G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

17 kwietnia 2005 godzina:22.19(Czytań: 1773)
:: Nowe wydawnictwo Bieszczadzkiego Parku Narodowego ::
Nak?adem Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz Fundacji PAN Parks, ukaza?o si? nowe wydawnictwo promuj?ce strategi? zrównowa?onej ochrony przyrody oraz rozwoju turystyki w Wysokich Bieszczadach. Nosz?ca tytu? „PAN Parks Magazyn” publikacja zawiera szereg materia?ów przybli?aj?cych strategie fundacji PAN Parks dotycz?ce nowoczesnych, cz?sto nowatorskich sposobów na o?ywienie ga??zi gospodarki, jak? jest turystyka na obszarach, gdzie nierzadko dochodzi?o do konfliktów pomi?dzy mieszka?cami i lokalnymi w?adzami na tle ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.

Mówi dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego Jan Komornicki:
Ochrona przyrody w parkach narodowych prawie zawsze jest nara?ona na konflikt pomi?dzy osobami odpowiedzialnymi za ochron? unikalnych warto?ci a organizatorami szeroko poj?tego, turystycznego udost?pniania obszarów chronionych. Unikalna w poj?ciu europejskim dzika przyroda Bieszczadów ozdobiona jest sieci? ludzkich osiedli zarówno wewn?trz jak i na zewn?trz obszaru chronionego. Cho? zaludnienie wynosi tu 4-5 osób/km2, to jednak zainteresowanie turystyczne sprawia, ?e okresowo przebywaj? na tym terenie dziesi?tki tysi?cy ludzi przyby?ych niekiedy z daleka, natomiast stali mieszka?cy – co zrozumia?e – s? zainteresowani podejmowaniem dzia?alno?ci gospodarczej obs?uguj?cej turystów.
I tu mo?e pojawi? si? sprzeczno?? interesów i konflikt, któremu mo?na i nale?y zapobiec poprzez uzgodnienia spo?eczne i dialog wszystkich zainteresowanych. Stawianie barier i murów odgradzaj?cych dzik? przyrod? od ??dnych poznawania jej walorów ludzi nie jest najlepszym i najtrwalszym sposobem ochrony. Skutecznym i trwa?ym sposobem jest szeroki konsensus – umowa spo?eczna chroni?ca zarówno interes przyrody jak te? pozwalaj?ca na zrównowa?ony rozwój turystyczny obszarów przylegaj?cych do parku narodowego.
Taki w?a?nie skuteczny i m?dry sposób post?powania proponuje Fundacja PAN Parks, która wyró?ni?a Bieszczadzki Park Narodowy swoim presti?owym certyfikatem w 2002 roku.
Wypracowywany od ponad dwóch lat konsensus b?dzie uwie?czeniem podj?tego jeszcze przed 2002 rokiem trudu. U?wiadomi on wszystkim partnerom spo?ecznym Parku Narodowego, ?e tylko jego niezagro?one istnienie stwarza szanse i perspektywy dla sektora turystycznego w Wysokich Bieszczadach. Pod warunkiem jednak, ?e rozwój jaki nast?pi b?dzie jednocze?nie gwarantowa? ochron? unikalnych warto?ci przyrodniczych. Jest to idea i metoda warta stosowania na innych obszarach, nawet nie obj?tych formalnym patronatem Fundacji PAN Parks.

Grzegorz Sitko - jeden z autorów publikacji, pracownik BdPN i koordynator sieci PAN Parks w Bieszczadach:
To wydawnictwo skierowane przede wszystkim do tych, którzy chc? dowiedzie? si? czego? wi?cej o nowej strategii ochrony przyrody BdPN, które staramy si? promowa? równie? na obszarach s?siaduj?cych z parkiem, a które maj? ogromne znaczenie dla ca?ego regionu. Opracowywana i stale rozwijana w oparciu o konsultacje z wieloma podmiotami w regionie Strategia Zrównowa?onej Turystyki (STDS) spotyka si? z bardzo pozytywnym przyj?ciem zarówno mieszka?ców regionu jak i pracownikami administracji publicznej. To sygna?, ze wreszcie udaje si? osi?gn?? kompromis w wielu spornych dot?d kwestiach dotycz?cych ochrony ?rodowiska naturalnego w Bieszczadach. To zupe?nie nowe, parkowe wydawnictwo nie tylko z powodu tematyki. Sposób prezentacji informacji bez zb?dnych opisów, mówi?c potocznie - „lania wody” i zbyt fachowej, niezrozumia?ej dla przeci?tnych czytelników terminologii to - mamy nadziej? - nowy wyznacznik je?li chodzi o bieszczadzkie wydawnictwa. Czas na ich specjalizacj? i podzia? na publikacje fachowe, skierowane do naukowców, pasjonatów lub studentów oraz te powszechnie dost?pne, zrozumia?e dla przeci?tnego turysty – mi?o?nika Bieszczadów.

Stanis?aw Strzy?ewski z serwisu www.bieszczady.pl odpowiedzialny za sk?ad elektroniczny wydawnictwa:
Opracowanie polskiej wersji magazynu w oparciu o udzielon?, holendersk? licencj? to by?o du?e wyzwanie i dla mnie osobi?cie - swego rodzaju wyró?nienie. Przy jej opracowaniu zale?a?o mi przede wszystkim na utrzymaniu profesjonalnego wygl?du publikacji i zgrabnej prezentacji tekstów. To bardzo trudne, zw?aszcza gdy obj?to?ciowo polskie t?umaczenia tekstów s? o 1/3 d?u?sze od angielskich orygina?ów ze wzgl?du na specyfik? j?zyka polskiego. Wydawnictwo cechuje przestrze? nie prze?adowana elementami graficznymi, a czytelnik skupi zapewne uwag? na pi?knych zdj?ciach, ilustruj?cych zwi?z?? i zrozumia?? tre?? magazynu.

„PAN Parks Magazyn”, jak przysta?o na trendy obowi?zuj?ce publikacje zwi?zane z ochron? przyrody na ?wiecie, zosta? wydany na wysokiej jako?ci, ekologicznym papierze. Znajduj? si? w nim nie tylko informacje o strategii zrównowa?onego rozwoju Bieszczadów, lecz równie? przedruki tekstów z wydawnictw fundacji PAN Parks o podobnych dzia?aniach na obszarach parków narodowych i innych, chronionych obszarów w Europie, m.in. parku Fulufjället w Szwecji, fi?skiego parku Oulanka, parku narodowego Retezat w Rumunii i innych. Wydawcy maj? nadziej?, ?e magazyn stanie si? cyklicznym wydawnictwem BdPN i b?dzie ukazywa? si? jako pó?rocznik podsumowuj?cy dzia?alno?? parku oraz zawieraj?cy informacje turystyczno-przyrodnicze.
Elektroniczn? wersj? magazynu mo?na pobra? w formacie PDF bezp?atnie z Internetu pod adresem: http://www.bieszczady.pl/download/PP_Magazyn.zip
Informacje na temat Fundacji PAN Parks (w j?zyku angielskim): http://www.panparks.org/
Źródło: Bieszczany OnLine Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.633 secs