G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

16 lipca 2009 godzina:22.47(Czytań: 1314)
:: Przemy?l - Jubileuszowa wystawa o nazwie 100 na 100” ::
Zaproszenie na uroczysto?ci jubileuszowe 18 VII 2009 (sobota), godz. 12.00. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczy?skiego.

W programie m.in.:
- z?o?enie kwiatów pod pomnikiem za?o?yciela Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemy?lu
- wyst?pienia zaproszonych go?ci
- uroczysto?? przekazania do zbiorów muzealnych sztandaru ?wiatowego Zwi?zku Armii Krajowej Ko?o w Przemy?lu oraz archiwaliów zwi?zanych z dziejami Armii Krajowej na terenie Ziemi Przemyskiej z udzia?em pocztów sztandarowych Garnizonu Przemy?l
- dekoracja ?o?nierzy Armii Krajowej, ?o?nierzy Szarych Szeregów i Sybiraków oraz pracowników Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej odznaczeniami pa?stwowymi i odznakami resortowymi,
- otwarcie wystawy „100 na 100””. Wystawa Jubileuszowa Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemy?lu”.

Jubileuszowa wystawa o nazwie “100 na 100” ma na celu przedstawienie ró?norodno?ci i specyfiki zbiorów Muzeum. Zazwyczaj bowiem zwraca si? uwag? na eksponaty najcenniejsze, natomiast zwiedzaj?cy powinni mie? ?wiadomo??, ?e dziedzictwo kulturowe, którego odzwierciedleniem s? tak?e zbiory muzealne, to równie? przedmioty o warto?ci mniejszej, ale sk?adaj?ce si? na ca?o?? spu?cizny po przodkach.
Niezwykle wa?nym wydarzeniem dla historii gromadzenia zbiorów, a tak?e dla zasobów Muzeum, by?o pozyskanie przez braci Osi?skich w 1897 roku heliotropowej gemmy bizantyjskiej z XI/XII w. To eksponat niezwyk?ej rangi, jeden z pi?ciu zachowanych takich na ?wiecie, z najwi?ksz? pieczo?owito?ci? przechowywany przez pokolenia muzealników, w czasie okupacji z nara?eniem ?ycia.
Zbiory naszego Muzeum w du?ej mierze pochodz? z darów, z których cz??? stanowi? kolekcje. W?ród nich nale?y wymieni? przekaz Heleny D?bcza?skiej ze Lwowa, czy te?, ju? w ostatnich latach, Pawlikowskich z Medyki oraz spu?cizn? po Janie Ekiercie (pastele, obrazy) i po Ottonie Axerze (rysunki i obrazy olejne). Przemy?lanie, którzy z du?? uwag? przygl?daj? si? historii swojego miasta, mog? na wystawie zobaczy? stare widoki Przemy?la, pocz?wszy od sztychu zamieszczonego w dziele Brauna, obrazy najciekawszych rodzimych malarzy, medale. Bliskie sercom kresowiaków s? prace artystów wywodz?cych si? z ich terenów, a tak?e przedmioty dokumentuj?ce kultur? polskiej wsi Rumno w pobli?u Lwowa. Poniewa? Przemy?l by? miastem wielokulturowym i wielowyznaniowym, prezentujemy wybór obrazów i rze?b oraz przedmiotów obrz?dku ?aci?skiego, greckiego oraz judaika. Cennymi nabytkami s? dzie?a europejskich i polskich mistrzów malarstwa. W?ród nich zwracaj? uwag? prace malarzy niderlandzkich i holenderskich oraz takich jak Kossak, Grottger, Micha?owski, Che?mo?ski, Matejko, a tak?e portret trumienny i wizerunki sarmackie – stanowi?ce specyfik? polskiej kultury. Zaciekawienie wzbudzaj? zbiory orientalne. Szczególnie podoba si? rzemios?o artystyczne zajmuj?ce poka?ny procent naszych zasobów, w?ród nich: porcelana, szk?o, srebra (na przyk?ad s?ynna taca augsburska), bi?uteria. Tylko w skromny sposób mo?emy zaakcentowa? bogactwo posiadanych przez Muzeum tkanin, mi?dzy innymi eleganck? turniur? i... sztandar Hasiora. O ?wietno?ci wyposa?enia dawnych wn?trz pa?acowych ?wiadcz? wspania?e meble reprezentowane przez kilka egzemplarzy, w tym inkrustowany, zdobiony scenami starotestamentowymi kabinet z XVII wieku. Z bogatego ksi?gozbioru bibliotecznego wybrano inkunabu? i starodruki. Zupe?nie inn? specyfik? posiadaj? eksponaty gromadzone przez dzia? historii, w?ród których znaczn? rol? odgrywaj? dokumenty i królewskie piecz?cie lakowe. Wyj?tkowo liczne i cenne zbiory dzia?u archeologicznego pochodz? z wykopalisk i znalezisk lu?nych. Ogromne zainteresowanie wzbudzaj? skarby, ozdoby, naczynia i bro? od epoki kamienia po ?redniowiecze. Kultur? ludow? wsi pokazujemy na przyk?adzie ceramiki huculskiej, fragmentów kolekcji Antoniego Jarocha z Wyszatyc, malarstwa na szkle oraz przepi?knie haftowanych strojów. Prezentowane zbiory z dzia?u przyrody to wypchane okazy zwierz?t, okazy paleontologiczne, w tym ciosy pot??nych megassaków ?yj?cych kilkadziesi?t tysi?cy lat temu, ciekawe okazy mineralogiczne z kolekcji Osi?skiego i Dworskiego.
Zwyczajowo z okazji jubileuszy urz?dza si? wystawy prezentuj?ce najcenniejsze eksponaty – adekwatnie do lat istnienia danego muzeum. Na naszej wystawie jest inaczej – zosta?a ona ubogacona i poka?emy na niej a? 100 grup eksponatów z najró?niejszych dziedzin. Ich wybór jest subiektywny i uwarunkowany ocen? merytoryczn? organizatorów.
W czasie rocznicowych obchodów zostanie opublikowane wydawnictwo, które b?dzie zawiera?o charakterystyk? zbiorów oraz omówienie wystawy wraz z obszernym katalogiem. Noty katalogowe w wydawnictwie zostan? poszerzone o histori? pozyskania poszczególnych muzealiów i wyniki bada? pracowników naszego Muzeum.

Urszula Olbromska

Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.595 secs