G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

21 marca 2005 godzina:8.49(Czytań: 1182)
:: 15 lat Muzeum Rzemios?a w Kro?nie ::
Muzeum Rzemios?a w Kro?nie obchodzi jubileusz 15-lecia istnienia. W ci?gu tych kilkunastu lat funkcjonowania Muzeum nie tylko gromadzi?o eksponaty zwi?zane z histori? rzemios?a galicyjskiego, organizowa?o ogólnopolskie sesje naukowe po?wi?cone zabytkom Krosna ale tak?e by?o wydawc? ok. 50 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Pracownicy Muzeum Rzemios?a w Kro?nie prowadz? tak?e szeroko zakrojon? dzia?alno?? o?wiatow? i promocyjn? obejmuj?c? edukacj? muzealn? dzieci i m?odzie?y od przedszkola po s?uchaczy studiów licencjackich; od 10 lat prowadzone s? równie? lekcje muzealne z osobami niepe?nosprawnymi umys?owo. Muzeum Rzemios?a jest równie? organizatorem Mi?dzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „ Z krosna do Krosna”, które prezentowane by?o ju? dwukrotnie przez Göcseji Múzeum w Zalaegerszeg.
17 marca 1990 r. Józef Cisowski – pomys?odawca i wspó?twórca Muzeum Rzemios?a w Kro?nie dokona? uroczystego otwarcia ekspozycji w budynku dawnej Fabryki Zegarów Wie?owych Micha?a Mi?sowicza, przy ul. Pi?sudskiego 17, zachowuj?c w ten sposób dla miasta bogate i pi?kne tradycje kro?nie?skiego rzemios?a. Zanim jednak do tego dosz?o Spo?eczny Komitet budowy Muzeum Rzemios?a przy Cechu Rzemios? Ró?nych od 1982 roku zabiega? o przekazanie na ten cel niszczej?cego budynku z zegarem naprzeciwko pa?acu biskupiego. Zbieranie pieni?dzy w?ród rzemie?lników, zabieganie o dotacje pa?stwowe, sam remont i adaptacja pomieszcze? na cele muzealne i gromadzenie pierwszych eksponatów trwa?o do 1987 roku, statut Muzeum zatwierdzony zosta? w Ministerstwie Kultury i Sztuki w 1989 r.
Pierwszym – i jak na razie jedynym – dyrektorem zosta?a Ewa Ma?kowska z wykszta?cenia – muzeolog. „ Nie wiem dlaczego – mia?am wtedy 29 lat, by?am w 6 miesi?cu ci??y i bardzo chcia?am stworzy? co? od pocz?tku. Opatrzno?? nade mn? czuwa?a, a pan Cisowski kierowa? si?… no nie wiem czym. 5 stycznia urodzi?a si? Bogna, a 17 marca otworzyli?my ekspozycj? sta?? rzemios?a kro?nie?skiego i terenów historycznej Galicji. Dysponowali?my jedn? maszyn? do pisania z demobilu (Urz?d Wojewódzki – DZI?KUJ?), dwoma biurkami z Biblioteki Wojewódzkiej ( do dzisiaj nam s?u??), papierem pakowym i 15 arkuszami, racjonowanego i za?atwionego po znajomo?ci papieru bia?ego, który barwi?a na kolor ?ó?ty Pani Anna Cisowska – w wywarze z ?upin cebuli! To dzia?o si? nie w ?redniowieczu tylko 15 lat temu! Aran?acj? wn?trza i ekspozycji zaprojektowa?a Ewa Cisowska, scenariusz pisa?am na podstawie szkicu pana ?wistaka. Pracowali?my po kilkana?cie godzin dziennie ( ja z przerwami na karmienie córki) penetruj?c strychy, wbijaj?c gwo?dzie, odr?cznie pisz?c komentarze do ekspozycji. Dzia?o si? to w lutym i marcu – w budynku ogrzewane by?o tylko male?kie pomieszczenie socjalne – pami?tam jak Dominika Paczkowska pisz?c tablic? z histori? powstania Muzeum zapyta?a która godzina – równo pó?noc! – przez moment czeka?y?my co si? mo?e wydarzy? – i nagle ?omot w drzwi – a to tylko Ewa Cisowska dostarcza?a nam porcje makaronu z twarogiem i mas?em czosnkowym – do dzisiaj jest to moje ulubione danie. Zd??yli?my ze wszystkim. 17 marca o godz. 8.00 redaktor ogólnopolskiego tygodnika „Rzemie?lnik ”- po d?ugiej podró?y ze stolicy- pocz?stowany zosta? w muzeum jajecznic?, przespa? si? 2 godziny na fotelu, i napisa?: „Rozdzwoni? si? Urban w Kro?nie”…na cze?? otwieranego Muzeum oczywi?cie
Na pocz?tku katowali?my zwiedzaj?cych kapciami – jak w ka?dym porz?dnym Muzeum, ale którego? dnia oprowadza?am turystów z Izraela( pe?nia lata) i zauwa?y?am, ?e te obrzydliwe kapcie w standardowym numerze 48 za?o?yli na bose stopy! Nast?pnego dnia zapakowali?my bambosze w pud?a i wynie?li?my na strych – nie mamy zabytkowych intarsji ani marmurów kararyjskich, parkiet mo?na odnowi? i zapastowa?! Czasami jeszcze zwiedzaj?cy pytaj? gdzie kapcie? – chyba wprowadzimy t? atrakcj? za dodatkow? op?at? 50 gr. Kro?nianie – za okazaniem meldunku – za darmo!
Ekspozycja sta?a Muzeum Rzemios?a w Kro?nie udost?pniana by?a przez 6 lat, w 1996 roku podj?to decyzj? o remoncie i poszerzeniu ekspozycji o sale tzw. niskiego parteru, Zarz?d Miasta podj?? równie? decyzj? o zainstalowaniu centralnego ogrzewania. W ci?gu niespe?na 6 lat Muzeum odwiedzi?o 31 834 osoby. Czy to du?o? Jasne, ?e w porównaniu z Wawelem to prawie nic, ale we?my pod uwag? te chocia?by wpisy do ksi?gi zwiedzaj?cych…..
Nie s? wybierane tendencyjnie – chcia?am znale?? co? kontrowersyjnego – ksi?gi do wgl?du dla ka?dego(!)i niestety nic! Nasze Muzeum jest po prostu pod ka?dym wzgl?dem „Muzeum Inaczej”: MO?NA DOTYKA? EKSPONATY, w SYLWESTRA O 12 W PO?UDNIE SERWUJEMY WINO MUSUJ?CE - na prawdziwego szampana nas nie sta?!, 17 MARCA I W KA?D? SOBOT? ZA DARMO, W PONIEDZIA?KI CZYNNE, 1 CZERWCA DLA WSZYSTKICH DZIECI ( i przyznaj?cych si? do dzieci?ctwa) CUKIERKI, CO 13 LAT ODWIEDZA NAS PRAWDZIWY MIKO?AJ, M?ODNIEJEMY- ?rednia wieku w 1990 – 47, w 2005- 37! MIESZKA?CÓW ZALAEGERSZEG, PRIVERNO, SVIDNIKA i EDEWECHTU przyjmujemy jak przyjació? – no i KOCHAMY KROSNOludki! (koszulki z nadrukiem do nabycia od maja w Muzeum i Punkcie Informacji Kulturalno Turystycznej – Rynek 5).

Muzeum Rzemios?a niestety nie dysponuje sal? wystaw czasowych i – paradoksalnie – remont ekspozycji sta?ej w latach 1996-2000 pozwoli? na rozwini?cie dzia?alno?ci wystawienniczej. Likwiduj?c ekspozycj? rzemios?a mo?na by?o pokaza? chocia?by „Zabytki plastyki gotyckiej województwa kro?nie?skiego” – wystawy zorganizowanej wspólnie z Pa?stwow? S?u?b? Ochrony Zabytków a nagodzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wystaw? biograficzn? po?wi?con? „Micha?owi Mi?sowiczowi” zegarmistrzowi, vice burmistrzowi Krosna, Cmentarzom I Wojny, Historii Karty Pocztowej, Olim Meminisse Zmienion? ekspozycj? sta?? udost?pniono ponownie w lipcu 2000 roku. W ci?gu ostatnich 5 lat ekspozycj? Muzeum obejrza?o ok. 32 tys. zwiedzaj?cych, po mie?cie oprowadzono ok. 400 grup, pracownicy przeprowadzili ponad 500 lekcji muzealnych dla przedszkolaków, uczniów podstawówek, gimnazjów, liceów, osób niepe?nosprawnych, zgromadzono prawie 5 tys. eksponatów i archiwaliów na ??czn? kwot? 255 588,10, z czego dary stanowi? 3762 szt. na kwot? 197 382,20.

Inna statystyka:
Wydano 31 tytu?ów publikacji muzealnych. ?rednia wieku w 1990 47 lat, w 2005 – 37, na jednego pracownika przypada 34,4 m. kw., na jednego m??czyzn? – 4 kobiety, w ci?gu 15 lat urodzi?o si? 7 dzieci – 5 dziewczynek, 2 ch?opców, + 1 wnuk - 1 pracownik zosta? dziadkiem. Wspó?pracujemy owocnie z 4 muzeami zagranicznymi, mamy w planie sale ekspozycyjno-koncertowe w piwnicach kamienicy Rynek 5.
Źródło: Urz?d Miasta Krosna Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.691 secs