G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15135
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2891
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37292

.:Wiadomości z Podkarpacia

06 czerwca 2009 godzina:20.32(Czytań: 1310)
:: Konkurs na najlepszy produkt turystyczny 2009 ::
Konkurs ma na celu wy?onienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzacj?, a tak?e wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych.

W ramach Konkursu przyjmowane s? zg?oszenia zgodne z definicj? produktu turystycznego w poni?szych kategoriach:
a) Produkt turystyczny – Wydarzenie – charakteryzuje si? du?? spójno?ci? tematyczn?, organizacyjn? oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni.
b) Produkt turystyczny – Impreza – sk?ada si? z kilku us?ug lub us?ug i dóbr materialnych (rzeczy) oferowanych przez organizatorów turystyki.
c) Produkt turystyczny – Obiekt – charakteryzuje si? wyst?powaniem jednej g?ównej atrakcji (us?ugi) i dodatkowo kilku us?ug towarzysz?cych skupionych w jednym miejscu (obiekcie) maj?cy z punktu widzenia kartograficznego charakter punktowy.
d) Produkt turystyczny – Szlak – sk?ada si? z wielu miejsc lub obiektów zwi?zanych z pewn? nadrz?dn? ide?, po??czonych ze sob? wytyczon?, zwykle oznakowan? tras?.
e) Produkt turystyczny – Obszar – wewn?trznie z?o?ony zbiór elementów wyró?nionych ze wzgl?du na swoj? konkretn? lokalizacj? w przestrzeni, charakteryzuj?c? si? walorami turystycznymi.

Nagrod? g?ówn? w Konkursie, ufundowan? przez POT dla produktu turystycznego, który zosta? wyró?niony „Z?otym Certyfikatem” b?dzie kampania promocyjna, w ramach której zak?ada si? wykorzystanie wybranych narz?dzi marketingowych:
• reklam? w telewizji,
• reklam? w radio,
• reklam? outdoorow?,
• reklam? w mediach elektronicznych,
• reklam? w gazetach i czasopismach ogólnopolskich,
• przygotowanie i dystrybucja przez POT materia?ów drukowanych nt. produktów oraz za po?rednictwem Polskich O?rodków Informacji Turystycznej za granic?,
• podró?e studyjne,
• reklam? w wydawnictwach POT,
• rekomendacj? przez POT w?ród przedsi?biorstw turystycznych prowadz?cych turystyk? przyjazdow? do Polski.

Produkty turystyczne wyró?nione Certyfikatem POT zostan? w??czone w wybrane przez POT dzia?ania promocyjne jak np.:
• w??czenie informacji nt. produktów w ramach kampanii promocyjnych prowadzonych przez POT,
• informacje na stronach internetowych POT w tym tak?e gazety elektronicznej „Aktualno?ci Turystyczne” ,
• promocja mailowa skierowana do okre?lonej grupy odbiorców,
• reklama w wydawnictwach POT zgodnie z planami finansowymi i merytorycznymi POT na dany rok,
• rekomendacja przez POT w?ród przedsi?biorstw turystycznych prowadz?cych turystyk? przyjazdow? do Polski.

Ponadto wszystkie produkty turystyczne wyró?nione Certyfikatem POT oraz produkt wyró?niony „Z?otym Certyfikatem” otrzymaj? zgod? na pos?ugiwanie si? logo Certyfikatu POT oraz logo „Polska” w swoich materia?ach promocyjnych.

Prawo zg?aszania kandydatur do Konkursu przys?uguje samorz?dom terytorialnym i gospodarczym, lokalnym organizacjom turystycznym, instytucjom i twórcom produktów turystycznych, stowarzyszeniom i fundacjom turystycznym, przedsi?biorcom prywatnym, a tak?e organizatorom turystyki.

Ocena merytoryczna zg?osze? b?dzie dokonana na podstawie poni?szych kryteriów:
1. Atrakcyjno?? produktu turystycznego z punktu widzenia turystów;
2. Oddzia?ywanie na zjawisko sezonowo?ci (termin realizacji i d?ugo?? funkcjonowania produktu w ci?gu roku);
3. Dost?pno??, ró?norodno??, spójno?? oferty turystycznej produktu turystycznego na rynku turystycznym w kraju i za granic? (stopie? komercjalizacji produktu turystycznego);
4. Efektywno?? monta?u finansowego na rozwój produktu (m.in. ró?norodno?? ?róde?
i sposobów finansowania, wielko?? nak?adów);
5. Dynamika ruchu turystycznego zwi?zana z produktem turystycznym;
6. Zgodno?? ze Strategi? Marketingow? Polski oraz regionalnymi programami rozwoju produktów turystycznych;
7. Sposób funkcjonowania i perspektywy dalszego rozwoju (m.in. kwestie w?asno?ci, zarz?dzania, wspó?pracy – sieciowo??);
8. Generowanie rozwoju ekonomicznego obszaru produktu turystycznego;
9. Przygotowanie formalne wniosku.

Wype?niony formularz (Karta Zg?oszenia nr 1 lub nr 2 – etap regionalny) nale?y wys?a? drog? e-mailow?: prot@prot.rzeszow.pl oraz drog? pocztow? wraz z wszelkimi za??cznikami (materia?ami promocyjnymi) na adres siedziby Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, z dopiskiem na kopercie „Najlepszy produkt turystyczny 2009 – pó?fina?” w terminie do 31 sierpnia 2009 r.
Regulamin oraz Karty Zg?osze? znajduj? si? na stronie internetowej PROT: www.podkarpackie.travel.pl.

Zach?camy Pa?stwa do wzi?cia udzia?u w konkursie i zg?aszania swoich propozycji!


Z wyrazami szacunku

Jan So?ek – Prezes PROT
Źródło: PROT Rzeszów Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.635 secs