G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

28 maja 2005 godzina:11.19(Czytań: 1835)
:: ?ladami Kultury Sakralnej Naszych Przodków ::
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Wojskowy Oddzia? przy Klubie Garnizonowym w Kro?nie Odrza?skim zaprasza wszystkich do wzi?cia udzia?u w III Ogólnopolskim Indywidualnym Rajdzie "?ladami Kultury Sakralnej Naszych Przodków".
Regulamin rajdu:
I. Cel rajdu: Celem rajdu jest zapoznanie uczestników Rajdu z cz?sto pomijanymi i niezauwa?onymi pere?kami architektury, jakimi s? ko?cio?y drewniane, kapliczki przydro?ne oraz krzy?e pokutne, nale??ce do szczególnej kategorii zabytków naszego kraju.
II. Organizator Rajdu. Wojskowy Oddzia? PTTK przy Klubie Garnizonowym w Kro?nie Odrza?skim.
III. Termin i miejsce rajdu
Rajd rozpocznie si? 01 maja 2005 roku i trwa do 15 pa?dziernika 2005 roku. Rajd odbywa? si? b?dzie na obszarze ca?ego kraju.
IV. Warunki uczestnictwa w rajdzie
W Rajdzie mog? uczestniczy? mi?o?nicy wszystkich dyscyplin turystycznych, którzy uko?czyli 10 lat oraz dokonali zg?oszenia i op?acili wymagany przez organizatora koszt wpisowego. Uczestnictwo w Rajdzie jest indywidualne.
V. Wpisowe
Koszt wpisowego za uczestnictwo w rajdzie wynosi 10 z?., które nale?y wp?aci? na konto: Wojskowy Oddzia? PTTK, 66-600 Krosno Odrza?skie, Bank Spó?dzielczy 03 9656 0008 0007 1358 2000 0001

W ramach wpisowego ka?dy uczestnik otrzymuje:
- znaczek rajdowy
- map? terenów z województwa lubuskiego
- odcisk piecz?ci rajdowej
- natomiast uczestnicy Rajdu, którzy zajm? miejsca od 1 do 5 otrzymaj? wyró?nienia i dyplomy

VI. Zg?oszenia
Ka?dy uczestnik rajdu po zapoznaniu si? z regulaminem wype?nia czytelnie kart? zg?oszenia zgodnie z podanymi punktami oraz dokonuje wp?aty wpisowego na konto organizatora. Kart? zg?oszenia wraz z orygina?em dowodu wp?aty nale?y przes?a? na adres:
Wojskowy Oddzia? PTTK
66-600 Krosno Odrza?skie
ul. Pozna?ska 42
z dopiskiem "Zabytki"

Z chwil? otrzymania karty zg?oszenia wraz z dowodem wp?aty wpisowego, kierownictwo Rajdu wy?le "Kart? rajdow?" (wraz z otrzymanym dowodem wp?aty), które stanowi potwierdzenie przyj?cia na rajd.

Zezwala si? na kopiowanie czystej karty rajdowej.

VII. Punktacja
Uczestnik rajdu zdobywa punkty za zwiedzenie i udokumentowanie:
- Ko?cio?a drewnianego - 20 ptk
- Krzy?a pokutnego - 15 pkt
- Kapliczki przydro?nej - 10 pkt
O zaj?tym miejscu w Rajdzie decydowa? b?dzie ilo?? zwiedzanych obiektów, zdobytych punktów oraz prawid?owo wype?nionej karty rajdowej.
VIII. Obowi?zki uczestnika rajdu
Ka?dy uczestnik rajdu dokonuje potwierdzenia zwiedzanego obiektu w Karcie Rajdowej oraz dokonuje odpowiedniego opisu:
1. Ko?cio?y drewniane - musz? by? potwierdzone oryginaln? piecz?ci? parafii z miejscowo?ci, w której si? znajduj? oraz nale?y umie?ci? zdj?cie lub widokówk? ko?cio?a w miejscu wskazanym na Karcie Rajdowej
2. Krzy?e pokutne - nale?y potwierdzi? piecz?ci? z miejscowo?ci, w której si? znajduje oraz dokona? opisu i umieszczenia zdj?cia w Karcie Rajdowej.
3. Kapliczki przydro?ne - nale?y potwierdzi? piecz?ci? z miejscowo?ci, w której si? znajduj? oraz dokona? opisu i umieszczenia zdj?cia w Karcie Rajdowej.
Inne potwierdzenia nie b?d? punktowane.
IX. Postanowienia ko?cowe
1. Po zako?czeniu rajdu ka?dy uczestnik prze?le do dnia 15 listopada 2005 roku (liczy si? data stempla pocztowego) Kart? Rajdow? na adres organizatora (z dopiskiem "Zabytki", adres powy?ej).
2. Inne karty ni? przes?ane przez organizatorów nie b?d? punktowane.
3. Podsumowanie rajdu odb?dzie si? do dnia 20 grudnia 2005 r. Zwyci?scy rajdu powiadomieni zostan? indywidualnie, a wyniki opublikowane w "Go?ci?cu PTTK".
4. Uczestnicy, którzy nie spe?ni? któregokolwiek punktu regulaminu, trac? prawo do ?wiadcze?, a wpisowe nie b?dzie podlega?o zwrotowi.
5. Interpretacja niniejszego regulaminu przys?uguje wy??cznie organizatorowi rajdu.
6. Wszelkie dodatkowe informacje mo?na uzyska? pod nr tel. (068) 383 5054 wew. 2354 lub e-mail: turystapttkkrosnoodrz@interia.pl.

Ziemia podkarpacka pe?na jest zabytków architektury sakralnej. My?l?, ?e zach?cimy tym tekstem kilku turystów, aby wzi?li udzia? w Rajdzie. Ci, którzy b?d? mieli w?tpliwo?ci, mog? pisa? do mnie na e-mail (postaram si? odpowiedzie? na kilka pyta?, bra?em udzia? w 2 poprzednich edycjach).
Źródło: Informacja nades?ana - PTTK Krosno Odrza?skie Autor: andrzej
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.712 secs