G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

13 maja 2010 godzina:8.58(Czytań: 1513)
:: Podkarpackie drewniane skarby ::
Stowarzyszenie „Pro Carpathia” realizuje mi?dzynarodowy projekt „Skarby w drewnie ukryte” – polsko-norweska wymiana do?wiadczenia w dziedzinie konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego. Jego realizacja potrwa do 30 wrze?nia 2011 roku, a w przedsi?wzi?cie zaanga?owane jest tak?e norweskie miasto Røros oraz szereg instytucji i wybitnych ekspertów ze ?wiata kultury i sztuki.
Budownictwo drewniane – symbol dawnej doskona?o?ci rzemie?lniczej i artystycznej my?li ludzkiej, z racji nietrwa?o?ci materia?u jest dzi? w Europie rzadko?ci?. Wraz ze znikaj?c? z naszego krajobrazu architektur? drewnian? ginie nieodwracalnie ca?e, trudne jeszcze do u?wiadomienia, bogactwo krajobrazu historycznego. Obecnie w Europie przetrwa?y cztery wyró?niaj?ce si? grupy cennych architektonicznie drewnianych ?wi?ty?. Pierwsz? i najstarsz? reprezentuje zespó? norweskich ko?cio?ów klepkowych (Stavkirke) z X-XIV wieku. Kolejna to ?wi?tynie konstrukcji zr?bowej, zlokalizowane w Ma?opolsce i na Podkarpaciu, z których najstarsze obiekty datuje si? na XIV wiek. Jej uzupe?nieniem jest grupa drewnianych cerkwi i ko?cio?ów po drugiej stronie Karpat, na S?owacji. Ostatni?, czwarty zespó? stanowi? cerkwie unickie z XVII-XVIII wieku znajduj?ce si? na terenie rumu?skiego Marmaroszu.
Tak sklasyfikowane dziedzictwo jest bardzo zró?nicowane pod wzgl?dem poziomu technicznego, stanu zachowania, atrakcyjno?ci i stosunku spo?eczno?ci do jego utrzymania i kontynuacji tradycji „kultury drewna”. Najwi?ksze do?wiadczenia zwi?zane z konserwacj? drewnianych ?wi?ty? maj? specjali?ci norwescy. Standardy ochrony ko?cio?ów klepkowych przed czynnikami zniszczenia s? tam uwa?ane za modelowe w skali europejskiej. Z kolei w Europie ?rodkowej dostrzega si? proces zatracania zwi?zku lokalnych spo?eczno?ci z historyczn? architektur?, a tym samym destrukcj? obiektów i niski poziom rozwoju technik konserwatorskich, co wp?ywa na nik?e mo?liwo?ci promowania turystyki kulturowej w tym regionie.
- Dostrzegli?my potrzeb? przygotowania projektu, który pozwoli na transfer norweskich do?wiadcze? z zakresu konserwacji i promocji zabytków, a jednocze?nie umo?liwi ratowanie drewnianych skarbów podkarpackiej architektury – mówi Katarzyna Michno, koordynator projektu z ramienia Stowarzyszenia „Pro Carpathia”. - Zajmiemy si? inwentaryzacj? zabytków architektury drewnianej na Podkarpaciu oraz nawi?zaniem polsko-norweskiej wspó?pracy w obszarze dzia?a? konserwatorskich.
Wraz z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wybrano 9 ?wi?ty? znajduj?cych si? na 9 trasach Szlaku Architektury Drewnianej na Podkarpaciu. Ko?cio?y w Soninie, Gaw?uszowicach i ??kach Górnych oraz obecne i dawne cerkwie w Czerte?u, Liskowatem, Pielgrzymce, Mi?kiszu Starym i Nowym Bru?nie stan? si? przedmiotem prac inwentaryzatorskich polsko-norweskich zespo?ów. Planowane s? równie? badania dendrochronologiczne oraz wykonanie wizualizacji pierwotnego wygl?du przebudowanych zabytków. Zebrane dokumenty b?d? podstaw? do stworzenia „Bia?ej Ksi?gi Dziedzictwa Historycznego”, zawieraj?cej dane do opracowania eksperckich planów konserwacji i renowacji zabytków. Kolejna publikacja to „Zielona Ksi?ga Dziedzictwa Historycznego”, prezentuj?ca modelowe rozwi?zania konserwatorskie w wybranych obiektach. Projekt zwie?czy wydanie „Katalogu drewnianej architektury sakralnej”.

Dofinansowanie projektu zosta?o udzielone ze ?rodków Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Źródło: Procarpathia.pl Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.669 secs