G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

08 maja 2005 godzina:20.50(Czytań: 1960)
:: Nowa wersja Regionalnego Serwisu Internetowego Bieszczady.pl ::
W miniony d?ugi weekend majowy zainaugurowa?a dzia?alno?? nowa wersja internetowego serwisu po?wi?conego Bieszczadom i Pogórzu Bieszczadzkiemu. W zupe?nie odnowionej szacie graficznej oraz z bardzo bogatymi informacjami skierowanych do nie tylko do turystów i mi?o?ników przyrody, ale i mieszka?ców regionu, Regionalny Serwis Internetowy http://www.bieszczady.pl stara si? popularyzowa? Bieszczady w Polsce i za granic?.
Jego uruchomienie przypad?o na 5. rocznic? dzia?alno?ci serwisu, a prace nad now? wersj? trwa?y prawie dwa lata. I to wcale nie dlatego, ze si? jego twórcom nie spieszy?o.

Nowa witryna to nie tylko zmiana jej wygl?du, ale przede wszystkim zupe?nie nowa, bardzo nowoczesna, dynamiczna konstrukcja oraz pój?cie o krok dalej, je?li chodzi o udost?pnienie praktycznych narz?dzi i ?ród?a informacji turystom. Witryna skierowana jest do u?ytkowników dbaj?cych o bezpiecze?stwo podczas surfowania po sieci. Strona dedykowana jest bowiem u?ytkownikom nowych, bezpiecznych i co raz bardziej popularnych przegl?darek internetowych typu Firefox, Mozilla i Opera. Na stronach pojawi?a si? interaktywna, wirtualna mapa Bieszczadów. Tego jeszcze w „bieszczadzkim Internecie” nie by?o. Opracowana na podstawie udost?pnionego bezp?atnie podk?adu mapowego kro?nie?skiego Wydawnictwa Ruthenus mapa to nieocenione ?ród?o informacji dla szukaj?cych wypoczynku, gdzie wszyscy zainteresowani mog? poszukiwa? tras szlaków turystycznych, ciekawostek historycznych i geograficznych oraz planowa? trasy wycieczek. To ?ród?o wiedzy podane w nowoczesnej formie, dost?pne jest ca?kowicie bezp?atnie.

Stanis?aw Strzy?ewski – pomys?odawca i administrator serwisu:

To by?o naprawd? du?e wyzwanie. Nie dlatego, ?e by? to ogrom zaj?? i ?l?czenie po nocach przed komputerem przez wiele miesi?cy oraz notoryczna walka, aby pogodzi? intensywn? prac? z ?yciem prywatnym, ale g?ównie dlatego, ?e zdecydowali?my si? podej?? do tematu w zupe?nie inny, nowy dla nas sposób. Opracowali?my kilka, odr?bnych projektów ró?ni?cych si? nie tylko wizualnie, ale równie? pod k?tem funkcjonalno?ci. Nast?pnie poddawali?my je krytycznej, ale i konstruktywnej ocenie przez zupe?nie niezale?ne osoby z Polski i zagranicy. Projekty jeden po drugim l?dowa?y w koszu ku rozpaczy ich zwolenników. A? pozosta? jeden, który uznali?my, ze stanie si? punktem wyj?cia dla nowego serwisu.
Czytali?my angloj?zyczne artyku?y po?wi?cone pionierskiej ga??zi psychologii – psychologii e-marketingu. To zupe?nie nowa dziedzina analizuj?ca podej?cie Internauty do zawarto?ci witryny internetowej. Czytanie stron internetowych oraz przyswajanie informacji na niej zawartych przez czytelników to zupe?ni inny ?wiat ni? odbiór informacji zawartych w tradycyjnych wydawnictwach. Jeden z artyku?ów pt.: “Jak internauci czytaj? strony internetowe” zaczyna? si? od zdania, wywracaj?cego czasami poj?cie o tym, w jaki sposób traktowane s? witryny przez u?ytkowników. Brzmia?o ono: “Internauci nie czytaj? stron internetowych. Oni je widz?”. Uwagi zawarte w artyku?ach dotyczy?y najrozmaitszych elementów konstrukcji stron poczynaj?c od kolorów czcionek, u?o?enia bloków tekstu, po nazewnictwo w??cznie. Tak wi?c przy pracach nad serwisem musia?em by? zarazem programist?, grafikiem, reporterem, autorem tekstów i w pewnym sensie – psychologiem. Do tego dochodzi?o skoordynowanie pracy z drugim programist?, osobami dostarczaj?cymi materia?y oraz wspólne dyskutowanie nad koncepcjami poszczególnych cz??ci serwisu.
W pracach nad now? witryn? pomocne okaza?y si? do?wiadczenia zdobyte podczas naszej pi?cioletniej ju? dzia?alno?ci oraz nieoceniona pomoc podkarpackich dziennikarzy, którzy niejednokrotnie podpowiadali nam i radzili pod k?tem merytorycznym i organizacyjnym.
Zrobi? si? z tego ca?kiem spory projekt jak na bieszczadzkie warunki, który b?dzie si? stale rozwija?. Bo po prostu ma on przysz?o?? i odbiorów.

Wielk? atrakcja nowego serwisu jest internetowa mapa Bieszczadów. To element serwisu, który powsta? w ci?gu ostatnich dwóch miesi?cy. Oparta na bazie danych mapa zawiera na dzie? dzisiejszy ponad 2500 obiektów, które mo?na przegl?da? i wyszukiwa?, ale i które trzeba by?o mozolnie, r?cznie wprowadzi? do bazy.

- Jeste?my nadal niesamowicie zaskoczeni, ?e Wydawnictwo Ruthenus zaufa?o w nasze dobre ch?ci propagowania Bieszczadów i ?e zaanga?owa?o si? w powstawanie mapy udost?pniaj?c tak profesjonalny podk?ad mapowy bezp?atnie. Ponadto wyró?nieniem dla nas jest fakt, ?e nadzór merytoryczny nad projektem sprawuje znany, specjalizuj?cy si? w Karpatach kartograf Wojciech Krukar. – mówi Stanis?aw Strzy?ewski.

Rafa? Barski z kro?nie?skiego wydawnictwa Ruthenus: - Zdecydowa?em si? na podj?cie wyzwania, bo uwa?am ze jest to jaka? innowacja. To chyba pierwsza mapa Bieszczadów w takiej formie w Internecie. Poza tym pomys? wyda? mi si? dobry. A dlaczego udost?pni?em map? serwisowi www.bieszczady.pl? Bo wspó?pracuj? z profesjonalistami.

W projekt w??czy?a si? te? Oficyna Wydawnicza Rewasz - wydawca jednego z najpopularniejszych przewodników turystycznych po Bieszczadach, która udost?pni?a cz??? swoich materia?ów równie? bezp?atnie. Dzi?ki wydawnictwu, Internauci maj? dost?p nie tylko do fachowo opracowanych materia?ów przewodnikowych autorstwa m.in. Paw?a Lubo?skiego, ale równie? i mapek i opisów miejscowo?ci, informacji o klimacie, geomorfologii i pasmach górskich w Bieszczadach. Wreszcie w Internecie znalaz?o si? tak poszukiwane przez internautów bogate kalendarium bieszczadzkich imprez regionalnych.

Z pomoc? przyszli te? pracownicy Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego opracowuj?cego bardzo zaawansowane, numeryczne prognozy pogody dla Europy. Udzielili informacji, jak wykorzysta? opracowywane przez nich mapy pogodowe dla bieszczadzkich potrzeb.

Bogata galeria zdj?? serwisu www.bieszczady.pl liczy na dzie? dzisiejszy blisko 1000 prac fotograficznych znanych, bieszczadzkich fotografów m.in. Janusza Grzecha, Macieja Grzegorzka i Paw?a Lewandowskiego. Twórcy serwisu zapewniaj?, ?e ju? w tej chwili maj? przygotowanych do publikacji ponad 800 prac, nie mówi?c o tych, które nie zosta?y jeszcze poddane obróbce pod k?tem publikacji internetowej.

- Otrzymywali?my mas? korespondencji od uczniów i studentów prosz?cych si? o materia?y do wypracowa? i prac magisterskich. Ma?ej grupie osób fizycznie nie sposób odpowiedzie? na tak? ilo?? korespondencji. Udost?pnienie tych materia?ów jest wi?c nie tylko u?atwieniem sobie pracy, ale przede wszystkim uk?on w kierunku wszystkich osób chc?cych wiedzie? o Bieszczadach wi?cej – mówi Stanis?aw Strzy?ewski. – Przed nami jednak wiele jeszcze pracy. Przede wszystkim musimy uzupe?ni? teksty o zdj?cia i linki poprzez umieszczenie w odpowiednich miejscach w tekstach odno?ników do pokrewnych materia?ów. To praca na najbli?sze tygodnie, je?li nie miesi?ce. Równie? nie ukrywam, ?e zaczynaj? si? równie? pojawia? pewne problemy natury organizacyjnej. To bardzo du?y projekt wymagaj?cy du?ych nak?adów finansowych i si?y roboczej. Finansujemy to wszystko z w?asnej kieszeni. Jednak szans? na perspektywiczny rozwój tego internetowego projektu by?aby mo?liwo?? otrzymania wsparcia sponsorów lub mo?liwo?? pozyskania ?rodków unijnych oraz pozyskanie nowych wspó?pracowników. B?dziemy czyni? wszelkie starania aby pozyska? nowe mo?liwo?ci rozwoju i wsparcia naszej inicjatywy poniewa? uwa?amy, ?e idea promowania Bieszczadów w Internecie to nie tylko nasz sposób na ?ycie, ale równie? kreatywna praca na rzecz rozwoju gospodarczego ca?ego regionu. Zdajemy sobie ca?kowicie spraw? z du?ej odpowiedzialno?ci, jaka na nas teraz spoczywa. Ale to tylko dodaje nam motywacji do dalszych dzia?a? – dodaje Strzy?ewski.

Pi?? lat temu serwis przegl?da?o w ci?gu doby kilkudziesi?ciu internautów. Dzisiaj cieszy si? on stale rosn?c? ogl?dalno?ci? si?gaj?c? kilkudziesi?ciu tysi?cy u?ytkowników miesi?cznie. Twórcy Regionalnego Serwisu www.bieszczady.pl zapowiadaj? w najbli?szym czasie wiele multimedialnych niespodzianek i cykl artyku?ów o karpackiej tematyce, które zapewne uciesz? internautów – mi?o?ników Bieszczadów i okolic. Na razie nie chc? zdradza? jakie. – To ma by? niespodzianka! – dodaj?.
Źródło: Informacja w?asna Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.644 secs