G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

04 października 2004 godzina:7.53(Czytań: 2025)
:: V po wojnie odpust w ?opience - Relacja i galeria zdj?? ::
W malowniczej scenerii z?otej bieszczadzkiej jesieni - w niedziel? 3 X 2004 r. o godz. 11 - w odbudowanej z ruiny cerkwi unickiej w ?opience u stóp ?opiennika (1069 m) w Bieszczadach zebrali si? przedstawiciele lokalnej spo?eczno?ci bieszczadzkiej i liczni pielgrzymi z ró?nych miejsc Podkarpacia i Polski. Galeria: www.Lopienka2004.ePodkarpacie.com
Gospodarz tego niezwyk?ego miejsca - ks. Piotr Bartnik (kap?an sercem zwi?zany z górami i zarazem przewodnik beskidzki) przywita? serdecznie wszystkich p?tników zapraszaj?c do modlitwy i osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem oraz Jego Matk? Maryj? w Eucharystii. W s?owie wst?pnym u?wiadomi? wag? odpustu dla rozwoju duchowego cz?owieka zapraszaj?c do skorzystania z sakramentu pojednania.
Uroczyst? Msz? ?wi?t? celebrowa?o 3 kap?anów: Ojciec Stanis?aw Glista OFM - gwardian OO Franciszkanów z Sanoka, ks. Eugeniusz Suszek - misjonarz ze Stanów Zjednoczonych i ks. Miros?aw Michaliszyn - kapelan obrz?dku ukrai?sko-bizantyjskiego z Krakowa. Wraz z pielgrzymami modlili si? za ludzi zwi?zanych z Bieszczadami: za dawnych mieszka?ców tego miejsca oraz nieistniej?cych bieszczadzkich wiosek, za harcerzy i m?odzie?, za przewodników turystycznych i ratowników GOPR, za inicjatorów odbudowy tej ?wi?tyni i sponsorów, za przyby?ych pielgrzymów i przedstawicieli samorz?dów bieszczadzkich.
Opraw? muzyczn? zapewni? Zespó? Wokalno-Muzyczny "TRAPI?CI" z Mazowsza (arty?ci z Podkowy Le?nej i Milanówka k. Warszawy), a liturgi? s?owa harcerze z Hufca ZHP w Przeworsku. Niezwykle wzruszaj?ce by?o cytowanie przez nich wybranych modlitw wpisanych do Ksi?gi Pami?tkowej cerkwi w ?opience (t. 1 - 10) przez odwiedzaj?cych to miejsce turystów z Polski i Europy.
Homilia wyg?oszona przez g?ównego celebransa Ojca Stanis?awa Glist? z Sanoka, nawi?zuj?ca do zwi?zków zakonu OO Franciszkanów z ?opienk? i ikonograficznych przedstawie? Matki Bo?ej "umilenie" m.in. w kopii cudownego obrazu Matki Bo?ej ?opie?skiej u?wiadomi?a obecno?? oraz wstawiennictwo Matki Bo?ej w Eucharystii.
Ca?o?? tego niecodziennego odpustu w pustkowiu i g?uszy le?nej filmowa?a TV Rzeszów z Panem redaktorem Andrzejem Potockim. Obecni byli tak?e przedstawiciele prasy i w?a?ciciele regionalnych portali internetowych: WWW.bieszczady24.pl, WWW.bieszczady.pl oraz WWW.ePodkarpacie.com
Po Eucharystii wyst?pi? z koncertem Zespó? "Trapi?ci" dostarczaj?c dalszych wzrusze? emocjonalnych poprzez uwielbienie Boga niepowtarzalnym, oryginalnym ?piewem o g??boko ewangelizacyjnej wymowie. Cytowane fragmenty poezji Wincentego Pola wprowadzi?y w nastrój wyciszenia, powagi i zadumy udzielaj?cej si? w tym szczególnym miejscu bieszczadzkiej krainy.
Warto równie? wiedzie?, i? kolejny odpust w ?opience móg? odby? si? m.in. dzi?ki ogromnemu zaanga?owaniu Pana Zbigniewa Kaszuby z Warszawy, który przez ju? wiele lat z grup? ludzi szczerego serca ( w ciszy i bez rozg?osu, z ogromn? skromno?ci? i pokor?) pracuje nad ocaleniem tego s?ynnego ongi? miejsca kultu religijnego w Bieszczadach. Daleko zaawansowane s? ju? prace nad rekonstrukcj? dzwonnicy, a wszelkie zebrane datki przeznaczane na zakup drewna i trwaj?ce nadal prace renowacyjne.
Tradycja odpustów w ?opience si?ga XVIII stulecia. Dzi?ki relacjom Zygmunta Kaczkowskiego opisanym w "M??u Szalonym" wiemy, i? w 1764 r. odbywa?y si? w tym miejscu - wed?ug kalendarza julia?skiego - 3 odpusty rocznie: pierwszy 13 lipca - w ?wi?to aposto?ów Piotra i Paw?a, drugi 29 VIII - w ?wi?to Za?ni?cia Matki Bo?ej (Wniebowzi?cia Matki Bo?ej) i trzeci 28 IX - w ?wi?to Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego.
Po odbudowie cerkwi w ?opience jesienne odpusty planowane na pierwsz? niedziel? pa?dziernika nawi?zuj? do tradycji ?wi?ta Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego. Z uwagi na rosn?ce nimi zainteresowanie i coraz liczniejszy udzia? mi?o?ników regionu rozwa?ana jest koncepcja organizowania w najbli?szej przysz?o?ci dwóch odpustów: w lipcu dla turystów wypoczywaj?cych w regionie, w jesieni dla mieszka?ców Bieszczadów i ludzi gór jako "modlitwy dzi?kczynienia" za wszelkie ?aski otrzymywane od Boga Wszechmog?cego.
W imieniu tegorocznych p?tników przyby?ych na odpust w ?opience pragn? serdecznie podzi?kowa? wszystkim kap?anom za wspóln? modlitw? i okazan? mi?o??.
Osobom zaanga?owanym w dalsz? odbudow? tego miejsca ?yczymy wytrwa?o?ci i b?ogos?awie?stwa Bo?ego w podejmowanych pracach i przedsi?wzi?ciach. Szcz??? Bo?e!

Stanis?aw Or?owski
Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Karpaty"
Źródło: Informacja W?asna - Stanis?aw Or?owski Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.668 secs