G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

16 kwietnia 2005 godzina:18.03(Czytań: 1157)
:: 15 lat Muzeum Rzemios?a w Kro?nie ::
Muzeum Rzemios?a w Kro?nie obchodzi w tym roku jubileusz 15-lecia. W ci?gu tych lat placówka nie tylko gromadzi?a eksponaty zwi?zane z histori? rzemios?a galicyjskiego, organizowa?a ogólnopolskie sesje naukowe po?wi?cone zabytkom Krosna, ale tak?e by?a wydawc? oko?o 50 publikacji naukowych i popularnonaukowych.
Pracownicy Muzeum Rzemios?a w Kro?nie prowadz? tak?e szerok? dzia?alno?? o?wiatow? i promocyjn?, obejmuj?c? edukacj? muzealn? dzieci i m?odzie?y od przedszkola po s?uchaczy studiów licencjackich. Od 10 lat prowadzone s? równie? lekcje muzealne z osobami niepe?nosprawnymi umys?owo. Muzeum Rzemios?a jest ponadto organizatorem Mi?dzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej "Z krosna do Krosna", które prezentowane by?o ju? dwukrotnie w Göcseji Múzeum w Zalaegerseg.

17 marca 1990 r. Józef Cisowski, pomys?odawca i wspó?twórca Muzeum Rzemios?a w Kro?nie, uroczy?cie otworzy? ekspozycj? w budynku dawnej Fabryki Zegarów Wie?owych Micha?a Mi?sowicza przy ul. Pi?sudskiego 17, zachowuj?c w ten sposób dla miasta bogate i pi?kne tradycje kro?nie?skiego rzemios?a. Zanim jednak do tego dosz?o, Spo?eczny Komitet Budowy Muzeum Rzemios?a przy Cechu Rzemios? Ró?nych zabiega? od 1982 r. o przekazanie na ten cel niszczej?cego budynku z zegarem - naprzeciwko pa?acu biskupiego. Zbieranie pieni?dzy w?ród rzemie?lników, zabieganie o dotacje pa?stwowe, sam remont i adaptacja pomieszcze? na cele muzealne, gromadzenie pierwszych eksponatów - wszystko to trwa?o do 1987 r. Statut muzeum zatwierdzony zosta? w Ministerstwie Kultury i Sztuki w 1989.

Pierwszym - i dotychczas jedynym - dyrektorem jest Ewa Ma?kowska, z wykszta?cenia muzeolog. - Mia?am wtedy 29 lat, by?am w szóstym miesi?cu ci??y - i bardzo chcia?am stworzy? co? od pocz?tku. Opatrzno?? nade mn? czuwa?a, a pan Cisowski kierowa? si?... Nie wiem czym. 5 stycznia urodzi?a si? Bogna, a 17 marca otworzyli?my ekspozycj? sta?? rzemios?a kro?nie?skiego i terenów historycznej Galicji. Dysponowali?my jedn? maszyn? do pisania z demobilu (dzi?kuj? Urz?dowi Wojewódzkiemu), dwoma biurkami z Biblioteki Wojewódzkiej (do dzisiaj nam s?u??), papierem pakowym i 15 arkuszami racjonowanego i za?atwionego po znajomo?ci bia?ego papieru, który barwi?a w wywarze z ?upin cebuli na kolor ?ó?ty pani Anna Cisowska. To dzia?o si? nie w ?redniowieczu, tylko 15 lat temu - wspomina Ewa Ma?kowska. - Aran?acj? wn?trza i ekspozycji zaprojektowa?a Ewa Cisowska, scenariusz pisa?am na podstawie szkicu pana ?wistaka. Pracowali?my po kilkana?cie godzin dziennie - ja z przerwami na karmienie córki - penetruj?c strychy, wbijaj?c gwo?dzie, odr?cznie pisz?c komentarze do ekspozycji. Dzia?o si? to w lutym i marcu. W budynku ogrzewane by?o tylko male?kie pomieszczenie socjalne. Pami?tam, jak Dominika Paczkowska, pisz?c tablic? z histori? powstania muzeum, zapyta?a: "Która godzina. Równo pó?noc?!". Przez moment czeka?y?my, co si? mo?e wydarzy? - i nagle ?omot w drzwi! A to tylko Ewa Cisowska dostarcza?a nam porcje makaronu z twarogiem i mas?em czosnkowym... Do dzisiaj jest to moje ulubione danie. Zd??yli?my ze wszystkim. 17 marca o godz. 8 redaktor ogólnopolskiego tygodnika "Rzemie?lnik" - po d?ugiej podró?y ze stolicy - pocz?stowany zosta? w muzeum jajecznic?, przespa? si? dwie godziny w fotelu i napisa?: "Rozdzwoni? si? Urban w Kro?nie" - na cze?? otwieranego muzeum oczywi?cie - odtwarza detale z narodzin muzeum jego dyrektorka.

- Na pocz?tku katowali?my zwiedzaj?cych kapciami - jak w ka?dym porz?dnym muzeum - ale którego? dnia w ?rodku lata oprowadza?am turystów z Izraela i zauwa?y?am, ?e te obrzydliwe kapcie w standardowym numerze 48 za?o?yli na bose stopy! Nast?pnego dnia zapakowali?my bambosze w pud?a i wynie?li?my na strych. Nie mamy zabytkowych intarsji ani marmurów kararyjskich, parkiet mo?na odnowi? i zapastowa?! Czasami jeszcze zwiedzaj?cy pytaj?: "Gdzie kapcie?". Chyba wprowadzimy t? atrakcj? za dodatkow? op?at? 50 groszy. Kro?nianie - za okazaniem meldunku - za darmo! - przypomina tr?c?ce anegdot? epizody z ?ycia muzeum Ewa Ma?kowska.

Ekspozycja sta?a Muzeum Rzemios?a w Kro?nie udost?pniana by?a przez 6 lat. W 1996 r. podj?to decyzj? o remoncie i poszerzeniu ekspozycji o sale tzw. niskiego parteru. Zarz?d miasta zleci? równie? zainstalowanie centralnego ogrzewania. W ci?gu niespe?na 6 lat muzeum odwiedzi?y 31 834 osoby.

- Nasze muzeum jest po prostu pod ka?dym wzgl?dem inne. Mo?na dotyka? eksponaty, w sylwestra o 12 w po?udnie podajemy wino musuj?ce. Na prawdziwego szampana nas nie sta?... 17 marca i w ka?d? sobot? mo?na zwiedza? za darmo. W poniedzia?ki jest czynne. 1 czerwca dla wszystkich dzieci i przyznaj?cych si? do dzieci?ctwa mamy cukierki - wylicza "inno?ci" Ewa Ma?kowska. - Co 13 lat odwiedza nas prawdziwy Miko?aj. M?odniejemy, bo ?rednia wieku w 1990 wynosi?a 47, a w 2005 - 37 lat! Mieszka?ców Zalaegerszeg, Priverna, Svidnika i Edewechtu przyjmujemy jak przyjació?. I kochamy KROSNOludki! Koszulki z nadrukiem b?d? do nabycia od maja w muzeum i Punkcie Informacji Kulturalno-Turystycznej - Rynek 5.

Muzeum Rzemios?a nie dysponuje sal? wystaw czasowych i - paradoksalnie - remont ekspozycji sta?ej (w latach 1996-2000) umo?liwi? rozwini?cie dzia?alno?ci wystawienniczej. Likwiduj?c ekspozycj? rzemios?a, mo?na by?o pokaza? chocia?by "Zabytki plastyki gotyckiej województwa kro?nie?skiego" - wystaw? zorganizowan? wspólnie z Pa?stwow? S?u?b? Ochrony Zabytków, a nagrodzon? przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, wystaw? biograficzn? po?wi?con? Micha?owi Mi?sowiczowi (zegarmistrzowi i wiceburmistrzowi Krosna), cmentarzom I wojny ?wiatowej, historii karty pocztowej. Zmienion? ekspozycj? sta?? udost?pniono ponownie w lipcu 2000 r. Od tamtej chwili obejrza?y j? blisko 32 tys. zwiedzaj?cych. Po mie?cie przewodnicy muzeum oprowadzili oko?o 400 grup, pracownicy przeprowadzili ponad 500 lekcji muzealnych dla przedszkolaków, uczniów szkó? podstawowych, gimnazjów, liceów, osób niepe?nosprawnych. W muzeum zgromadzono prawie 5 000 eksponatów i archiwaliów, z czego dary to 3762 sztuki. Wydano 31 publikacji muzealnych.
Źródło: Dziennik Polski Autor: andrzej
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.672 secs