G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

02 lutego 2005 godzina:8.15(Czytań: 1732)
:: Nowa ?cie?ka w rezerwacie MÓJKA ::
Dnia 15 listopada zako?czono budow? nowej ?cie?ki edukacyjno-przyrodniczej w rezerwacie „Mójka” w Le?nictwie K?kolówka. Uroczyste otwarcie przewidywane jest w okresie wiosennym. Oczywi?cie wszystkich mi?o?ników zimowych i b?otnistych w?drówek zapraszamy ju? dzisiaj do odwiedzania obiektu.
?cie?ka jest efektem bardzo dobrej wspó?pracy pomi?dzy Nadle?nictwem, U.G. B?a?owa i WFO?iGW w Rzeszowie.
Wraz z budow? ?cie?ki zosta? wydany folder zawieraj?cy podstawowe dane o Gminie B?a?owa, oraz Rezerwacie „Mójka”(min. informacje o trasach, tematy tablic edukacyjnych).

Na nowej ?cie?ce przygotowano dwa warianty tras przej?cia.
„Szlak bobra” krótszy przeznaczony dla m?odzie?y szkó? podstawowych i gimnazjów, na szlaku tym skoncentrowano wi?kszo?? urz?dze? oraz tablice edukacyjne.

Tematy tablic na szlaku bobra:
1 Uk?ad pi?trowy lasu
2 Naturalne odnowienie lasu
3 Narodziny ??ki
4 Drzewa li?ciaste i iglaste
5 Owady w lesie
6 Murszej?ce drzewo
7 Sukcesja l?dowa i wodna
8 P?azy
9 Ekosystem
10 Architekt –bóbr europejski
11 Gady
12 ?ycie spo?eczne mrówek
13 Mikoryza - symbiotyczna zale?no??
14 Formy i cele ochrony przyrody

Trasa ta oznaczona jest kolorem czerwonym, przewidywany czas przej?cia oko?o 2 godziny.
„Szlak jelenia” jest szlakiem d?u?szym i trudniejszym do przej?cia. Przeznaczony jest dla m?odzie?y oraz starszych turystów, którzy ceni? sobie d?ugie w?drówki po le?nych ost?pach. Przez jary i potoki szlak ten wiedzie do „B??dnego Kamienia” i zataczaj?c p?tl? ??czy si? ponownie ze „Szlakiem bobra”.
Kolor szlaku ?ó?ty, przewidywany czas przej?cia 4-5 godzin.
Serdecznie zapraszamy do zwiedzania rezerwatu. Pami?tajmy jednak o obowi?zuj?cych tam przepisach i o tym, ?e po nas przyjd? inni i te? chcieliby zobaczy? pi?kn? przyrod?.

Rezerwat "Mójka" le?y w granicach Hy?nie?sko – Gwo?nickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Powierzchnia rezerwatu wynosi 288,73 ha (wg planu urz?dzania lasu). Do najcenniejszych elementów przyrody rezerwatu, stanowi?cy g?ówny przedmiot ochrony, nale?? ekosystemy le?ne tworzone przez lasy jod?owe ze znacznym udzia?em buka.
Na uwag? zas?uguje obecno?? wilgotnego podzespo?u ?yznej buczyny karpackiej z czosnkiem nied?wiedzim, a tak?e nadrzecznej olszyny górskiej. Cenn? fitocenoz? jest równie? gr?d subkontynentalny.
Ró?norodno?? biocenotyczn? podnosi tak?e obecno?? zbiorowisk ??kowych, szuwarowych i wodnych z charakterystyczn? dla nich ro?linno?ci?.
Bogactwo florystyczne wyra?a si? obecno?ci? 340 gatunków ro?lin naczyniowych, w tym 24 chronionych.
Interesuj?ca jest fauna omawianego obiektu, na czele z bobrem europejskim, z pozosta?ych gatunków nale?y wymieni?: dzi?cio?a trójpalczastego, gila, krzy?odzioba ?wierkowego, salamandr? plamist?.
Na terenie rezerwatu pojawia si? równie? bocian czarny.
W rezerwacie mo?na odnale?? kilka interesuj?cych elementów przyrody nieo?ywionej. W oddziale 86b, na skraju lasu znajduje si? ska?a „B??dny kamie?” od 1982 roku pomnik przyrody nieo?ywionej, na granicy oddzia?ów 84h oraz 87a, w dolinie potoku znajduje si? rumowisko skalne z naniesionych przez potok ró?nej wielko?ci g?azów i kamieni.
Źródło: Lasy Krosno Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.654 secs