G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

01 września 2004 godzina:18.36(Czytań: 2353)
:: Klendarz imprez kulturalnych Przemy?la i okolic ::
Zapraszamy do zapoznania si? z kalendarzem imprez organizowanych w okolicach Przemy?la. Ka?dy kto wybiera si? na zwiedzanie tego pi?knego miasta, fortów, Krasiczyna mo?e przy okazji wzi?? udzia? w jednej z organizowanych imprez, wystaw b?d? koncertach.
Kalendarz na wrzesie?:
WYSTAWY STA?E:
Zamek Kazimierzowski:
- 135 lat Towarzystwa Dramatycznego im. Aleksandra Fredry „Fredreum” w Przemy?lu.
- Dorobek sceniczny Kazimierza Opali?skiego – najwybitniejszego aktora „Fredreum”.
- "Fredreum” w karykaturze.
- Widoki przemyskie z lat 50-tych XX wieku.

Arboretum i Zak?ad Fizjografii w Bolestraszycach:
- Kolekcje ro?lin (dendroflora, ro?liny wodne i bagienne – pomologia).
- Wystawa fotograficzna J. Pióreckiego „XXVII lat Arboretum Bolestraszyce”.
- Wiklina w Arboretum – sta?a ekspozycja rze?b – obiektów z wikliny.

Muzeum Przyrodnicze:
- Wystawa ornitologiczna „Chro?my ptaki”.
- Wystawa dendrologiczna: szyszek, przekrojów, skamielin.
- Wystawa motyli nocnych.

WYSTAWY CZASOWE:
Do 6 wrze?nia, Galeria „Piwnice” CK Ewelina Bia?ych – malarstwo.
Od 1 do 18 wrze?nia, Przemyska Biblioteka Publiczna
„Pami?tki po Legionach Polskich 1914 – 1918 w zbiorach Kaspra ?wierzowskiego i Leszka W?odka.
Od 1 do 30 wrze?nia, Przemyska Biblioteka Publiczna
„Przedstawiamy ksi??ki dla dzieci. Seria Patrz?. Podziwiam. Poznaj?”.
Od 2 do 21 wrze?nia, Zamek Kazimierzowski
„Hotel Lodowy” – wystawa fotografii Ludwika Biernackiego.
Od 3 do 14 wrze?nia, Galeria Sztuki Wspó?czesnej
Jan Ferenc (Jaros?aw) – rysunek (wystawa jubileuszowa).
2 wrze?nia, godz. 18.00, Zamek Kazimierzowski
„Hotel Lodowy” – otwarcie wystawy fotografii Ludwika Biernackiego.
3 – 19 wrze?nia, S?onne 24 Mi?dzynarodowe Konfrontacje Plastyczne S?onne 2004.
10 wrze?nia, godz. 18.00, Zamek Kazimierzowski
Otwarcie wystawy rze?by Waldemara Mazurka.
12 wrze?nia, godz. 13.00, Zabytkowy Platan w Zarzeczu
„FESTYN POD PLATANEM”
Przegl?d Grup ?piewaczych – Pie?ni zwyczajowe i obrz?dowe, Org. Dom Kultury w Zarzeczu, wspó?org. Centrum Kulturalne w Przemy?lu.
16 wrze?nia, godz. 18.00, Klub „Nied?wiadek”
„Pami?ci Jacka” – wieczór klubowy.

MI?DZYNARODOWY M?ODZIE?OWY PRZEGL?D KRESOWEJ PIE?NI PATRIOTYCZNEJ
18 wrze?nia 2004 r, godz. 11.00 – 16.00 – scena Przemyskiego Rynku, w programie: wyst?py polskich m?odzie?owych zespo?ów ?piewaczych z Ukrainy, Przemy?la i okolic. Organizator: Regionalny O?rodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemy?lu.
Wspó?organizatorzy: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oddzia? w Rzeszowie, Urz?d Marsza?kowski
w Rzeszowie, Starostwo Powiatowe w Przemy?lu, Miejski O?rodek Kultury w Przemy?lu, Wydzia? Edukacji i Sportu UM, Towarzystwo Mi?o?ników Mo?cisk oraz Towarzystwo Mi?o?ników Lwowa i Kresów Po?udniowo Wschodnich.

19 wrze?nia, godz. 15-20, Rynek Starego Miasta
Próba pobicia rekordu Guinnesa w kategorii kulinarnej w Przemy?lu.
23 wrze?nia, godz. 18.00, Zamek Kazimierzowski
„Pi?ta pora roku” – otwarcie wystawy malarstwa Ma?gorzaty Pi?ty.
24 wrze?nia, Galeria Pa?ac Lubomirskich
Otwarcie wystawy fotografii Aleksandra Tarana (Aleks, Ukraina) – „Kamczatka”.
29 wrze?nia, godz. 10.00, Przemyska Biblioteka Publiczna
„Dziesi?ciolecie wspó?pracy Domu Pomocy Spo?ecznej Braci Albertynów i Przemyskiej Biblioteki”. W programie m.in. spektakl teatralny „Opowiedzia? dzi?cio? sowie” w wykonaniu mieszka?ców DPS oraz wyst?p teatrzyku lalkowego z Zespo?u Pa?stwowych Szkó? Muzycznych w Przemy?lu.

7 Zjazd Przemy?lan
Przemy?l 4-5 wrze?nia 2004 r.

4.09.2004 (sobota)
godz. 9.00 – 13.30 spotkanie uczestników Zjazdu w siedzibie Towarzystwa.
godz. 14.00 z?o?enie kwiatów w miejscach pami?ci narodowej oraz grobach zmar?ych wybitnych dzia?aczy Towarzystwa m.in.: Chabasiewicza Zbigniewa, Bogus?awa G?barowicza.
godz. 15.00 otwarcie wystawy pt. „Przemy?l w grafice Bogus?awa G?barowicza” w Archiwum Pa?stwowym przy ul. Lelewela z okazji 114 rocznicy utworzenia Towarzystwa Upi?kszania Miasta i 30-lecie TPPiR.
godz. 17.00 wyjazd autobusem do Arboretum w Bolestraszycach na spotkanie integracyjne.
5.09.2004 (niedziela)
godz. 10.00 msza ?w. w Ko?ciele Garnizonowym O.O. Karmelitów za obro?ców Przemy?la, zmar?ych ?o?nierzy Garnizonu Przemyskiego oraz zmar?ych cz?onków TPPiR.
godz. 11.30 I termin: obrady plenarne Zjazdu Walnego Zgromadzenia
godz. 12.00 II termin: w sali Archiwum Pa?stwowego w Przemy?lu.
godz. 16.00 przewidywane zako?czenie obrad.

DNI KULTURY CHRZE?CIJA?SKIEJ
23 – 26. WRZE?NIA 2004

23 wrze?nia, godz. 18.00, Ko?ció? ?w. Trójcy
Msza ?wi?ta pod przewodnictwem Arcybiskupa Seniora Ignacego Tokarczuka.
25 wrze?nia, Galeria podziemia ko?cio?a OO. Franciszkanów Otwarcie wystawy – „Musicie by? mocni, musicie by? wierni”, przyg. Instytut Jana Paw?a II, IPN – oddzia? Kraków. W trakcie trwania Dni Kultury Chrze?cija?skiej odbywa? si? b?d? prelekcje i
koncerty. Szczegó?y na afiszach. Org. Klub Inteligencji Katolickiej, Duszpasterstwo M?odzie?y Archidiecezji Przemyskiej, Prezydent Miasta Przemy?la.
Od 5 do 18 wrze?nia, Dom Ludowy w S?onnem
Tadeusz B?o?ski (S?owacja) – Rysunek Satyryczny. Od 9 do 30 wrze?nia, Galeria „Piwnice” CK Henryk Nagraba – rze?ba.
Od 10 do 30 wrze?nia, Zamek Kazimierzowski
Wystawa rze?by Waldemara Mazurka.
Od 16 wrze?nia, BWA – Rzeszów
Artefakty 3, Bez ko?ca o cz?owieku.

Od 17 wrze?nia, Galeria Zamku Kazimierzowskiego
Gra?yna Niezgoda (Przemy?l) – Portrety Artysty.

Od 17 wrze?nia, Galeria Sztuki Wspó?czesnej
S?onna 13.

Od 22 do 30 wrze?nia, Przemyska Biblioteka Publiczna
„Jan Kochanowski – wielki pisarz epoki Renesansu”.

Od 23 wrze?nia, Zamek Kazimierzowski
„Pi?ta pora roku” – wystawa malarstwa Ma?gorzaty Pi?ty.

Od 24 wrze?nia, Galeria Pa?ac Lubomirskich
„Kamczatka” – wystawa fotografii Aleksandra Tarana (Aleks, Ukraina).

Od 25 wrze?nia, Galeria podziemia ko?cio?a OO. Franciszkanów
„Musicie by? mocni, musicie by? wierni”, przyg. Instytut Jana Paw?a II, IPN – oddzia? Kraków.

Do 30 pa?dziernika, Arboretum i Zak?ad Fizjografii w Bolestraszycach „Drzewa, zabytkowe ogrody i parki” w fotografii J. Pióreckiego.
Do 30 pa?dziernika, Arboretum i Zak?ad Fizjografii w Bolestraszycach Wystawa poplenerowa „Obiekty wiklinowe w przestrzeni Arboretum – Bolestraszyce 2004”. Wystawa towarzysz?ca XI Mi?dzynarodowemu Triennale Tkaniny Unikatowej – ?ód? 2004.

Centrum Edukacji Kulturalno-Przyrodniczej
Prowadzi ró?ne formy zaj?? edukacyjnych kulturowo-przyrodniczych dla dzieci, m?odzie?y i studentów oraz nauczycieli. Szczegó?owe informacje uzyska? mo?na w

Arboretum. W oparciu o prezentowane wystawy oraz zgromadzone kolekcje ro?lin, eksponaty muzealne, oraz profesjonalnie wyposa?on? sal? audiowizualn? (filmy
wideo, zdj?cia, prze?rocza) proponujemy nast?puj?ce tematy zaj??:
1. Dziedzictwo kulturowe Podkarpacia – dwory, parki,
2. D?wi?ki w ogrodzie,
3. Mi?dzynarodowy Dzie? Ziemi,
4. Budowa ro?lin nasiennych: kwiat, li??, modyfikacje p?dów,
5. Gatunki drzewiaste obcego pochodzenia zadomowione na obszarze Polski,
6. Historia dawnych, zabytkowych za?o?e? dworskich i pa?acowych Podkarpacia – Bolestraszyce,
7. Jak przyroda budzi si? ze snu zimowego,
8. Jak przyroda przygotowuje si? do zimy,
9. Jesienne dary ogrodu: owoce i nasiona,
10. Kolekcja dendrologiczna Arboretum – wybrane gatunki flory ameryka?skiej i azjatyckiej,
11. Kolekcja ro?lin szklarniowych,
12. Krajowe gatunki iglaste,
13. Paprotniki – budowa, gatunki chronione,
14. Piel?gnacja ro?lin w szklarni,
15. Piknik ekologiczny – jak zosta? przyjacielem przyrody,
16. P?azy w Arboretum – gatunki, ?rodowisko ?ycia,
17. Polska Czerwona Ksi?ga Ro?lin – ochrona dziedzictwa kulturowego,
18. Poznajmy rodzinne gatunki drzew li?ciastych,
19. Przystosowanie ro?lin do ?rodowiska ?ycia,
20. Ro?liny wodne, bagienne i ich ?rodowisko,
21. W jaki sposób zaprojektowa? w?asny ogród,
22. ?ycie p?ciowe ro?lin: kwiat, sposoby zapylania,
23. ?ycie w stawie,
24. ?ywe skamienia?o?ci epok minionych: metasekwoja chi?ska i mi?orz?b dwuklapowy.
We wrze?niu i pa?dzierniku 2004 roku proponujemy udzia? w zaj?ciach, których tematem b?dzie jesie?, zaprezentowane zostan? równie? wystawy czasowe o owocach i nasionach ro?lin z kolekcji Arboretum. Zrealizowane zostan? nast?puj?ce tematy:Pomologia – rola kolekcji drzew owocowych w ochronie dawnego dziedzictwa kulturowego oraz Jesienne dary ogrodu – owoce i nasiona.
Zapraszamy do udzia?u w plenerze malarskim pt. „Jesienne kosze darów”. W czasie pleneru stosuj?c ró?norodne techniki plastyczne i korzystaj?ce z bogatych darów jesieni (li?cie, owoce, nasiona) uczestnicy wykonaj? ró?ne prace plastyczne.
4 X w ramach ?wiatowego Dnia Zwierz?t b?dziemy realizowa? temat: Dzikie Zwierz?ta Arboretum.
Źródło: Informacja w?asna Autor: Grzegorz

Warto przeczytać:
+ Roztopy ?wi?teczne na rzece Os?awa
+ IX GALICJA BLUES FESTIVAL
+ Imprezy w Przemysle - Wrzesie?
+ FESTIWAL KULTUR POGRANICZA KARPACKIE KLIMATY
+ Szlak Podkarpackiego Jad?a i Wina
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.647 secs