G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

12 sierpnia 2009 godzina:20.00(Czytań: 2153)
:: TYSKI FESTIWAL PIWA - CISNA 2009 ::
We? udzia? w obchodach Mi?dzynarodowego Roku Piwa w lipcu. Przy??cz si? i poczuj smak piwnego ?wiata.
Uwaga! Konkurs - Wygraj Szklank? Tyskie!
Czy wiecie, ?e polscy piwosze wypijaj? 35 tysi?cy hektolitrów piwa rocznie? Czy wiecie z jakich 4 podstawowych surowców produkuje si? piwo? Jaki jest jego pierwszy etap produkcji? Nurtuj? Was pytania sk?d bierze si? dwutlenek w?gla w piwie czy te?, jaki gatunek piwa jest najbardziej popularny? Koniec w?tpliwo?ci, pyta? i niejasno?ci. Tyskie – lider polskiego rynku piwa i ulubione piwo Polaków – odpowie na te pytania podczas Tyskiego Festiwalu Piwa! Festiwal organizowany w ramach obchodów Mi?dzynarodowego Roku Piwa odwiedzi ponad 60 miast i miasteczek w ca?ej Polsce. Rok 2009 b?dzie prawdziwym ?wi?tem Dobrego Piwa!

Tyski Festiwal Piwa
Polska ma bogat? tradycj? piwowarsk?, ale o z?otym trunku przeci?tny rodak wie niewiele. Dlatego Tyskie chce przypomnie?, jak ciekawym tematem jest piwo. Tyski Festiwal Piwa w maju ruszy? w tras? i przemierzy ca?y kraj, by opowiada? o tradycji piwa, sposobach jego warzenia, a tak?e by uczy? bada? i rozró?nia? rozmaite piwne smaki. Go?cie Festiwalu swoj? wiedz? b?d? mogli poszerza? w specjalnie zbudowanej cz??ci edukacyjnej - „Centrum Edukacji Piwnej”. Tyskie b?dzie w trasie a? do ko?ca wrze?nia

Na uczestników Tyskiego Festiwalu Piwa czekaj? liczne atrakcje. W?ród nich mi?dzy innymi:

Co? dla podniebienia naszych uczestników:
• Happy hour marek zagranicznych – czeski Vielkopovicky Kozel Cerny, Radegast Premium, oraz Gambrinus Premium, s?owacki Saris Dark, a tak?e w?gierski Dreher
i Arany Aszok, to marki których nie znajdziecie na sklepowych pó?kach w sklepach
w Polsce. Tyskie, jako piwo docenione za granic?, specjalnie dla polskich smakoszy tego trunku sprowadzi?o te wyj?tkowe i zró?nicowane piwne smaki, których ka?dy uczestnik b?dzie móg? na miejscu spróbowa?.

Co? dla sprawdzenia umiej?tno?ci kiperskich:
• Konkurs „Zosta? mistrzem barmanów”- wszyscy ch?tni b?d? mogli sprawdzi?, czy umiej? fachowo nala? piwo z nalewaka. ?atwe? Nic bardziej b??dnego! Okazuje si?, ?e piwo z nalewaka trzeba umie? nala?, aby by?o dok?adnie takie jak by? powinno, czyli ani nie za ma?o, ani nie za du?o piany. S?dzia - jeden z piwnych ekspertów -ocenia? b?dzie szybko?? nalania, grubo?? piany oraz styl nalewania.
• Konkurs na rozpoznawanie piwa „posmakuj pi?ciu ró?nych marek piwa,
a nast?pnie nazwij prawid?owo jak najwi?ksz? ilo??”. To konkurs sprawdzaj?cy jako?? podniebienia. Wyzwanie szczególnie dla ambitnych smakoszy, którzy w tym konkursie b?d? chcieli sprawdzi? w praktyce to, czego dowiedzieli si? w „Centrum Edukacji Piwnej ”.
• „Z jakiego kraju pochodzi to piwo”? - uczestnicy tej zabawy b?d? starali si? przyporz?dkowa? marki skosztowanych piw do krajów ich pochodzenia. Ten konkurs to jeszcze g??bsze wtajemniczenie. Tu wa?na jest zarówno wiedza, któr? uczestnicy poznaj? w „Centrum Edukacji Piwnej”, jak i zdolno?ci kiperskie, umiej?tno?? rozpoznawania smaku, zapachu i koloru.

Co? dla odpoczynku:
• Tradycyjnie Tyskie pi?karzyki - w ramach tej zabawy organizowane b?d? mini turnieje. W zale?no?ci od zg?osze? do udzia?u w grze, rozpisywane b?d? mistrzostwa. S?dzia g?ówny b?dzie odgwizdywa? pocz?tek i koniec meczu,
a wyznaczone dru?yny b?d? zmaga? si? przy pomocy ma?ych pi?karzy o atrakcyjne nagrody.

• Festiwal karaoke – muzyka zawsze towarzyszy takim spotkaniom, dlatego podczas Tyskiego Festiwalu Piwa nie mog?o zabrakn?? tak?e muzycznego akcentu,
a poniewa? mamy si? przede wszystkim dobrze bawi? wspania?? i bardzo popularn? form? rozrywki jest karaoke, czyli muzyczne wyzwanie, któremu najbardziej odwa?ni mog? próbowa? sprosta? ?piewaj?c sami lub wspomagani przez grono znajomych i przyjació?.

Co? na pami?tk?:
• Pierwszy Powszechny Spis Piwoszy – to wyj?tkowa i unikalna inicjatywa nie tylko w Polsce, ale tak?e na ?wiecie. Dzi?ki niej ka?dy mi?o?nik z?otego trunku ma szans? pokaza? jak wielkim piwnym krajem jest Polska i jak wielu Polaków ceni ten napój! Dlatego Tyskie stworzy?o pierwszy Powszechny Spis Piwoszy, do którego mo?e do??czy? ka?dy uczestnik eventu, który z?o?y swój podpis pod Tyskim Manifestem Piwa. Tym samym, wpisze si? w histori? polskiej piwnej tradycji i da dowód, ?e p?ynie w nim „piwna krew”.
• Festiwalowe zdj?cia – ka?dy, kto odwiedzi Tyski Festiwal Piwa, b?dzie móg? upami?tni? swoj? obecno??, pozuj?c do Tyskich zdj?? na specjalnej ?ciance ze znakiem Mi?dzynarodowego Roku Piwa. Po zmierzchu wszystkie zdj?cia zrobione
w ci?gu dnia b?d? wy?wietlane na g?ównym ekranie. Spo?ród wszystkich zdj?? wylosowanych zostanie 20 a osoby na nich uwiecznione zostan? zwyci?zcami zabawy i otrzymaj? specjalny upominek.


Gdzie w sierpniu szuka? Tyskiego Festiwalu Piwa?

• 1 - 2 sierpnia Pola?czyk, Pla?a nad Solin?
• 3 – 5 sierpnia Sanok, ul Bia?ogórska
• 7 - 9 sierpnia Zaklików, Stadion
• 10 – 11 sierpnia Bi?goraj, plac przy BCK
• 13 – 16 sierpnia Cisna, Cisna 47
• 18 – 20 sierpnia Che?m, k. Hotelu Kamena
• 21 – 23 sierpnia Krasnystaw, Zau?ek Nadrzeczny
• 24 – 26 sierpnia Sandomierz, Rynek


Jak dowiedzie? si? wi?cej?
Informacje o miastach i miejscach, które odwiedzi Tyski Festiwal Piwa b?dzie mo?na znale?? w radio, telewizji oraz w prasie a tak?e na stronie www.tyskie.pl. W sklepach miejscowo?ci odwiedzanych przez Festiwal, kupuj?c okre?lon? liczb? piwa Tyskie b?dzie mo?na odebra? specjalnie przygotowan? mini ksi??eczk? o ró?nych gatunkach piw. Do ksi??eczki do??czony jest kupon - uprawnia on do spróbowania za darmo dowolnego piwa podczas Festiwalu.

„Pij?c piwo, rzadko zastanawiamy si? nad tym, jaki to gatunek, czy jest to przedstawiciel górnej, czy dolnej fermentacji, z jakich odmian s?odu i chmielu powsta?o, czy te? jak d?ugo by?o warzone?” – powiedzia? Maciej Cho?drych ekspert w dziedzinie piwa. Chcesz us?ysze? ci?g dalszy tej historii…i pozna? odpowiedzi na nurtuj?ce ci? piwne pytania? Przy??cz si? do Mi?dzynarodowego Roku Piwa – Tyskie zaprasza!

2009 Mi?dzynarodowym Rokiem Piwa
Rok 2009 to prawdziwe ?wi?to Dobrego Piwa. To promocja bogatej, polskiej i zagranicznej, kultury piwowarskiej. Podczas obchodów Mi?dzynarodowego Roku Piwa Tyskie przemierza ca?? Polsk? z Tyskim Festiwalem Piwa. Marka odwiedzi?a ju? zagraniczny festiwal piwny
w Tokyo - The Great Japan Beer Festival, a niebawem zawita tak?e do Toronto na Toronto’s Festiwal of Beers i do Berlina na Internationales Berliner Bierfestival. Potem powróci
na ?l?sk, by zorganizowa? BeerFest - najwi?kszy polski festiwal piwa. To b?dzie wyj?tkowo piwny rok!


Wi?cej na: www.tyskie.pl

***

Informacje dodatkowe:

Tyski Manifest Piwa.
Marka Tyskie w ramach obchodów Mi?dzynarodowego Roku Piwa sformu?owa?a Tyski Manifest Piwny - symbol i dowód si?y polskiej kultury piwnej, przypominaj?cy piwoszom ich wielowiekow? tradycje warzenia piwa, oraz siln? pozycje jak? dzi? zajmuje piwo. Manifest wyruszy? w Polsk? wraz z Tyskim Festiwalem Piwa w poszukiwaniu polskich piwoszy. Orygina? mie?ci si? w Tyskim Browarium w Tychach.

Pierwszy Powszechny Spis Piwoszy.
Ka?dy piwosz lub sympatyk piwa mo?e podpisa? si? pod Tyskim Manifestem Piwnym przyczyniaj?c si? do stworzenia Pierwszego Powszechnego Spisu Piwoszy w Polsce.

Tyskie. Z Polski.
Tyskie to czo?owa marka Kompanii Piwowarskiej - jest niekwestionowanym liderem w?ród wszystkich polskich marek piwa pod wzgl?dem zarówno wielko?ci sprzeda?y krajowej, eksportu, jak i wygenerowanych wp?ywów. Tyskie wielokrotnie zosta?o uhonorowane najbardziej presti?owymi nagrodami bran?y piwnej na ca?ym ?wiecie - w 2005 roku m.in. Z?otym Medalem oraz Grand Prix podczas Mi?dzynarodowego Konkursu Bran?y Piwowarskiej (The Brewing Industry International Awards), przeprowadzanego od roku 1886.
Doceniane zagranic? Tyskie, jest tak?e ulubionym piwem Polaków, Sponsorem Reprezentacji Polski jej trenera Leo Beenhakkera oraz Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Tyskie jest wsz?dzie tam gdzie mo?emy by? dumni z naszego kraju. To prawdziwa wizytówka Polski.
Tyskie to lekkie piwo typu pilzne?skiego o zawarto?ci ekstraktu 11,7% oraz alkoholu na poziomie 5,6%. Piwosze ceni? jego ?agodny chmielowy zapach, z?ocisty kolor oraz g?st? bia?? pian?.

Kompania Piwowarska - Lider bran?y piwowarskiej w Polsce
Kompania Piwowarska jest najwi?kszym przedsi?biorstwem piwowarskim w Polsce. Kilkusetletnie do?wiadczenia w warzeniu piwa, nowoczesna technologia i rygorystyczne przestrzeganie zasad produkcji na ?wiatowym poziomie (World Class Manufacturing) gwarantuj? najwy?sz? jako?? jej produktów. Do portfela marek nale?y m.in. Tyskie (ulubione piwo Polaków), ?ubr (druga marka w Polsce pod wzgl?dem wielko?ci sprzeda?y), Lech, D?bowe Mocne, Redd's, Wojak, a tak?e mi?dzynarodowe marki premium: Pilsner Urquell, Miller Genuine Draft oraz Peroni Nastro Azzurro. Kompania Piwowarska powsta?a w 1999 roku w wyniku po??czenia Tyskich Browarów Ksi???cych i Lech Browary Wielkopolski. W roku 2003 do Kompanii do??czy? Browar Dojlidy w Bia?ymstoku a w roku 2008 – browar w Kielcach. Wielko?? sprzeda?y osi?gni?tej przez KP w roku finansowym zako?czonym 31 marca 2009 wynios?a 15,1 mln hektolitrów piwa.

SABMiller – jeden z najwi?kszych na ?wiecie producentów piwa
Kompania Piwowarska jest cz??ci? jednego z najwi?kszych na ?wiecie producentów piwa - SABMiller plc. Grupa produkuje lub dystrybuuje piwo na sze?ciu kontynentach, a jej ogólno?wiatowy portfel obejmuje mi?dzynarodowe piwa premium, takie jak Grolsch, Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro czy Pilsner Urquell oraz czo?owe marki lokalne, takie jak Aquila, Castle, Miller Lite, Snow czy Tyskie. SABMiller jest jedn? z najwi?kszych na ?wiecie (poza USA) firm rozlewaj?cych produkty Coca-Coli. W roku finansowym zako?czonym 31 marca 2009 SABMiller osi?gn?? przychody w wysoko?ci 25,3 mld USD oraz wypracowa? zysk brutto w wysoko?ci 3,4 mld USD. SABMiller plc jest notowany na gie?dach papierów warto?ciowych w Londynie i Johannesburgu.


Dodatkowych informacji udzielaj?:

Zofia Gajewska
PR Assistant
RACZKIEWICZ CHENCZKE CONSULTANTS (RC2)
Zofia.Gajewska@rc2.pl
Tel. +48 22 43 511 60
Fax +48 22 43 511 70
Tel. kom.: +48 504 126 777

Tomasz KANTON
Brand PR Manager
KOMPANIA PIWOWARSKA SA
Tomasz.Kanton@kp.sabmiller.com
Tel.: +48 61 87 87 776
Fax: +48 61 87 87 850
Tel. kom.: +48 695 592 651
Źródło: Informacja Nades?ana Autor: Informacja Nades?ana

Galeria zdjęć

Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.646 secs