G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

16 września 2004 godzina:17.37(Czytań: 1455)
:: Karpackie Klimaty - Prezentacja Winiarstwa W?gierskiego ::
Szanowni Pa?stwo !
Uprzejmie informujemy, ?e w Kro?nie w dniach 24-26 wrzesie? 2004 r. ( pi?tek, sobota, niedziela) na Rynku miasta odb?dzie si? w ramach „Karpackich Klimatów” wielka prezentacja winiarstwa w?gierskiego. W 25 stylowych domkach winiarskich b?d? sprzedawane do degustacji wszystkie znane gatunki win z krainy „Bratanków”. Odb?d? si? koncerty zespo?ów folkowych, pokazy wyrobów artystycznych oraz inne wielkie atrakcje. "IN VINO VERITAS" – serdecznie zapraszamy !!! ORGANIZATORZY

„ Karpackie Klimaty” w Kro?nie Krosno 24 – 26 wrze?nia 2004
Prezentacja dziedzictwa kulturowego Euroregionu Karpaty
Rok Bálinta Balassiego

ORGANIZATORZY i POMYS?ODAWCY
- Stowarzyszenie „Portius” w Kro?nie
- Urz?d Miasta Krosna
- Ministerstwo Narodowego Dziedzictwa Kulturowego
Republiki W?gierskiej
- W?gierski Instytut Kultury w Warszawie
- Stowarzyszenie Rozwoju Regionu Zemplen ( W?gry )
- Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Kro?nie

PATRONAT HONOROWY:
- Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna
- Mihály Györ Ambasador Republiki W?gierskiej w Polsce
- Erika Koncz Ministerstwo Narodowego Dziedzictwa Kulturowego Republiki W?gierskiej
- Rich?rd Hörcsik Pose? do Parlamentu Republiki W?gierskiej

PATRONI MEDIALNI:
-Telewizja Regionalna
- Media regionalne

Cel imprezy kulturalnej
„KARPACKIE KLIMATY” w Kro?nie:

Generalnym celem imprezy „Karpackie Klimaty” w Kro?nie jest przybli?enie mieszka?com Podkarpacia, a za po?rednictwem mediów, ca?ej Polsce, dziedzictwa kulturowego partnerów tworz?cych Euroregion Karpaty.

W zwi?zku z obecnie obchodzonym na W?grzech „ Rokiem Bálinta Balassiego” – narodowego poety w?gierskiego, ?o?nierza i Europejczyka doby renesansu, który mieszka? prawie dwa lata na Ziemi Kro?nie?skiej, przedsi?wzi?cie po?wi?cone b?dzie szeroko poj?tej Kulturze W?gierskiej.

Zamiarem organizatorów b?dzie równie? weryfikacja wzajemnych stereotypów i postaw spo?ecznych zró?nicowanych kulturowo mieszka?ców Polski, W?gier i S?owacji w zjednoczonej Europie.

Pragniemy równie? promowa? europejsk? posta? mieszczanina kro?nie?skiego, Szkota z pochodzenia Roberta Wojciecha Portiusa, który zajmowa? si? mi?dzynarodowym handlem winem w?gierskim i by? niew?tpliwie najwybitniejsz? kro?nie?sk? postaci? historyczn? XVII wieku.

Opis imprezy kulturalnej
„ KARPACKIE KLIMATY” w Kro?nie :
„ Karpackie Klimaty” w Kro?nie odb?d? si? w Kro?nie, Rymanowie i Nowym ?migrodzie w dniach 24 – 26 wrze?nia 2004r. Miejscami wydarze? zwi?zanych z imprez? b?d? ; Rynek i o?rodki kulturalne miasta Krosna, a tak?e w Rymanowie, Nowym ?migrodzie i na starym zamku „Kamieniec” gdzie znajduj? si? tablice po?wi?cone w?gierskiemu poecie Bálintowi Balassiemu , który mieszka? w tych miejscach od 1570 do 1572 roku.

W programie przewidziano :
- prezentacje regionalnych wyrobów artystycznych i kulinarnych
- wyst?py estradowe zespo?ów muzycznych
- wernisa?e i wystawy po?wi?cone Balintowi Balassiemu
- mi?dzynarodowa parada przez kro?nie?sk? starówk?
- koncert chórów z Polski i W?gier w Bazylice Mniejszej w Kro?nie
- sesja naukowa: „ Prekursorzy Integracji Europejskiej
„Bálint Balassi i Robert Wojciech Portius”
- wyst?py i recytacje promuj?ce poezj? Bálinta Balassiego
- mi?dzynarodowy bieg prze?ajowy o „Skarb Portiusa” na trasie: zamek „Kamieniec” - Rynek miasta Krosna
24 wrze?nia (pi?tek)

godz.16.oo Rynek miasta Krosna
Miasteczko w?gierskie: 25 domków winiarskich, stoiska promocyjne, prezentacja regionalnych rzemios? , wyrobów artystycznych i kulinarnych (otwarcie stoisk )

godz. 19.oo Sala degustacyjna Rynek 5
Prezentacja twórców win z krainy Tokaju. Omówienie kulturalnych i historycznych tradycji winiarstwa w?gierskiego

25 wrze?nia (sobota)
godz. 10.oo Rynek miasta Krosna
Miasteczko w?gierskie: 25 domków winiarskich, stoiska promocyjne, prezentacje regionalnych rzemios?, wyrobów artystycznych i kulinarnych

Scena koncertowa.
godz. 12.oo Rynek miasta Krosna
Uroczyste otwarcie „ Karpackich Klimatów” w Kro?nie
(kro?nie?ski hejna? z wie?y Portiusa, bije dzwon Urban)
- wjazd wozu konnego z beczkami wina
- parada kro?nie?skiej orkiestry d?tej
- parada zespo?u Sza?amajistek z Rzeszowa ( 40 osób)
- parada husarii w?gierskiej na koniach
- parada harcerzy i jednostki Wojska Polskiego
- przemarsz zespo?ów regionalnych z Euroregionu Karpackiego

godz. 12.30 - 13.oo P?yta Rynku
Wyst?p zespo?u Sza?amajistek z Rzeszowa
Godz. 13.oo Estrada na Rynku miasta Krosna
Uroczyste powitanie przyby?ych go?ci przez Prezydenta miasta. Wyst?pienia powitalne, prezentacja programu, nawi?zanie do tradycji.
Koncert zespo?u muzycznego z „ Bodrog” z W?gier
Koncert zespo?u cyganów w?gierskich
godz. 17.oo Sale Wystawowe Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej w Kro?nie ul. Kazimierza Wielkiego 4
Wernisa? multimedialnej wystawy po?wi?conej Bálintowi Balassiemu Prezentacja poezji Bálinta Balassiego. Promocja nowego tomiku poezji Bálinta Balassiego w t?umaczeniu na j?zyk polski.

godz. 18.oo Aula Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej w Kro?nie, ul. Kazimierza Wielkiego 4
Sesja naukowa „ Prekursorzy Integracji Europejskiej”: w?gierski poeta i ?o?nierz Bálint Balassi oraz pochodz?cy ze Szkocji mieszczanin kro?nie?ski i kupiec Robert Wojciech Portius.
Prezentacja albumu fotografii Zoltána Mósera „ Kamienie, które pami?taj? Balassiego”.

godz. 18.oo Muzeum Podkarpackie w Kro?nie ul. Pi?sudskiego 16.
Recital fortepianowy w?gierskiego pianisty Tamása Érdi.
- W programie utwory Fryderyka Chopina
godz. 19.oo Rynek miasta Krosna - scena

Koncerty zespo?ów muzycznych
- Zespó? taneczno-muzyczny „Bodrog”
- Grupa bluesowa OSP Bronx (Krosno)
- Zespó? folkowy „Kwartet Jorgi”
- Zespó? cyganów w?gierskich

godz. 19.oo Sala degustacyjna Rynek 5
Prezentacja twórców win z krainy Egeru. Omówienie kulturalnych i historycznych tradycji winiarstwa w?gierskiego.

26 wrze?nia (niedziela)
godz. 10,oo Rynek miasta Krosna
Miasteczko w?gierskie : 25 domków winiarskich, stoiska promocyjne, prezentacje regionalnych rzemios?, wyrobów artystycznych i kulinarnych
godz. 10.oo – 13.oo Rynek miasta Krosna
Koncert orkiestr d?tych z Odrzykonia, Miejsca Piastowego i Kro?cienka
godz. 12.oo zamek „ Kamieniec” start mi?dzynarodowego biegu prze?ajowego „O skarb Portiusa” na trasie zamek „Kamieniec” – Rynek miasta Krosna.
godz. 13.oo Rynek miasta Krosna
Zako?czenie mi?dzynarodowego biegu prze?ajowego „O skarb Portiusa”. Dekoracja zwyci?zców przez Prezydenta miasta Krosna.

godz. 15.oo – 17.oo Ko?ció? Franciszka?ski w Kro?nie
Koncert chóru w?gierskiego z miasta Tiszavasvari i chóru „Echo” z Krosna

godz. 17. oo Rynek miasta Krosna
Koncert zespo?u Ferenca Seb?
Koncert zespo?u „ Bodrog”
godz. 18.oo Sala degustacyjna Rynek 5
Prezentacja twórców win w?gierskich. Omówienie kulturalnej i historycznej tradycji winiarstwa na W?grzech.
godz. 19.oo Rynek miasta Krosna

Uroczyste zako?czenie „ Karpackich Klimatów” w Kro?nie”

===
Bálint Balassi ( 1554 – 1594 ) w?gierski poeta liryczny, którego wiersze mi?osne i ?o?nierskie by?y w swoim czasie czym? zupe?nie wyj?tkowym. Nami?tne strofy s? odbiciem ?ycia pe?nego przygód. Poeta spedzi? kilka lat w Polsce mieszkaj?c na Ziemi Kro?nie?skiej, w D?bnie i w Krakowie, na dworze króla Stefana Batorego. Zgin?? w bitwie z Turkami, gdy wyjecha? z Polski by broni? swoj? w?giersk? ojczyzn?.

Robert Wojciech Portius ( zm. 1661 ) mieszczanin kro?nie?ski, Szkot z Pochodzenia. Od 1632 r. faktor i serwitor królewski, Komendant miasta w roku 1657: najwi?kszy w tym czasie Importer win w?gierskich na pó?noc od Karpat. Jego dzia?alno?? uczyni?a Krosno tamtych lat jednym z najbardziej rozwini?tych miast regionu. Jest postaci? bardzo zas?u?on? dla miasta. Ma w mie?cie swoj? uliczk?, a bicie s?ynnych dzwonów jego fundacji przypomina mieszka?com grodu i okolicy o jego zas?ugach.
Źródło: Informacja w?asna - nades?ana Autor: Grzegorz

Warto przeczytać:
+ [url=http://autoin
+ [url=http://www.30
+ well e.g. [url=http://pionee
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.672 secs