G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

13 czerwca 2014 godzina:21.43(Czytań: 4964)
:: Wystawa Malarstwa w Muzeum w Kro?nie ::
Ma?e ojczyzny - Malarstwo Tadeusza Marsza?ka w Wie?y Farnej Muzeum Rzemios?a w Kro?nie zaprasza od 12 czerwca do 17 sierpnia do Wie?y Farnej (ul. Pi?sudskiego 5), w której mo?na zwiedzi? wystaw? malarstwa Tadeusza Marsza?ka zatytu?owan? "Ma?e ojczyzny". Spotkanie z autorem odb?dzie si? 26 czerwca 2014 roku o godz. 18.00.

Tadeusz Marsza?ek urodzi? si? w 1949 roku. Mieszka i tworzy w po?o?onym niedaleko Krosna Kro?cienku Wy?nym. Jest cz?onkiem krakowskiego Oddzia?u Zwi?zku Polskich Artystów Plastyków. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i kilkunastu indywidualnych. Swoje malarstwo prezentowa? w galeriach i muzeach w kraju i za granic?. Wielokrotnie uczestniczy? w plenerach polskich i mi?dzynarodowych. Krytycy uwa?aj? go za mistrza nastroju i to w?a?nie poetycki nastrój i liryczno?? s? wyró?nikami jego malarstwa.
Oko?o roku 1960 wraz z fal? strukturalizmu wobec s?abn?cych nurtów my?li egzystencjalnej wraz z za?amaniem si? poetyk abstrakcyjnych i kierunków awangardowych, rozpocz?? si? nowy, do dzi? aktualny okres dla sztuk plastycznych zbie?ny z now? epok? historyczn?, któr? nazwali?my postmodernizmem.
Nowa epoka broni warto?ci masowego spo?ecze?stwa wobec skali warto?ciowania w tradycji humanistycznej, akceptuje wszelkie zagro?enia i ca?e ryzyko cywilizacji technologicznej, odrzuca rozwi?zania ogólne na rzecz fragmentarycznych i eklektycznych.
Wyst?puje w obronie stylu ?ycia, które nie stanowi kontynuacji poprzednich zwyczajów.
Dlatego tak wa?nym czynnikiem dla wspó?czesnego twórcy jest stworzenie w?asnych zasad i regu?, tak istotnych w procesie twórczym.
Sztuka w jej idealnym rozumieniu jest prób? znajdowania prawdy o naszej rzeczywisto?ci, a j? wyznacza miejsce i czas naszego bytowania, wszelkie zapo?yczenia z innego miejsca i kultury b?d? ka?dorazowo wizerunkiem nieprawdziwym.
W obecnym czasie wa?nym czynnikiem wydaje si? by? sumienie i moralno?? twórcy. W tym aspekcie twórczo?? Tadeusza Marsza?ka zmierza w kierunku dobra i pi?kna, twórca nie stara si? kreowa? nowych bytów, on dostrzega to co w otaczaj?cym go ?wiecie, w jego ma?ej kro?nie?skiej ojczy?nie jest istotne, bardzo bliskie, zas?uguje na uwag? gdy? wyzwala emocje.
W twórczo?ci Tadeusza dostrzegam ?cis?y zwi?zek z miejscem w którym ?yje i tworzy, a za spraw? w?asnego warsztatu malarskiego, kreuje utwory malarskie w których rodzaj kompozycji i rytm stanowi figuracje bardzo pogodn? i urokliw?. Pi?kno miejsca i czasu jest doskonale widoczne i ?wiadczy o jego stosunku do otaczaj?cej go rzeczywisto?ci, jest przez to jako artysta i cz?owiek prawdziwy i przekonywuj?cy, pe?en pozytywnej energii która emanuje zarówno w dzia?aniach twórczych, jak w ?yciu codziennym, jest cz?owiekiem czynu, osobowo?ci? o du?ej kulturze osobistej, otwartym i ciep?ym w kontaktach mi?dzyludzkich.
W sposób mistrzowski w swoich utworach malarskich panuje nad ?wiat?em i jednako z nim barw?, ta spójno?? wynika niew?tpliwie z umiej?tno?ci obserwacji i korzystania z w?asnych do?wiadcze?, co jak twierdzi Maria Rzepi?ska w swoim dziele pt. „Historia Koloru” jest dla twórcy najistotniejsze.
Kolorystyczne rozwi?zania Tadeusza w sposób doskona?y wp?ywaj? na nasze odczucia gdy barwa w tych utworach wyra?a emocje, tworz?c harmoni? przez kontrast której symbolizuje umi?owanie ?ycia, prawdy i pi?kna.

Roman Kurzawski
Źródło: Informacja Nades?ana Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.620 secs