G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

15 sierpnia 2004 godzina:21.58(Czytań: 2403)
:: Inauguracja szlaku - ?ladami Aleksandra Fredry ::
Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski” dzia?a od dwóch lat, od niedawna posiada status organizacji po?ytku publicznego. Celem, który jej przy?wieca jest rozwój turystyki jako wa?nej dziedziny gospodarki w regionie Beskidu Niskiego. Ziemia ta obfituje w skarby przyrody, mo?e poszczyci? si? ciekaw? histori? i swoist? mozaik? kultur, dlatego powinna z posiadanych atutów czerpa? korzy?ci. W?a?ciwemu wykorzystaniu walorów s?u?y? maj? nowe produkty turystyczne, tworzenie których sta?o si? domen? LOT. W?ród ró?norodnych propozycji uprawiania turystyki du?? popularno?ci? ciesz? si? szlaki tematyczne. Tworzywem tych szlaków s? atrakcje historyczne, kulturowe b?d? przyrodnicze, których w Beskidzie Niskim nie brak. Jednym z przyk?adów jest posta? Aleksandra Fredry zwi?zana z miejscami o znaczeniu historycznym, ale tak?e z bieszczadzk? przyrod? (m.in. „Kamie? pod Leskiem”).
El?bieta Sikorska – prezes LOT „Beskid Niski” wraz ze Stanis?awem Romanem – cz?onkiem stowarzyszenia i mi?o?nikiem Fredry opracowali projekt pn. „?ladami Aleksandra Fredry”, którego celem by?o wykreowanie i promocja nowego produktu turystycznego – transgranicznego szlaku, ??cz?cego miejsca zwi?zane z postaci? A. Fredry i jego potomków. Do wspó?pracy zaprosili Powiat Kro?nie?ski i Rejon Samborski (Ukraina). Projekt uzyska? wsparcie Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Podkarpackiego, Fundacji Karpackiej, Fundacji im. Stefana Batorego i Fundacji Wspomagania Wsi. Dzi?ki ?ród?om zewn?trznym oraz ogromnej pracy organizatorów, traktowanej jako wk?ad w?asny do projektu, na pograniczu podkarpacko-lwowskim powsta? ciekawy szlak, wzbogacaj?cy miejscow? ofert? turystyczn?.
Uroczysto?ci zwi?zane z inauguracj? szlaku rozpocz??y si? w samo po?udnie na zamku „Kamieniec”. Otwarcia i prezentacji szlaku dokonali pomys?odawcy i inicjatorzy projektu.
Trasa szlaku liczy prawie 450 kilometrów i prowadzi z „Kamie?ca” przez Korczyn?, Kro?cienko Wy?ne, Hoczew, Cisn?, Lesko, przej?cie graniczne Kro?cienko-Smolnica, Sambor, Rudki, Be?kow? Wiszni?, Jatwi?gi, Lubie? Wielki, Lwów, Przy?bice, przej?cie graniczne Szeginie-Medyka, Surochów k/Jaros?awia do ruin zamku „Kamieniec”.
Po multimedialnej prezentacji szlaku, Starosta Kro?nie?ski Zbigniew Braja i przedstawiciel Samborskiej Rady Witalij Kimak przepalili wst?g? w barwach narodowych obu krajów jako symbol otwarcia mi?dzynarodowego szlaku turystycznego „?ladami Aleksandra Fredry”.
Zamek dolny zosta? oddany do w?adania rycerstwu ziem po?udniowych. Namiestnik Krakowskiej Chor?gwi Rycerskiej Stanis?aw Kossakowski otworzy? festyn rycerski w ramach którego odby? si? Turniej ?uczniczy, Turniej Walk Pokazowych.
Mo?na by?o tak?e spróbowa? swoich si? w strzelaniu z ?uku do tarczy oraz rzutu w?óczni?.
Inauguracj? szlaku u?wietni?y warsztaty teatralne z udzia?em m?odzie?y polskiej i ukrai?skiej na inscenizacj? fragmentu utworu lub bajki A. Fredry. Warsztaty na zamku prowadzi? znakomity aktor prof. Wojciech Siemion.

Kolejn? imprez? w ramach projektu by? plener malarski równie? z udzia?em m?odzie?y polskiej i ukrai?skiej, który prowadzi? artysta malarz Wo?odymir Romaniw.
W godzinach popo?udniowych odby? si? spektakl – premiera sztuki Aleksandra Fredry „List” w wykonaniu zespo?u Towarzystwa Dramatycznego „Fredreum” z Przemy?la.

Sobotni dzie? zako?czy? Turniej Bia?ej Lilii, w którym rycerze walczyli dla swoich wybranek.

6 czerwca (niedziela)
Na Zamku ju? od wczesnych godzin trwa? Festyn Rycerstwa Ziem Po?udniowych. Rycerze znakomicie wywi?zywali si? ze swych obowi?zków w??czaj?c publiczno?? do wszelkich zabaw i turniejów. Najwi?ksz? popularno?ci? cieszy?y si? zabawy plebejskie: pijany miecz i strzelanie z ?uku do ?ywego celu, ch?tnych nie brakowa?o i trzeba przyzna? ,?e niektórzy radzili sobie bardzo dobrze.

Równie ci??ko pracowa?a m?odzie? na warsztatach teatralnych i plenerze malarskim. By? to ostatni moment na skorzystanie z uwag mistrzów – aktora Wojciecha Siemiona i artysty malarza Wo?odymira Romaniwa.
Efektem pleneru malarskiego jest 30 prac wykonanych ró?nymi technikami. Wszystkie prace by?y eksponowane w Muzeum Zamkowym, a w pó?niejszym okresie b?d? pokazywane w placówkach wystawowych po stronie polskiej i ukrai?skiej. Zwie?czeniem warsztatów teatralnych by?y prezentacje przygotowanych przez m?odzie? fragmentów sztuk scenicznych A. Fredry w naturalnej scenerii „Kamie?ca”.
Oceniaj?c warsztaty prof. Wojciech Siemion powiedzia?, ?e praca ta da?a mu wiele rado?ci i satysfakcji, a w nagrod? wszystkim uczestnikom zaj?? zadedykowa? wiersz K.I Ga?czy?skiego.

Bezpo?rednio po dwudniowych uroczysto?ciach na zamku „Kamieniec”7 czerwca 2004 r. rozpocz?? si? objazd studyjny tras? szlaku, z udzia?em dziennikarzy prasy turystycznej, radia, telewizji oraz przedstawicieli biur turystycznych i organizatorów turystyki z ca?ej Polski.
Obiekty, które z racji zwi?zku z ?yciem i twórczo?ci? Fredry i jego rodziny znalaz?y si? na trasie, to:
- Zamek „Kamieniec” k. Krosna - A.Fredro sta? si? w?a?cicielem zamku i tutaj umie?ci? akcj? „Zemsty”
- Korczyna - ?lub Aleksandra.Fredry z Zofi? z Jab?onowskich Skarbkow?, miejsce pochówku ich wnuka genera?a Stanis?awa Szeptyckiego
- Kro?cienko Wy?ne – w miejscowym dworze odby?o si? huczne wesele Aleksandra i Zofii Fredrów
- Lesko i okolice, m.in. „Kamie? Leski”, a tak?e Hoczew i Cisn?, które by?y w?asno?ci? Jacka Fredry, ojca – wspomina Aleksander Fredro w pami?tniku „Trzy po trzy”
- Be?kowa Wisznia - rezydencja rodowa z unikalnymi pami?tkami po Fredrze, zebranymi w izbie pami?ci
- Rudki - odrestaurowany niedawno ko?ció? z kaplic? i krypt? Fredrów, sanktuarium matki Boskiej Rudeckiej Pani
- Lubie? Wielki - okaza?a rezydencja Jab?onowskich, obecnie odrestaurowywana.
- Lwów – przez d?ugie lata w nieistniej?cej dzi? rezydencji na Chor??czy?nie ?y?, tworzy?, dzia?a? na rzecz spo?eczno?ci galicyjskiej i dokona? ?ywota A.Fredro. W gmachu teatru lwowskiego wystawiano jego komedie. Katedra ?w. Jura wi??e si? z osob? metropolity grecko-katolickiego ko?cio?a o. Andrzeja – Romana Szeptyckiego, kandydata na o?tarze, kontrowersyjnego wnuka Aleksandra Fredry.
- Surochów pod Jaros?awiem – miejsce urodzenia Fredry, upami?tnione przez okaza?y g?az kamienny z okoliczno?ciow? inskrypcj?, z maj?tku zachowa?a si? kaplica i oficyna dworska
- Nienadowa pod Dubieckiem – w tutejszym maj?tku D?bi?skich, sk?d wywodzi?a si? matka Fredry, Aleksander sp?dzi? wczesne dzieci?stwo

Fredrowski szlak jest ciekawy i dostarcza wielu wra?e?. Dzi?ki stworzonej wokó? niego atmosferze szczero?ci, otwarto?ci i zrozumienia w istotny sposób mo?e si? przyczyni? do przezwyci??ania wzajemnych niech?ci i uprzedze? Polaków i Ukrai?ców, determinowanych trudn? wspóln? przesz?o?ci?.

Gor?co zach?camy turystów, mi?o?ników przygód i pogodnej, do refleksji nak?aniaj?cej literatury, a tak?e podkarpackiej przyrody i niepowtarzalnego, galicyjskiego klimatu do przemierzenia nowego transgranicznego szlaku turystycznego „?ladami Aleksandra Fredry”.
Źródło: Informacja w?asna - nades?ana Autor: Grzegorz

Warto przeczytać:
+ Program Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemy?lu
+ Program Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemy?lu Marzec 2011 r.
+ Program Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemy?lu Luty 2011 r.
+ Program Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemy?lu Stycze? 2011 r.
+ Program Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemy?lu
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.731 secs