, ekspresjonizmem czy symbolizmem. Artysta podejmuje szerok? gam? tematów: pejza?e, martwe natury, portrety, scenki rodzajowe, akty, a nawet sceny historyczne. Nietrudno dostrzec w jego pracach analogie do twórczo?ci wielkich mistrzów, czy np. sztuki japo?skiej, co nie przeszkodzi?o jednak malarzowi w wypracowaniu w?asnego, rozpoznawalnego stylu.

Pocz?tki dzia?alno?ci artystycznej Wojciecha Weissa przypadaj? na lata dziewi??dziesi?te XIX wieku, kiedy w malarstwie polskim zaczynaj? pojawia? si? pierwsze symptomy nowych kierunków. Zdobywa solidne wykszta?cenie w krakowskiej Szkole Sztuk Pi?knych, gdzie studiuje w latach 1892-1896. Malowane w tym czasie portrety, naznaczone pi?tnem zasad akademizmu, posiadaj? ju? pewne znamiona rodz?cej si? nowej sztuki. W Portrecie dziewczyny (1895), pojawia si? blask niewidocznego ?wiat?a s?onecznego, twarz Staruszki (1895) mieni si? ja?niej?cym konturem ostrego seledynu, w Portrecie kobiety w czarnej sukni (1896) tkanina stroju i draperii t?a wibruje wielobarwnymi refleksami. Niespotykane dot?d rozbicie struktury malarskiej harmonijnie wspó?gra z ?agodnym modelunkiem cia?a. Z biegiem czasu jego p?ótna zape?ni? si? luministycznymi efektami, fioletowo-z?otych promieni zachodz?cego s?o?ca oraz poetyk? symbolizmu (Taniec fauna z dziewczyn?, 1899) i wewn?trznym napi?ciem rodz?cego si? ekspresjonizmu (Plac mariacki noc? , 1898)
Twórczo?? Ireny Aneri Weissowej, na gruncie artystycznym pozostaj?cej w cieniu m??a, cz?sto nie jest w?a?ciwie doceniana. Niniejsza wystawa pokazuje, ?e Aneri nie by?a jedynie na?ladowczyni? Wojciecha, cho? cz?sto pod??a?a t? sam? ?cie?k?, nie by?a tak?e malark? monotematyczn?, za? wiele z jej prac zadziwia twórcz? dojrza?o?ci? i prawdziwym pi?knem.

Cykl wystaw zorganizowanych przy wspó?pracy z muzeami i galeriami z ca?ego kraju, jak równie? publikacja autorstwa Renaty Weiss, pozwala na realizacj? za?o?onego celu popularyzacji sztuki Wojciecha Weissa i Aneri, a tak?e oddanie do r?k Czytelników rzetelnego kompendium wiedzy nas temat ich ?ycia i twórczo?ci.


Przypominamy, ?e trwaj? wystawy:
PLAKAT MUZEALNY W 10-LECIU
do 31 grudnia 2009
Wystaw? mo?na ogl?da? w budynku Muzeum przy ul. Sandomierskiej 1
Czynna: pon., ?r., pt: 8-15, wt.: 8-18, soboty, niedziele 16-19.
W tym roku Muzeum Regionalne w Stalowej Woli obchodzi jubileusz 10-lecia istnienia. Pierwszym zwiastunem obchodów, które odb?d? si? we wrze?niu, jest wystawa plakatów, promuj?cych niektóre z ekspozycji, prezentowanych tu w latach 1999-2009.
Dobór plakatów odbywa? si? wed?ug kryterium artystycznego. Wybrano oko?o 40 najbardziej interesuj?cych afiszy spo?ród ponad stu, jakie w minionym dziesi?cioleciu pojawia?y si? w Stalowej Woli i okolicach. Podziwiaj?c zamys? artystyczny projektów, mo?na tak?e powspomina? niegdysiejsze ekspozycje, wernisa?e, wydarzenia…
Plakaty mo?na ogl?da? na klatce schodowej stalowowolskiego muzeum do 31 grudnia 2009 roku.

STALOWA WOLA MIASTO COP-u
URBANISTYKA I ARCHITEKTURA
Do 31 maja 2009
Wystaw? mo?na ogl?da? przy ul. Staszica, obok kina Ballada.
Czynna przez ca?? dob?, o?wietlona w nocy.

Plenerowa ekspozycja obejmuje 100 wielkoformatowych fotografii, ukazuj?cych najbardziej interesuj?ce i warto?ciowe obiekty architektoniczne, wzniesione w Stalowej Woli na przestrzeni 70 lat istnienia miasta.

Wystawy sta?e
Z DZIEJÓW REGIONU NADSA?SKIEGO
Archeologia-etnografia-historia
Wystaw? mo?na ogl?da? w budynku Muzeum przy ul. Sandomierskiej 1.
Czynna: pon., ?r., pt: 8-15, wt.: 8-18, soboty, niedziele 16-19.
Wystawa w oryginalnej aran?acji prezentuje zabytki dokumentuj?ce histori? regionu od pradziejów do czasów II wojny ?wiatowej; kultur? ludow? regionu lasowiackiego, eksponaty kolejarskie, militaria, judaika, a tak?e zabytki sztuki sakralnej, w tym rze?b? ludow?. W ka?dej z cz??ci znajduje si? dodatkowy zbiór eksponatów, których mo?na dotyka?, a tak?e umieszczone s? opisy w brajlu.
GALERIA PRZEZ DOTYK
(ekspozycja na dziedzi?cu muzeum)
Ekspozycja rze?b, powsta?ych podczas mi?dzynarodowego pleneru, autorstwa artystów ukrai?skich i polskich. Zwiedzaj?cy maj? do dyspozycji katalog z rozdzia?em w alfabecie Braille’a, a tak?e opisy mówione na odtwarzaczach mp3.

NARODZINY STALOWEJ WOLI 1938
Wystaw? mo?na ogl?da? w obiektach przy ul. Prymasa Wyszy?skiego 12
Ekspozycja wn?trz w pomieszczeniach hotelu Hutnik zaaran?owanych w stylu lat mi?dzywojennych, wprowadza w czas narodzin Stalowej Woli.
Dost?pna wy??cznie po uprzedniej rezerwacji telefonicznej po nr tel. 015 842 00 42

Jeszcze tylko do ko?ca czerwca mo?na ogl?da? wystaw?
COP DLA PRZYSZ?O?CI
LUDZIE – PRZEMYS? – ARCHITEKTURA
edukacyjna wystawa multimedialna
nagrodzona Sybill? 2007
Wystaw? mo?na ogl?da? w hali warsztatów ZS nr 1 przy ul. Hutniczej 17
Czynna: pon., ?r., pt: 8-15, wt.: 8-18, niedziele 15-20 (sobota nieczynne).

Multimedialna wystawa, nagrodzona Sybill? 2007, ??czy walor edukacyjny z atrakcyjno?ci? ekspozycyjn?, dlatego tak ch?tnie jest odwiedzana nie tylko przez szko?y. Mo?na j? zwiedza? jeszcze do ko?ca czerwca.
Od niedawna na ekspozycji mozna ogl?da? model polskiego bombowca ?o?. Jest to jedyny tak du?y model tego samolotu – wykonany w skali 1:4, co ma tym wi?ksze znaczenie, ?e do naszych czasów nie zachowa? si? ?aden egzemplarz „?osia”, nigdy nie wykonano te? jego wiernej makiety. Na wystawie znajduje si? ju? oryginalna ?opata ?mig?a znakomitego bombowca.
Wystawa ma swoj? witryn? internetow?: www.cop.stalowawola.pl
Źródło: Muzeum w Stalowej Woli Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.599 secs