G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

10 kwietnia 2005 godzina:11.55(Czytań: 2401)
:: Zapraszamy do Muzeum w Rzeszowie ::
Od 16 marca do 8 maja 2005 roku w Muzeum Okr?gowym w Rzeszowie ogl?da? mo?na wystaw? prac Wies?awa Grzegorczyka. Przypomnijmy, ?e przed prezentacj? w rodzinnym mie?cie artysty, ekspozycja odnios?a wielki sukces w ?rodowisku krakowskim (Muzeum Archidiecezjalne).
Wies?aw Grzegorczyk jest absolwentem Akademii Sztuk Pi?knych w Krakowie, dyplom z wyró?nieniem uzyska? w pracowni plakatu prof. Piotra Kunce. Znamiennym jest fakt, ?e wcze?niej studiowa? na Wydziale Lekarskim tamtejszej Akademii Medycznej, a nawet odby? wymagane sta?e podyplomowe. Obecnie pracuje w Instytucie Sztuk Pi?knych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obok pracy zawodowej na uczelni zajmuje si? projektowaniem graficznym. Jest autorem ponad 50-ciu plakatów, kilku opracowa? graficznych albumów artystycznych i czasopism oraz czo?ówek filmowych. Zajmuje si? tak?e projektowaniem herbów i znaków graficznych. Swoje plakaty prezentowa? ju? na o?miu wystawach indywidualnych, stu kilkudziesi?ciu zbiorowych w Polsce i kilkudziesi?ciu - za granic?. Od 1995 roku bierze udzia? w najwa?niejszych cyklicznych mi?dzynarodowych i krajowych wystawach plakatu. Otrzyma? 22 nagrody i wyró?nienia w krajowych i mi?dzynarodowych konkursach z dziedziny projektowania graficznego i filmu animowanego.
Na ekspozycji w Muzeum Okr?gowym zebrano oko?o 50 plakatów. Ich tematyka jest bardzo ró?norodna. S? to zarówno realizacje o charakterze politycznym, jak i te powsta?e z racji jubileuszów, ?wi?t pa?stwowych, przegl?dów oraz festiwali teatralnych i filmowych, z okazji dwóch ostatnich wizyt Ojca ?wi?tego w Polsce, a tak?e plakaty wystaw muzealnych (w tym dla naszego Muzeum na ekspozycj?: „?o?nierze Genera?a Sikorskiego. Polskie Si?y Zbrojne na Zachodzie 1939-1945”, 2003).
To, co uderza w tych pracach to g??boki szacunek dla tradycji, warto?ci. Zaw??ona gama barwna wzmaga i tak ju? przecie? czyteln? metafor?, o której w katalogu wystawy obszernie pisa? Florian Zieli?ski. Artysta w sposób prosty i „bez ozdobników” dociera do istoty rzeczy. Ciep?o, niekiedy z humorem przedstawia bliski mu ?wiat medycyny, np. porównuj?c otolaryngologów do badaczy odwa?nie wkraczaj?cych do zagro?onego chorob? organizmu (2000), a pracowników reformowanej s?u?by zdrowia ukazuj?c na grzbiecie trzech galopuj?cych rumaków (1999).
W kontek?cie ostatnich wydarze?, plakaty towarzysz?ce pielgrzymkom papieskim do Ojczyzny (równie? prezentowane na wystawie) nabieraj? szczególnego wyd?wi?ku. Ks. Andrzej Józef Nowobilski we wst?pie do katalogu napisa?: Pierwszy plakat z roku 1999 powsta? w oparciu o charakterystyczny fragment Katedry na Wawelu [...] Grzegorczyk wykorzysta? motyw zachodniej fasady katedry wpisuj?c twarz Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II w t?o Katedry, za? [...] szczyt stanowi infu?? Papie?a […] Drugi plakat powsta? w okazji ostatniej pielgrzymki Ojca ?wi?tego, która mia?a miejsce w 2002 roku. […] Tym razem autor si?gn?? do aktualnego wizerunku Ojca ?wi?tego ukazuj?c Go takim, jakim by? naówczas, skupionym, rozmodlonym, lekko pochylonym, z dobrotliwym, pe?nym ciep?a spojrzeniem obejmuj?cym równocze?nie ca?y niezliczony otaczaj?cy Go t?um, jak i ka?dego pojedynczego cz?owieka z osobna.


Muzeum Okr?gowe w Rzeszowie powsta?o z inicjatywy Towarzystwa Regionalnego Ziemi Rzeszowskiej w 1935 roku. Opiekunem zbiorów zosta? wówczas Franciszek Kotula. Od 1953 roku g?ówn? siedzib? Muzeum jest zabytkowy budynek przy ul. 3-go Maja 19, wchodz?cy niegdy? w sk?ad pijarskiego zespo?u architektonicznego, wzniesiony w II po?owie XVII wieku. Zabytkow? warto?? dawnego konwentu podnosi polichromia w refektarzu, aptece i kru?gankach klasztoru z ko?ca XVII stulecia, przypisywana malarzowi zakonnemu ?ukaszowi Limeckiemu.
W 1990 roku wyodr?bniony zosta? Oddzia? Muzeum Okr?gowego – Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli, zajmuj?ce wyremontowan? kamienic? w Rynku 6, a w 2002 roku – Muzeum Historii Miasta wraz z Podziemn? Tras? Turystyczn?.
Obecnie zbiory Muzeum to ponad 240 000 eksponatów pozyskiwanych na drodze bada?, poszukiwa? w?asnych, darów, przekazów i zakupów. W Gmachu G?ównym mieszcz? si? dzia?y merytoryczne: archeologiczny, historyczny, sztuki, biblioteka naukowa oraz w?asna pracownia konserwatorska. Muzeum prowadzi o?ywion? dzia?alno?? wystawiennicz?, naukow?, o?wiatow? i wydawnicz?.
Adres:
35-030 Rzeszów
ul. 3-go Maja 19
tel.: (0-17) 853 52 78, 853 60 83
tel./fax: (0-17) 853 60 84
www.muzeum.rzeszow.pl

Ekspozycje sta?e w Gmachu G?ównym Muzeum Okr?gowego w Rzeszowie:
- Galeria D?mbskich. Malarstwo europejskie XVI-XIX wieku (t?em dla obrazów s? meble z XVIII i 1 po?owy XIX wieku)
- Porcelana i fajans XVII-XX wieku
- Galeria Malarstwa Polskiego XVIII-XX wieku. Portrety, pejza?e, sceny rodzajowe i martwe natury mistrzów polskich
- Kamie? – br?z – ?elazo. Archeologia Polski po?udniowo-wschodniej
Ekspozycje czasowe w Gmachu G?ównym Muzeum Okr?gowego w Rzeszowie:
- Wies?aw Grzegorczyk – Plakaty: od 16 III 2005 do 8 V 2005
- Misteria Kalwaryjskie – wystawa fotografii Janusza Skórskiego: od 1 III 2005 do 30 IV 2005
Źródło: Informacja w?asna - nades?ana Autor: Grzegorz

Galeria zdjęć

Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.683 secs