G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

04 kwietnia 2005 godzina:11.56(Czytań: 1709)
:: Po?egnanie Papie?a ::
Krótko po tym jak oficjalnie podana zosta?a informacja o ?mierci papie?a, zabi?y wszystkie dzwony w ko?cio?ach Rzeszowa i innych miejscowo?ci województwa. Do ?wi?ty? ?ci?ga?y nieprzeliczone t?umy wiernych. Modlili si? na kolanach, ze ?zami w oczach.
Nowe Miasto, blokowisko, które zamieszkuje tysi?ce rzeszowian, ogarn??a w sobotni? noc niespotykana tu na co dzie? cisza, któr? na krótko przerwa?o tylko bicie dzwonów ko?cio?a Opatrzno?ci Bo?ej. ?wi?tynia stopniowo zape?ni?a si? do ostatniego miejsca. Rozpocz??a si? spontaniczna msza ?w. Ma?ymi grupkami z ró?nych stron osiedla schodzi?y si? ca?e rodziny i mnóstwo m?odzie?y. - Siedzia?am przed telewizorem, ale nagle pomy?la?am, ?e nie chc? by? w domu sama, poczu?am bardzo siln? potrzeb? po??czenia si? w bólu i smutku z innymi, dlatego ubra?am si? i wysz?am do ko?cio?a. To by? odruch - mówi Monika, m?oda mieszkanka osiedla, któr? spotkali?my pod ko?cio?em. Wiele spo?ród modl?cych si? mia?o szkl?ce, zaczerwienione oczy. Noc? w niektórych oknach wida? by?o zapalone ?wiece.

- Tu by?, tu kl?cza? i b?ogos?awi? nasz? ?wi?tyni? - mówi? podczas nocnej sobotnej mszy ?w. w rzeszowskiej katedrze ks. pra?at Stanis?aw Mac, wskazuj?c miejsce przed o?tarzem. Na fotelu, na którym Papie? siedzia? podczas mszy w Rzeszowie na B?oniach Papieskich, sta? wizerunek modl?cego si? Ojca ?wi?tego, przepasany czarn? szarf?. Pod nim - bia?e tulipany. Pra?at mówi? o papieskim przes?aniu pojednania. Dlatego szczególnie wzruszaj?cym momentem mszy by?o wzajemne przekazanie znaku pokoju. Ludzie, podaj?c sobie d?onie, ciep?o u?miechali si? do siebie.

Po mszy do katedry przyjecha? biskup rzeszowski Kazimierz Górny, który do pó?nocy prowadzi? ró?aniec. Biskup spontanicznie dzieli? si? z wiernymi osobistym wspomnieniem o Papie?u. Wielokrotnie jego g?os za?amywa? si?. - Wspominam papie?a z czasów, gdy wspó?pracowali?my jeszcze w Krakowie. Pami?tam, jak w 1974 r. pojechali?my na wycieczk? do Watykanu poci?giem. Ca?owali?my grób ?w. Piotra. Czy ju? wtedy czu?, ?e tu zostanie? - pyta? biskup i doda?: - Zapami?ta?em z tamtych czasów Papie?a jako cz?owieka skromnego, pe?nego pokory. Nies?ychanie kocha? ludzi! - podkre?li? biskup. Pociesza? te? zgromadzonych: - Dzi? odczuwamy ogromny smutek, ale i rado?? dzi?kczynienia za to, ?e Bóg da? nam Papie?a, najwi?kszy autorytet moralny na ?wiecie.

Ta ?wi?tynia zostanie na zawsze ?wiadectwem jego obecno?ci.

Sobotniego wieczoru ulice centrum Rzeszowa by?y mniej gwarne ni? ka?dego innego weekendu. Wiele osób zrezygnowa?o ze zwyczajowego wyj?cia do pubu czy dyskoteki i pozosta?a w domach. W zazwyczaj obleganym pubie Underground by?o wiele wolnych stolików. - Od lat nie pami?tam takie sytuacji, ?eby sobotniego wieczoru by?o tu tak spokojnie - powiedzia? Mariusz, bywalec pubu. Z g?o?ników s?czy?a si? spokojna, stonowana muzyka. Tu? po godz. 22 nadchodzi informacja o ?mierci Papie?a. Pub zostaje zamkni?ty. W tym samym czasie w rzeszowskim Reaktorze Sztuki w hali na Podpromiu trwa? koncert ameryka?skiego muzyka Alexa Carlina. W klimatach muzyki punkowej bawi?o si? kilkadziesi?t osób. Koncert zosta? przerwany. Punkowa publiczno?? zrozumia?a decyzj? w?a?cicieli pubu i opu?ci?a lokal. W wielu innych pubach i klubach wy??czono muzyk?. Na wie?? o ?mierci Papie?a wiele osób opu?ci?o puby w centrum Rzeszowa i uda?o si? do ko?cio?ów. - Nie mog?yby?my siedzie? w takiej chwili przy piwie - mówi?y Anna i Joanna, które modli?y si? pod ko?cio?em farnym tu? po godz. 23. Sam ko?ció? by? wype?niony lud?mi, którzy, kl?cz?c, modlili si?. Podobnie by?o w ko?ciele ?wi?tego Krzy?a. Przed ko?cio?em farnym zap?on??y ?wieczki. ?wiece pojawi?y si? tak?e w oknach wielu mieszka? w Rzeszowie. Ich ?wiat?o by?o widoczne jeszcze d?ugo po pó?nocy. W niedziel? wszystkie puby i restauracje by?y zamkni?te. Odwo?ano wszystkie masowe imprezy, oprócz wyst?pu Chóru Aleksandrowa. Mened?er hali na Podpromiu Waldemar K?os: - Program wyst?pu zosta? zmodyfikowany. Znikn??y z niego wszelkie radosne elementy, a wprowadzono te, które w specjalnym programie zobaczy? sam Ojciec ?wi?ty.

Krosno

- Natychmiast, gdy tylko us?ysza?em wiadomo?? o ?mierci Ojca ?wi?tego, przybieg?em do ko?cio?a i w??czy?em wszystkie dzwony - mówi proboszcz kro?nie?skiej bazyliki ks. Karol Bry?. I przez godzin? s?ycha? by?o w ca?ym mie?cie d?wi?ki XVII-wiecznego Urbana, jednego z najwi?kszych dzwonów w Polsce, oraz pozosta?ych dwóch dzwonów - Jana i Mariana. W kro?nie?skiej bazylice wierni modlili si? do pó?nocy. - To by?a cicha modlitwa, ka?dy w swoich my?lach ?egna? si? z Ojcem ?wi?tym - dodaje ks. Bry?.

Nocne modlitwy odby?y si? równie? w pozosta?ych kro?nie?skich ?wi?tyniach. - Ten czas, w którym towarzyszyli?my Papie?owi w jego ostatnich chwilach, sprawi?, ?e chyba ?atwiej jest pogodzi? si? z jego ?mierci?. Misja Ojca ?wi?tego si? wype?ni?a. Ciesz? si?, ?e jego cierpienie nie trwa?o d?u?ej - mówi Piotr z Krosna.

Dukla

W klasztorze ojców Bernardynów równie? dzwony obwie?ci?y ?mier? Ojca ?wi?tego. - Dzwonili?my dwukrotnie, z t? my?l?, ?e gdyby przysz?o du?o ludzi, odprawimy msz? ?wi?t?. Przysz?o ich jednak niewielu, czuwanie w ko?ciele zako?czy?o si? po godz. 22 - mówi gwardian, ojciec Kryspin Florys. Mieszka?cy Dukli , a zw?aszcza m?odzie? gromadzili si? pod krzy?em przed klasztorem, tam, gdzie stoj? równie? pomniki ?w. Jana z Dukli i Ojca ?wi?tego. - S?dz?, ?e ludzie chcieli by? jak najbli?ej Papie?a, a przy tym pomniku mogli poczu?, ?e Ojciec ?wi?ty jest z nimi, jest mi?dzy nimi - mówi zakonnik.

?a?cut

W ?a?cucie w godzin? po ?mierci Ojca ?wi?tego wszystkie ko?cio?y by?y zamkni?te. Nie przeszkodzi?o to wiernym, by na dziedzi?cach modli? si? w intencji Papie?a. Przed zamkni?tymi na g?ucho drzwiami ko?cio?a farnego w skupieniu i ciszy modli?y si? dziesi?tki, g?ównie bardzo m?odych, osób. Jedni kl?czeli, inni stali, na twarzach malowa? si? smutek, w wielu oczach mo?na by?o dostrzec ?zy. Odchodz?cych do domów zast?powali kolejni, którzy czuli potrzeb? wyj?cia z domu i wspólnej modlitwy pod drzwiami ko?cio?a. Podobnie by?o pod pozosta?ymi ko?cio?ami w mie?cie, wiele osób przychodzi?o i sprawdza?o, czy rzeczywi?cie drzwi ?wi?ty? s? zamkni?te.

Tak?e w mniejszych miastach modlono si? w intencji zmar?ego Papie?a. W Jaros?awiu zabi?y dzwony zaraz po og?oszeniu tej smutnej wiadomo?ci. Msze rozpocz??y si? w ko?cio?ach oko?o godz. 23. Uczestniczy?y w nich t?umy wiernych, ksi??a wezwali ich tak?e na niedzielny wieczór na modlitwy: godzinki i ró?aniec. Ks. Andrzej Surowiec z ko?cio?a Chrystusa Króla w Jaros?awiu wyrazi? si?, ?e w takiej chwili trudno cokolwiek mówi?. Odczytywa? dokonania Papie?a.

Na wielu budynkach powiewa?y flagi z kirem, tak?e na gmachu miejscowej policji. Jeszcze w nocy ludzie stawiali w oknach zapalone ?wiece.
Źródło: Gazeta w Rzeszowie Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.732 secs