G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

15 sierpnia 2004 godzina:22.28(Czytań: 1593)
:: Karpacka Troja - Informacje o projekcie skansenu. ::
Ju? 4 tys. lat temu w Trzcinicy ko?o Jas?a t?tni?o ?ycie i rozwija? si? handel. W miejscu nazywanym przez miejscowych „Wa?ami Królewskimi” archeolodzy odkryli osady obronne z pocz?tków epoki br?zu (2000-1350 p.n.e.) i grodzisko wczesno?redniowieczne (780-1031 r.n.e.). Znajduj? si? tam jedne z najstarszych obiektów obronnych w Polsce, tu po raz pierwszy stwierdzono bezpo?rednie oddzia?ywania cywilizacji anatolijsko-ba?ka?skiej na ziemie polskie. „Wa?y Królewskie” to tak?e najstarsze grodzisko s?owia?skie w Polsce i najlepiej zachowany tego typu obiekt obronny w Ma?opolsce. Znaleziono tutaj ponad 130 tys. zabytków, cz?sto unikalnych w skali europejskiej m.in. wyroby ko?ciane, rogowe, kamienne, unikatowe zabytki z br?zu, ?elaza, ba?tycki bursztyn, przedmioty kultu, ozdoby, pi?knie ornamentowan? ceramik?. Unikatowy jest tak?e wczesno?redniowieczny skarb wyrobów ze srebra. Miejsce to, nazywane jest „Karpack? Troj?”. By?o wa?nym pradziejowym centrum kulturotwórczym, a w okresie wczesnego ?redniowiecza znacz?cym grodem s?owia?skim. Na bazie dokonanych odkry? powstaje tam skansen archeologiczny - wielki kompleks turystyczno-muzealny.
Karpacka Troja przebije popularno?ci? Biskupin – zapewnia Jan Gancarski, badacz Trzcinicy, autor projektu skansenu archeologicznego. Jego budowa mo?e ruszy? ju? na wiosn? przysz?ego roku. W skansenie zwiedzaj?cy b?d? mogli sami wykonywa? czynno?ci, które przed wiekami i tysi?cami lat wykonywali ludzie zamieszkuj?cy to wzgórze. B?d? mogli ?upa? krzemie?, mle? zbo?e, produkowa? naczynia z gliny, odlewa? narz?dzia z br?zu, bi? monety. B?d? mogli nawet sp?dzi? noc lub kilka dni w chacie z epoki br?zu lub wczesnego ?redniowiecza ?yj?c jak przodkowie, a nawet pij?c wod? z tego samego ?ród?a, z którego czerpali j? mieszka?cy grodziska.
Skansen ma by? przede wszystkim atrakcyjny dla ludzi, aby przyci?gn?? do Trzcinicy jak najwi?cej zwiedzaj?cych. Szacuje si?, ?e grodzisko b?dzie zwiedza? do 250 tys. ludzi rocznie. Na ponad 6 ha powierzchni zrekonstruowane zostan? odcinki umocnie? obronnych z ró?nych okresów czasu, domostwa oraz droga i brama wjazdowa z epoki br?zu. U podnó?a grodziska, w parku archeologicznym powstanie wioska z pocz?tków epoki br?zu i osada wczesno?redniowieczna. B?dzie mo?na wej?? na zrekonstruowane wa?y obronne i spogl?daj?c na okolic? wczu? si? w rol? mieszka?ców i obro?ców grodu sprzed 4 tys. lat.
W skansenie b?d? organizowane festyny archeologiczne, turnieje rycerskie, inscenizacje zdobywania grodziska, odtwarzane b?d? pradawne sposoby produkcji narz?dzi, ozdób, broni, przygotowania ?ywno?ci, hodowli i uprawy ziemi. B?dzie to wi?c tak?e centrum archeologii do?wiadczalnej oraz centrum konferencyjne. Prowadzona b?dzie tutaj dzia?alno?? edukacyjna dla m?odzie?y, która w bezpo?rednim kontakcie z pradziejow? rzeczywisto?ci? dowie si?, jak ?yli ich indoeuropejscy i s?owia?scy przodkowie.

Na budow? obiektu potrzeba ponad 5 mln z?. ?rodki pochodzi? b?d? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wk?ad w?asny wynosz?cy 25% ca?ej kwoty obieca? Urz?d Marsza?kowski w Rzeszowie. Istnieje te? nadzieja na promess? z Ministerstwa Kultury, do?o?? si? te? samorz?dy, a tak?e sponsorzy, którzy ju? teraz s? bardzo mile widziani. Najwi?kszym problemem jest obecnie wykupienie brakuj?cego hektara ziemi pod planowane obiekty. W?a?ciciele ??daj? bowiem za ar dotychczasowych nieu?ytków niebotycznych wr?cz kwot. Mo?e to nawet zaprzepa?ci? ca?? inwestycj?. Rozpocz??o si? wi?c post?powanie w celu wyw?aszczenia nieust?pliwych w?a?cicieli.

Dzi?kujemy Muzeum Podkarpackiemu za przygotowanie materia?u dla naszych czytelników. Wi?cej informacji o Muzeum Podkarpackim znajd? Pa?stwo na muzea.epodkarpacie.com
Źródło: Informacja w?asna - nades?ana. Autor: Grzegorz

Warto przeczytać:
+ Mapa Powiatu Jasielskiego
+ TRZCINICA. Trwaj? archeologiczne wykopaliska na Karpackiej Troi
+ Karpacka Troja - Informacje o projekcie skansenu.
+ Karpacka Troja na Podkarpaciu
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.622 secs