G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

08 marca 2005 godzina:22.29(Czytań: 1646)
:: Ogólnopolski konkurs na najlepsze centrum informacji turystycznej ::
Konkurs jest organizowany przez Polsk? Organizacje Turystyczn? przy wspó?udziale Forum Informacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji
Turystycznej. Ma na celu wy?onienie najlepszych centrów informacji turystycznej w kraju, a tak?e zwi?kszenie zainteresowania w?adz samorz?dowych i lokalnych tworzeniem sieci informacji turystycznej i podnoszeniem jako?ci us?ug ?wiadczonych przez placówki "it". W konkursie mog? wzi?? udzia? wszystkie placówki informacji turystycznej dzia?aj?ce zgodnie z zasadami i standardami Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.
Zg?oszone do konkursu placówki "it" oceniane b?d? z uwzgl?dnieniem w szczególno?ci takich elementów jak: lokalizacja placówki, wygl?d, funkcjonalno?? i estetyka jej wn?trza, dost?pno?? dla turystów, w tym niepe?nosprawnych, godziny pracy, kwalifikacje pracowników, w tym znajomo?? j?zyków obcych, jako??, zasi?g i kompletno?? udzielanych informacji, zaopatrzenie w materia?y informacyjno - promocyjne.

Warunki zg?oszenia
Prawo zg?aszania kandydatur przys?uguje samym placówkom informacji turystycznej oraz za ich zgod? organizatorom konkursu, urz?dom marsza?kowskim i innym organom administracji samorz?dowej, regionalnym i
lokalnym organizacjom turystycznym i innym stowarzyszeniom turystycznym.
Zg?oszenie kandydatury, oprócz karty stanowi?cej za??cznik do regulaminu, powinno zawiera? krótki opis zg?aszanej placówki "it" wraz z fotografi? (ewentualnie CD lub kaset?).

Zasi?g konkursu
Konkurs ma zasi?g ogólnopolski i jest konkursem o charakterze jednorazowym. Ocenie podlegaj? placówki informacji turystycznej zg?oszone do konkursu
zgodnie z regulaminem.

Termin nadsy?ania zg?osze?
Termin nadsy?ania zg?osze? up?ywa 31 sierpnia 2005 roku.

Organizatorzy
Polska Organizacja Turystyczna przy wspó?udziale Forum Informacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

Komisja konkursowa
Komisja konkursowa w sk?adzie 5 osób powo?ana zostanie przez organizatorów spo?ród cz?onków Forum Informacji Turystycznej. Komisja oceni zg?oszenia i
og?osi laureatów w terminie do 30 wrze?nia 2005 roku. Komisja ma prawo do interpretacji Regulaminu Konkursu.
Nagrody. Nagrodami w konkursie s? nagrody pieni??ne oraz dyplomy.

Postanowienia ko?cowe
Sekretariat Konkursu, na adres którego nale?y przesy?a? zg?oszenia znajduje si? w Polskiej Organizacji Turystycznej, 00-928 Warszawa, ul. Cha?ubi?skiego
4/6, tel. /0-22/ 6301731, fax. 6301742. Materia?y i dokumenty przes?ane na konkurs zostan? zabezpieczone przez Polsk? Organizacj? Turystyczn? i nie b?d? zwracane. Z?o?enie podpisu na zg?oszeniu stanowi o?wiadczenie o przyj?ciu zobowi?za? i warunków wynikaj?cych z niniejszego konkursu.

Regulaminy i karty zg?osze? dost?pne s? TUTAJ
Źródło: Polska Organizacja Turystyczna Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.658 secs