G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

20 lipca 2004 godzina:21.55(Czytań: 1432)
:: Pilota?owy program "Podkarpackie winnice" ::
Sejmik Województwa Podkarpackiego, Uchwa?? Nr XXV/257/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. powierzy? zadanie Samorz?du Województwa pn. „Podkarpackie winnice” do realizacji Zwi?zkowi Gmin Dorzecza Wis?oki. Projekt, przewidziany do realizacji w ci?gu trzech lat (2004-2006) ma charakter pilota?owy i zak?ada odrodzenie tradycji winiarskich na terenach podkarpackich poprzez wsparcie dla zainteresowanych upraw? winoro?li w?a?cicieli ma?ych gospodarstw rolnych. Celem projektu jest stworzenie unikalnego w skali Polski produktu lokalnego, który stanie si? podstaw? utrzymania pewnej liczby ma?ych gospodarstw rolnych,
utrzymanie elementów tradycyjnego krajobrazu rolniczego pogórzy karpackich, opartego na istnieniu ma?ych gospodarstw i „mozaikowej” strukturze u?ytkowania gruntów
powstanie nowych atrakcji turystycznych i promocja regionu.
Dla realizacji projektu przyj?to nast?puj?ce za?o?enia:

Przeprowadzenie cyklu szkoleniowego z zakresu uprawy i przetwórstwa winoro?li, z elementami wiedzy o winie oraz podstawami prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. Program szkolenia powinien obejmowa? co najmniej 15-20 godzin zaj?? teoretycznych. Podobn? ilo?? czasu nale?y przeznaczy? równie? na zaj?cia praktyczne w winnicy i przetwórni. Dobrym uzupe?nieniem tego programu b?dzie kilkudniowa wizyta uczestników szkolenia w regionie, gdzie utrzymuj? si? ma?e gospodarstwa winiarskie oraz rozwini?ta jest winiarska turystyka (np. po?udniowe Morawy, Austria, Tokaj).
Niewielkie do?wiadczenie zainteresowanych rolników powoduje, i? pocz?tkowo zak?ada si? znikom? skal? upraw winoro?li. W gospodarstwach powstan? winnice o powierzchni od 0,2 do 1,0 hektara, które z czasem, po sukcesie pierwszych nasadze? mog? zosta? rozszerzone.
Bior?c pod uwag? powy?sze za?o?y? nale?y model gospodarstw „winogrodniczych”, skupionych na uprawie winoro?li i powierzaj?cych przerób winogron dobrze wyposa?onej, profesjonalnie prowadzonej przetwórni. Taki wariant jest w stanie zapewni? od samego pocz?tku odpowiedni? jako?? wina, zgodnie z obowi?zuj?cymi w Unii Europejskiej standardami.
Projekt zak?ada obsadzenie w ci?gu trzech lat 10 hektarów gruntów, co oznacza pozyskanie dla projektu oko?o 20 gospodarstw. Stworzy to „mas? krytyczn?” – ekonomiczn? skal? produkcji dla za?o?onego modelu przetwórstwa.
Przewiduje si? tak?e uruchomienie w pe?ni profesjonalnego i odpowiednio wyposa?onego zak?adu przetwórczego. Zadaniem takiej przetwórni b?dzie zapewnienie przerobu winogron z winnic powstaj?cych w gospodarstwach, a? do otrzymania ko?cowego produktu – gotowego do sprzeda?y wina. Zak?ada si?, ?e w ci?gu 3 lat powinna zosta? osi?gni?ta zdolno?? przerobu co najmniej 40-60 ton winogron (roczna produkcja 300-450 hl wina), co stanowi plon z 5 do 7 hektarów winnic.
Dodatkowym atutem projektu „Podkarpackie winnice” jest wykorzystanie atrakcyjno?ci turystycznej regionu jako elementu promuj?cego lokalne wina. Oferta turystyczna (agroturystyczna) b?dzie równie? dodatkowym ?ród?em dochodu dla gospodarstw winiarskich.
Źródło: Urz?d Marsza?kowski Autor: Grzegorz

Warto przeczytać:
+ Szlak Podkarpackiego Jad?a i Wina
+ Prelekcja Bartosza Piziaka - W?gierskie klimaty
+ Mi?dzynarodowe Dni Wina w Ja?le - Podsumowanie
+ Podkarpackie Winnice
+ Pomys? na odrodzenie tradycji winiarskich na Podkarpaciu
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.621 secs