G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

10 maja 2005 godzina:8.25(Czytań: 2046)
:: Polskie produkty tradycyjne i regionalne ::
Przyst?pienie Polski do UE daje szerokie mo?liwo?ci producentom, którzy dzia?aj? w sektorze rolno-spo?ywczym, mog? oni ubiega? si? o ochron? produkowanych przez siebie regionalnych i tradycyjnych produktów oraz promocj? produktów i obszarów, na których s? one wytwarzane.
Aby jednak Komisja Europejska uzna?a polskie produkty, nadaj?c im oznaczenia regionalnego lub tradycyjnego charakteru, wytwórcy musz? posiada? wiedz? na temat krajowego i europejskiego prawa w tym zakresie. Wytwórcy produktów regionalnych i tradycyjnych musz? równie? zdawa? sobie spraw? z obowi?zków, jakie wi??? si? z ochron? nazw tych produktów. Tak wi?c z jednej stronny producenci osi?gn? korzy?ci, ale spe?ni? musz? pewne powinno?ci.
Konsumenci poszukuj? produktów zdrowych, naturalnych i higienicznych, które posiadaj? ?wiadectwa potwierdzaj?ce ich pochodzenie i gwarancj? odpowiedniej metody produkcji.
Konsumenci kupuj ? ch?tniej produkty charakteryzuj?ce si? wysok? jako?ci?, która jest wynikiem szczególnych metod ich wytwarzania, wyj?tkowego sk?adu lub okre?lonego pochodzenia. Rozwój produkcji regionalnych i tradycyjnych produktów b?dzie stymulowa? wi?ksz? ich
ró?norodno??. Aby odnie?? sukces na rynku, producenci b?d? musieli stara? si? o podniesienie jako?ci i ró?norodno?ci produkcji. Wytwarzanie wyrobów
regionalnych i tradycyjnych wspomaga rozwój obszarów wiejskich, rolnicy mog? osi?ga? dochody w miejscu ich zamieszkania. Pozwala to równie? na ró?nicowanie dzia?alno?ci rolniczej i zapobiega wyludnianiu si? obszarów wiejskich.
Aby produkty by?y nale?ytej jako?ci, wydano odpowiednie rozporz?dzenia, i tak: celem rozporz?dzenia nr 2081/927 EWG jest ochrona nazw produktów rolnych i artyku?ów spo?ywczych. Rozporz?dzenie nr 2082/92/EWG chroni tradycyjne przepisy, receptury i metody wytwarzania. Z
faktu wydania tych rozporz?dze? wynikaj ? korzy?ci dla producentów oraz konsumentów, takie jak: mo?liwo?? wyró?niania produktów, ochrona przed niew?a?ciwym u?yciem nazw, zwi?kszone zró?nicowanie produkcji rolniczej, rozwój obszarów wiejskich.
Aby dobrze rozumie? rozporz?dzenia, nale?y zapozna? si? z ich definicjami, takimi jak: "chronionej nazwy pochodzenia", "chronionego oznaczenia geograficznego", które okre?lone s? w rozporz?dzeniu nr 2081/92/EWG. Definicja "nazwy o szczególnym charakterze" okre?lona jest w rozporz?dzeniu nr 2082/92/EWG.
Nazwy, które wprowadzaj? w b??d, oraz nazwy, które sta?y si? nazwami powszechnymi, nie mog? by? zarejestrowane i chronione jako oznaczenie geograficzne lub nazwy pochodzenia. Rozporz?dzenie okre?la nazwy
powszechne jako nazwy produktów, które, chocia? odnosz? si? do miejsca lub regionu, w którym produkt by? wytwarzany b?d? sprzedawany, sta?y si? powszechnymi nazwami produktów. Nazwy powszechne zwane bywaj? równie? rodzajowymi lub generycznymi. Nazwa geograficzna w tym wypadku wesz?a do powszechnego u?yciai oznacza kategori? produktów, a nie j ego pochodzenie. Przyk?adem mo?e tu by? nazwa "kie?basa krakowska". Obecnie "kie?basa krakowska" jest produkowana na terenie ca?ego kraju i okre?la rodzaj kie?basy, a nie odnosi si? do miejsca jej wytwarzania, mimo to i? w nazwie brzmi miejscowo?? (obszar geograficzny). Aby ustali?, czy nazwa sta?a si? powszechna, bada si? wszystkie czynniki, które wp?yn??y na jej upowszechnienie. W szczególnie rzetelny sposób analizuje si? zasady wykorzystania tej nazwy w pa?stwie, z którego nazwa pochodzi oraz w pa?stwach, w których ta nazwa jest u?ywana - ka?dy przypadek jest indywidualnie badany.
O rejestracj? produktów rolnych lub artyku?ów spo?ywczych mo?e ubiega? si?, zgodnie z rozporz?dzeniem nr 2081/ 92/EWG oraz nr 2082/92/EWG, producent produktów rolnych wymienionych w Za??czniku nr I do Traktatu
ustanawiaj?cego Wspólnot? Europejsk?, które przeznaczone s? do spo?ycia przez ludzi oraz produktów wymienionych w za??cznikach do rozporz?dze?. Produkty wymienione w Za?. nr I Traktatu podzielone s? na kategorie. Rozporz?dzenie nr 2082/92/EWG, oprócz produktów wymienionych w Za?. nr I do Traktatu ustanawiaj?cego Wspólnot? Europejsk?, dodatkowo odnosi si? do 7 grup artyku?ów spo?ywczych.
Rozporz?dzenie nr 2081/92/EWG, oprócz produktów wymienionych w Za??czniku nr I do Traktatu ustanawiaj?cego Wspólnot? Europejsk?, dodatkowo odnosi si? do okre?lonych produktów rolnych i artyku?ów spo?ywczych.
Akcentuj?, i? zgodnie z rozporz?dzeniem nr 2081/92/EWG mo?na ubiega? si? o rejestracj? niektórych produktów rolnych, nie przeznaczonych do spo?ycia przez ludzi. Produkty te, je?li maj? zwi?zek z okre?lonym obszarem geograficznym, mog? równie? ubiega? si? o rejestracj? i sta? si? g?ównym ?ród?em dochodów producentów rolnych. W 2003 r. do rozporz?dzenia nr 2081/92/EWG wprowadzono modyfikacje, usuni?to produkty z zakresu kategorii naturalnych wód mineralnych i wód ?ródlanych,
które obecnie podlegaj ? Dyrektywie Rady nr Willi l EWG
z 15 lipca 1980 r.
Bardzo istotne jest poprawne przygotowanie wniosków o rejestracj? nazw krajowych produktów.

Marta Wierzbicka
PODR Boguchwa?a
Źródło: Podkarpacki O?rodek Doradztwa Rolniczego Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.604 secs