G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

29 stycznia 2011 godzina:12.34(Czytań: 2439)
:: Po?egnanie z wystaw? w Przemy?lu ::
W ?rod? 2 lutego, o godzinie 12.00, w Gmachu G?ównym Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, odb?dzie si? finisa? wystawy plenerowej „Wolno??, Granice, Moc, Szacunek”, zainicjowanej w zwi?zku z zesz?orocznymi obchodami 75 rocznicy ?mierci Józefa Pi?sudskiego.


Po?egnanie z wystaw?

Finisa? rozpocznie si? wyst?pieniem Krzysztofa Jaraczewskiego, dyrektora Muzeum Józefa Pi?sudskiego w Sulejówku, wnuka Marsza?ka, który podzieli si? z obecnymi refleksjami na temat swojego dziadka. Pó?niej g?os zabierze prof. Grzegorz Nowik. Opowie on o swojej nowej, sensacyjnej ksi??ce zatytu?owanej „Zanim z?amano Enigm?… rozszyfrowano Rewolucj?. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewick? Rosj? 1918 – 1920”. Profesor opatrzy tak?e komentarzem film o Marsza?ku, którego projekcj? przewidziano na zako?czenie spotkania. Film przypomni posta? Pi?sudskiego i spu?cizn?, jak? po sobie pozostawi?.


Podró?uj?ca wystawa
Przemy?l jest ostatnim, 10 miastem, goszcz?cym zainicjowan? przez Muzeum Józefa Pi?sudskiego w Sulejówku objazdow? wystaw?. Jej wspó?organizatorami by?y w?adze miast oraz lokalne muzea.
Uroczyste otwarcie wystawy nast?pi?o 12 maja 2010 roku w Warszawie, przy pomniku Pi?sudskiego przy Belwederze. Uczestniczyli w nim Jadwiga Pi?sudska-Jaraczewska z rodzin? Krzysztof Jaraczewski, dyrektor Muzeum Józefa Pi?sudskiego w Sulejówku, a tak?e przedstawiciele polskich w?adz: Marsza?ek Sejmu RP Bronis?aw Komorowski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz wiceprezdent Warszawy W?odzimierz Paszy?ski. Podczas otwarcia odczytane zosta?y s?owa wypowiedziane przez Prezydenta Ignacego Mo?cickiego na pogrzebie Marsza?ka, które pos?u?y?y jako inspiracja dla autorów wystawy. Powiedzia? on o zmar?ym m.in.: „Da? Polsce Wolno??, Granice, Moc, Szacunek”. Wokó? tych poj?? zbudowane zosta?y tre?ci prezentowane pocz?tkowo za pomoc? czterech wie? zbudowanych z morskich kontenerów, a nast?pnie czteroramiennej, aluminiowej konstrukcji. W zawieszonych na nich gablotach znajdowa?y si? zdj?cia, cytaty z pism Marsza?ka i istotne fakty z jego ?ycia i historii Polski. W czerwcu wystawa stan??a we Wroc?awiu, przed Bazylik? Mniejsz? p.w. ?wi?tej El?biety. W uroczysto?ci otwarcia wzi?? udzia? prezydent miasta Rafa? Dutkiewicz.
Po letniej przerwie, we wrze?niu, wystawa – ju? w nowej formie – odwiedzi?a kolejno Gda?sk, Toru?, Szczecin, Bydgoszcz, Pozna?, Bia?ystok i Olsztyn. Za ka?dym razem eksponowana by?a na zabytkowych rynkach miast lub w miejscach centralnych, ogólnodost?pnych dla mieszka?ców. Zainteresowanie ekspozycj? by?o du?e, co wskazuje na ?wiadomo?? znaczenia postaci Józefa Pi?sudskiego w historii Polski i jednocze?nie ch?? poszerzenia wiedzy na jego temat.


Cztery poj?cia – tre?? ekspozycji
Tymi s?owami porz?dek prezentowanych na wystawie tre?ci opisuje komisarz wystawy, profesor Uniwersytetu Warszawskiego - Rafa? Habielski: - Wolno?? to listopad 1918 roku, spo?ecze?stwo obywatelskie, demokracja-parlamentaryzm i niepodleg?o??; Granice to walka o nie, rok 1920, integralno??, konsolidacja pa?stwa; Moc to pa?stwo, armia, polityka zagraniczna, ale tak?e duch i si?a; wreszcie Szacunek – dla Polski, dla pa?stwa, dla odmienno?ci i szacunek dla Pi?sudskiego, jaki naród polski wyrazi? podczas uroczysto?ci pogrzebowych. Ekspozycja nie ma charakteru biograficznego. Jest prób? przedstawienia koncepcji i sensu dzia?a? podejmowanych przez Marsza?ka, równie? jego zas?ug, cho? prezentowanych nie wprost. - Nasz? intencj? – mówi profesor Habielski - jest zwrócenie uwagi na ponadczasowe przes?anie my?li m??a stanu, czyli takie kwestie, jak niezale?no??, sprawno?? i si?a pa?stwa, zwi?zki mi?dzy obywatelem, a pa?stwem.
Jak podkre?la Krzysztof Jaraczewski, dyrektor muzeum, wystawa nie ma by? zwi?zana li tylko z obchodami rocznicowymi. - Od ?mierci Marsza?ka min??o 75 lat. Przez ten czas nasza historia obfitowa?a w wiele dramatycznych wydarze?, dlatego do tamtych czasów mo?emy dzisiaj podej?? z dystansem, refleksj?, daj?c pod rozwag? s?owa organizuj?ce wystaw?. Poj?cia, które wypowiedzia? prezydent Mo?cicki, kiedy je przeanalizujemy, definiuj? pa?stwo twórcze. W tym momencie rozwoju naszego kraju – pa?stwa i spo?ecze?stwa - s? bardzo u?yteczne.
Nie maj?c jeszcze swojego budynku muzealnego, wystawa ma objazdowy charakter i jest ho?dem, wyj?ciem naprzeciw postawy spo?ecze?stwa, które po 1989 roku, chcia?o uhonorowa? posta? Józefa Pi?sudskiego, przywracaj?c mu znaczenie jako symbolu narodowego. Bo to spo?ecze?stwo upomnia?o si? o niego buduj?c pomniki, nazywaj?c jego imieniem szko?y, ulice, place. - Tworz?c ide? wystawy – mówi Krzysztof Jaraczewski – chcieli?my dotrze? do tych ludzi, do nich si? zwróci? i do nich j? skierowa?. Do tych, którzy pami?tali i odbudowali pami?? po Marsza?ku. W zwi?zku z tym, ?e ludzie ci rozproszeni s? po ca?ym kraju, my równie? b?dziemy je?dzi? po Polsce.
Wystawa ma edukowa? mówi?c o polskim bohaterze, jego dokonaniach i jednocze?nie inspirowa? do my?lenia o zwi?zkach przesz?o?ci i tera?niejszo?ci oraz o powinno?ciach obywateli. - Mamy nadziej?, ?e zostanie odebrana na dwóch poziomach – zwyk?ym, opowiadaj?cym o Józefie Pi?sudskim i tym wy?szym, sk?aniaj?cym do refleksji bardziej uniwersalnych – podsumowuje prof. Habielski.


75 lat temu
Józef Pi?sudski zmar? 12 maja 1935 roku, w Belwederze. Prezydent Ignacy Mo?cicki og?osi? wówczas sze?ciotygodniow? ?a?ob? narodow?. 15 maja wieczorem kondukt prowadzony przez kardyna?a Aleksandra Kakowskiego przeszed? do Katedry Warszawskiej, gdzie pó?nym wieczorem biskup polowy Józef Gawlina odprawi? egzekwie. Przez dwa dni przed Zmar?ym przesz?y setki tysi?cy mieszka?ców Warszawy oraz osoby przyby?e z ca?ej Polski. 17 maja na Polu Mokotowskim Wojsko Polskie, podczas „ostatniej defilady”, odda?o honory Pierwszemu ?o?nierzowi Rzeczypospolitej. Przejazdowi poci?gu ?a?obnego z Warszawy do Krakowa towarzyszy?y zgromadzenia mieszka?ców okolicznych miejscowo?ci, oczekuj?cych w blasku ognisk na mo?liwo?? okazania czci i szacunku.
18 maja w Krakowie kondukt ?a?obny prowadzony przez metropolit? krakowskiego, arcybiskupa Adama Sapieh?, przy d?wi?kach dzwonu Zygmunta, przemierzy? drog? na Wawel, szlakiem triumfów i pogrzebów w?adców Rzeczypospolitej. Przed g?ównym wej?ciem do Katedry Wawelskiej Prezydent Rzeczypospolitej wyg?osi? mow? pogrzebow?, po czym trumna spocz??a w krypcie ?w. Leonarda.
Zgodnie z ostatni? wol? Marsza?ka, jego serce spocz??o na cmentarzu na Rossie w Wilnie, u stóp jego matki. Pod napisem „Matka i serce syna”, wyryto s?owa pochodz?ce z poematu Juliusza S?owackiego:
„Kto mog?c wybra?, wybra? zamiast domu
Gniazdo na ska?ach or?a: niechaj umie
Spa?, gdy ?renice czerwone od gromu
I s?ycha? j?k szatanów w sosen szumie.
Tak ?y?em.”


Patroni medialni: Gazeta Wyborcza, TVP1, Rzeczpospolita, Gazeta.pl, Polskie Radio Jedynka, Rp.pl, Cogito, Victor.
Źródło: EDUKACJA MNZP Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.729 secs