G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15135
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2891
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37292

.:Wiadomości z Podkarpacia

10 września 2010 godzina:13.53(Czytań: 1376)
:: Sprawcy „?mierdz?cej sprawy” w lasach ko?o Tuszymy wci?? niewykryci ::
Do tej pory nie ustalono sprawców wyrzucania do lasu du?ych ilo?ci odpadów zwierz?cych w lasach Nadle?nictwa Tuszyma. Spraw? t? ujawniono w dniu 10 sierpnia 2010 roku w czasie prac inwentaryzacyjnych w le?nictwie Sokole. Komisja spisowa odkry?a miejsce porzucenia odpadów zwierz?cych. Stwierdzono fragmenty ko?ci, sier?ci oraz zapadaj?ce si? do?y, z których unosi? si? fetor. W tym samym dniu nadle?niczy Nadle?nictwa Tuszyma zawiadomi? pisemnie Prokuratur? Rejonow? w Ropczycach o uzasadnionym podejrzeniu, ?e dokonano na tym terenie zakopania szcz?tków zwierz?t. W dniu nast?pnym (11 sierpnia) policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach rozpocz?li dochodzenie w tej sprawie. Nadle?nictwo Tuszyma zgodnie z poleceniem Policji zabezpieczy?o miejsce zdarzenia.
W dniu 17 sierpnia 2010 roku Nadle?nictwo otrzyma?o faksem pismo od Wójta Gminy w Ostrowie o pilnej potrzebie usuni?cia zgromadzonych odpadów. W tym samym dniu przedstawiciele nadle?nictwa wzi?li udzia? w ogl?dzinach terenu w obecno?ci inspektorów Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony ?rodowiska w Rzeszowie, KP Policji w Ropczycach. Zidentyfikowano siedem miejsc zakopania odpadów. Protokó? z tej kontroli nadle?nictwo i Wójt Gminy Ostrów otrzymali w dniu 18 sierpnia 2010 r. Tego samego dnia nadle?nictwo otrzyma?o od KPP w Ropczycach postanowienie o umorzeniu ?ledztwa przed wszcz?ciem, na co w dniu 25 sierpnia 2010 r nadle?nictwo z?o?y?o za?alenie do S?du Rejonowego w Ropczycach za po?rednictwem Prokuratury Rejonowej w Ropczycach.
W dniu 19.08.2010 r., nadle?nictwo zwróci?o si? z pismem do Firmy Us?ugowo-Handlowej „EKO-TOP” Sp. z. o. o. w Rzeszowie, zajmuj?cej si? termicznym unieszkodliwianiem tego typu odpadów, o dokonanie ekspertyzy i okre?lenie sposobu ich likwidacji. W celu uzyskania pe?nego obrazu, co do ewentualnego zagro?enia dla ludzi, zwierz?t i ro?lin, poproszono równie? Powiatowego Inspektora Weterynarii w Ropczycach o przeprowadzenie swojej ekspertyzy. Powiatowy Inspektor w obecno?ci pracowników nadle?nictwa dokona? w terenie ogl?dzin w dniu 24 sierpnia 2010 r. Powo?uj?c si? na przepisy rozporz?dzenia (WE) 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 3 pa?dziernika 2002 r. ustanawiaj?cego przepisy sanitarne dotycz?ce produktów ubocznych pochodzenia zwierz?cego nieprzeznaczonych do spo?ycia przez ludzi, zaliczy? te odpady do surowców kategorii 1, co oznacza, ?e nale?y je przekaza? do zak?adu upowa?nionego do odbioru takiego surowca. Informacj? t? nadle?nictwo otrzyma?o w dniu 30 sierpnia 2010 r. i natychmiast podj??o, wraz z Wójtem Gminy Ostrów, dzia?ania maj?ce na celu usuni?cie tych odpadów zgodnie z wszystkimi zasadami sanitarno – weterynaryjnymi.
Osobne post?powanie wyja?niaj?ce na polecenie Edwarda Balwierczaka, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Kro?nie, prowadzi podleg?y tej jednostce wydzia? kontroli.
- Chcemy wyja?ni? wszystkie okoliczno?ci tego zdarzenia, które, z uwagi na swój rozmiar, sprawia ogromne zagro?enie dla ?rodowiska – deklaruje dyrektor Edward Balwierczak. - Sprawca lub sprawcy, prócz kary, powinni równie? ponie?? koszty restytucji ?rodowiska le?nego do stanu poprzedniego. Przedmiotem naszego dochodzenia jest te? ewentualna rola w tej sprawie le?niczego i podle?niczego, odpowiedzialnych za ten teren w czasie trwania procederu.
- Wykryciem sprawców zajmuj? si? odpowiednie s?u?by. Dla nas najwa?niejsze w tej chwili jest unieszkodliwienie odpadów zwierz?cych – informuje Marek Szczur, nadle?niczy Nadle?nictwa Tuszyma. - Pomoc w tym wzgl?dzie deklaruje te? Wójt Gminy Ostrów, by? mo?e uda si? uzyska? wsparcie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Wierz?, ?e ca?o?? kosztów w przysz?o?ci pokryj? sprawcy na mocy wyroku s?dowego. Ci jednak, jak dot?d, pozostaj? nieznani.

Edward Marsza?ek
rzecznik RDLP w Kro?nie
Źródło: Lasy Krosno - Edward Marsza?ek Autor: Admin
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.619 secs