G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

14 lutego 2005 godzina:21.21(Czytań: 1662)
:: O Bieszczadach wiem prawie wszystko! ::
Szkolne Ko?o PTSM "Po?oniny" dzia?aj?ce przy Liceum Ogólnokszta?c?cym w Lesku planuje zorganizowa? i przeprowadzi? interdyscyplinarny konkurs dla uczniów szkó? gimnazjalnych pod nazw? O BIESZCZADACH WIEM PRAWIE WSZYSTKO. Jest to impreza cykliczna, ciesz?ca si? bardzo du?ym powodzeniem, do tej pory organizowana przez SKKT "?azigóry" dzia?aj?ce przy ZSP w Olszanicy. Odby?o si? ju? XV edycji.
Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów ca?ego województwa. Planowany termin konkursu 4-5 marca 2005 roku.
Konkurs promuje szeroko rozumian? wiedz? o naszym regionie. Jest dwuetapowy. Ka?dy uczestnik w pierwszym etapie pisze test. Uczestnicy z najwi?ksz? liczb? punktów (zazwyczaj 10 osób) bior? udzia? w finale. W konkurencji fina?owej obowi?zkowy jest popis krasomówczy o tematyce zwi?zanej z regionem, odpowiedzi na pytania o tematyce bieszczadzkiej w ci?gu minuty, wykonanie innych zada? fina?owych w ?ci?le okre?lonym czasie.
Planowana impreza zosta?a zaaprobowana przez Kuratorium O?wiaty w Rzeszowie i umieszczona w kalendarzu imprez turystycznych na 2005 rok.
Udzia? w tym konkursie jest szans? dla gimnazjalistów na ciekawe sp?dzenie wolnego czasu, a równocze?nie pog??bienie wiedzy o regionie. G?ównym celem jest propagowanie turystyki i wszystkich aspektów oddzia?ywa? wychowawczych z ni? zwi?zanych. Mo?na wyszczególni? cele zwi?zane z edukacj? regionaln? i dziedzictwem kulturowym w regionie, edukacj? ekologiczn? i prozdrowotn?.
Grup? uczestników stanowi? w wi?kszo?ci uczniowie o wyrobionych ju? zainteresowaniach, zafascynowani swoim regionem i turystyk?. Chcemy ich zach?ci? do pog??biania wiedzy o Bieszczadach, ca?ym województwie i kraju oraz zmobilizowa? do uczestnictwa w rywalizacji.
Konkurs b?dzie przygotowany i przeprowadzony przez wolontariuszy-nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokszta?c?cego na terenie szko?y. W pracach przygotowawczych wezm? udzia? uczniowie-finali?ci tej imprezy z lat ubieg?ych
Ch?? w?drowania i poznawania rodzinnej ziemi i krajów ?wiata tkwi w ka?dym cz?owieku od zarania dziejów. Zrodzi?a ona poj?cie krajoznawstwa i turystyki, jako dwóch nieroz??cznych zjawisk. Nie jest dzie?em przypadku, ?e idea w?drowania i poznawania ?wiata jest zwi?zana ze szko??. Upowszechniana przez nauczycieli turystyka stanowi przekonuj?cy sposób poznawania rzeczywisto?ci kraju ojczystego, pi?kna jego przyrody i kultury.
Poszukujemy sponsorów, ch?tnych by wesprze? finansowo t? akcj?, w zwi?zku z tym zwracamy si? z pro?b? o dofinansowanie planowanej imprezy w formie gad?etów reklamowych lub innych materia?ów przez wszystkich sympatyków turystyki górskiej i Bieszczadów.

Regulamin konkursu oraz kart? zg?oszenia mo?na pobra? TUTAJ

Opiekun SK PTSM "PO?ONINY"
Dorota Bia?og?owicz
Źródło: Informacja w?asna Autor: Admin
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.632 secs