G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

08 czerwca 2005 godzina:16.06(Czytań: 1744)
:: I Ogólnopolski Rajd po Ziemi Sandomierskiej 10-12.06.2005 ::
Serdecznie zapraszamy do wzi?cia udzia?u w I Ogólnopolskim Rajdzie po Ziemi Sandomierskiej. Celem Rajdu jest popularyzowanie tej formy wypoczynku, zwi?kszenie ?wiadomo?ci i efektywno?ci dzia?a? sportowych i rekreacyjnych. Wykorzystanie warto?ci, jakie niesie ze sob? sport i rekreacja w pog??bianiu wiedzy i podnoszeniu sprawno?ci fizycznej.
Rajd jesz uczczeniem VI Rocznicy wizyty Ojca ?wi?tego w Sandomierzu, który jako papie? sportowców prosi?, aby sport promowa? tolerancj? i solidarne braterstwo, rado?? ?ycia, odpowiedzialno??, zdolno?? do po?wi?ce? i szacunek dla ka?dego cz?owieka.

1. Za?o?enia organizacyjne:
Organizatorem Rajdu jest Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
Wspó?organizatorzy::
Urz?d Miejski w Sandomierzu
Komenda Hufca ZHP w Sandomierzu
PTTK odzia? Sandomierz
O?rodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu
Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Sandomierski" w Sandomierzu
WOPR

2. Termin Rajdu
Rajd odb?dzie si? bez wzgl?du na pogod? w dniach 10-12.06.2005r.

3. Cele Rajdu:
uczczenie VI rocznicy wizyty Ojca ?wi?tego w Sandomierzu
propagowanie turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej
promocja Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej

Zlot Rajdu
Zlot Rajdu odb?dzie si? w dniu 12.06.2005r. w Sandomierzu Plac im. Jana
Paw?a II(Rybitwy)

Komenda Rajdu:

Czes?aw R?czkiewicz - Komendant Rajdu
Ewa Mi?kina - Komendant Zlotu
Aneta Lipiec - Skarbnik
Marzena Marty?ska - Sekretarz

Za?o?enia regulaminowe:

Uczestnictwo i zg?oszenia

W Rajdzie mog? bra? udzia? patrole 8-12 osobowe reprezentuj?ce szko?y,
placówki kultury, stowarzyszenia harcerskie ,ko?a PTTK , kluby turystyczne,
rodziny oraz osoby indywidualne( dzieci pod opiek? osób doros?ych).
Zg?oszenia przyjmowane s? wed?ug za??czonego wzoru i potwierdzone przez
jednostk? nadrz?dn? patrolu.
Z patrolem przyje?d?a pe?noletni instruktor-opiekun, który bierze udzia? w
rajdzie bez uiszczania op?aty.
UWAGA !
Grupy zg?aszaj?ce swój udzia? na tras? II i III w sposób szczególny musz?
si? zapozna? z wymogami organizacji wycieczek rowerowych i sp?ywów
kajakowych oraz posiada? odpowiednie uprawnienia do udzia?u w rajdzie
(karta rowerowa, karta p?ywacka)

Na tras? IV "Zielona ?abka" zapraszamy zuchy oraz dzieci w wieku 7-12 lat

Za w?a?ciwy dobór i uczestników i opiekunów ( odpowiednimi uprawnieniami)
odpowiedzialna jest organizacja zg?aszaj?ca patrol.

Zg?oszenia prosimy kierowa? na adres:
MOSiR w Sandomierzu ul. Sokolnickiego 10, 27-600 Sandomierz tel. 644-62-56
p. Aneta LipiecWpisowe
Trasa I - piesza - 12 z?
Trasa II - rowerowa - 15 z?
Trasa III - kajakowa - 15 z?
Trasa IV - zuchowa - 5 z?Termin zg?osze? up?ywa w dniu 05.06.2005r.
Nale?no?? nale?y wp?aca? na konto:
PKO BP oddzia? Sandomierz nr konta: 43 1020 4926 0000 1002 0025 9556
Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu .

Z dopiskiem : wp?ata za udzia? w rajdzie
Po dokonaniu wp?aty i zg?oszenia jednostka otrzymuje potwierdzenie
przyj?cia na Rajd, szczegó?owy program oraz numer patrolu rajdowego na
przydzielon? tras?.

Nie zg?oszenie si? uczestnika lub ca?ego patrolu, bez wcze?niejszego
pisemnego powiadomienia organizatora, powoduje utrat? wpisowego.
Termin powiadomienia up?ywa 3 dni przed dat? rozpocz?cia Rajdu.

Ilo?? miejsc ograniczona na trasie II i III . Liczy si? kolejno?? zg?osze?.

3. Ubiór i ekwipunek

Patrole rajdowe musz? posiada? ekwipunek osobisty i patrolu, umo?liwiaj?cy
kilkudniow? w?drówk? piesz?, rowerow? i sp?yw kajakowy w zmiennych warunkach
atmosferycznych oraz nocowanie w warunkach turystycznych (karimaty i
?piwory).
Patrol musi posiada? kompletn? apteczk?, map?, kompas(busole), latarki,
kuchenk? turystyczn?.
.
Na trasie II, patrole musz? posiada? w?asny sprz?t , rowery.


4.Wy?ywienie i zakwaterowanie

Patrole we w?asnym zakresie zapewniaj? sobie wy?ywienie. Zakwaterowanie
zapewnia organizator. Dla patroli wyposa?onych w namioty udost?pnimy
miejsce na rozbicie namiotów dla pozosta?ych miejsca w budynkach szkó?.


Uprawnienia uczestników

W ramach wpisowego ka?dy uczestnik otrzymuje prawo do:
. Posiadania w?asnego poczucia humoru
. Radosnego u?miechu we wszystkich okoliczno?ciach
. Zaskarbiania sobie ?ask obs?ugi
. Troskliwej opieki ze strony obs?ugi w zamian za zaskarbione ?aski
. Noclegu w warunkach turystycznych
. Weryfikacji punktów OTP
. Wywiezienia bez dodatkowej op?aty mi?ych wspomnie? z rajdu
Patrole rajdowe otrzymuj?:
. okoliczno?ciowy dyplom
. okoliczno?ciowy znaczek, który po trzykrotnym uczestnictwie w
kolejnych edycjach rajdu
uprawnia? b?dzie do otrzymania metalowego znaczka
. najlepsze w zaskarbianiu ?ask i zdobywaniu punktów patrole
na trasie - puchary i nagrody rzeczowe
. wspólny posi?ek , grochówka w dniu Zlotu 12.06.2005


6.Odpowiedzialno?? i ubezpieczenie.

Patrole ubezpieczaj? si? we w?asnym zakresie. Polisa ubezpieczeniowa do
wgl?du na starcie.
Za w?a?ciwy dobór uczestników odpowiada instruktor-opiekun i jednostka
nadrz?dna patrolu, potwierdzaj?ca zg?oszenie na rajd. Za szkody wyrz?dzone w
czasie rajdu odpowiedzialno??
ponosz? patrole rajdowe i jednostka zg?aszaj?ca.7. Dyskwalifikacja

Dyskwalifikacja uczestnika lub patrolu mo?e nast?pi? w wypadku
nieprzestrzegania: Regulaminu Rajdu, przepisów ochrony przyrody i
bezpiecze?stwa przeciwpo?arowego. Dyskwalifikacja jest równorz?dna z
wykluczeniem z Rajdu i utrat? praw do wszelkich ?wiadcze?.

8.Wspó?zawodnictwo patroli

Na trasach Rajdu b?dzie prowadzone wspó?zawodnictwo patroli. Patrole b?d?
oceniane przez Komend? Trasy. Oceniane b?dzie:
. udzia? w programie trasy
. zdyscyplinowanie patrolu
. przej?cie trasy zgodnie z regulaminem
. udzia? w konkursach na trasie


Proponujemy patrolom prowadzenie kronik rajdowych tras, z których utworzymy
wielk? kronik? rajdow? która poszerzana b?dzie co roku o kolejne wpisy.
Szczegó?ow? punktacj? na trasach ustalaj? komendanci tras.

9.Zlot Rajdu

Zlot Rajdu odb?dzie si? w Sandomierzu plac im. Jana Paw?a II ( Rybitwy)
12.06.2005r.


Uwagi ko?cowe!

Szczegó?owy program przebiegu rajdu i Zlotu patrole otrzymaj? po dokonaniu
zg?oszenia w wyznaczonym terminie.

Organizator
TRASY RAJDUTrasa I (piesza) wiek uczestników powy?ej 12 lat
O Puchar Komendanta Hufca ZHP Sandomierz

Komendant Trasy - Marcin Przy?ucki
Obs?uga : Komenda Hufca ZHP w Sandomierzu

10.06.- Sandomierz - Wilczyce nocleg szko?a w Wilczycach - 15km
11.06. -Wilczyce - Kleczanów nocleg szko?a w Kleczanowie - 16km
12.06.- Kleczanów - Sandomierz - Zlot - 7kmTrasa II (Rowerowa) wiek uczestników powy?ej 14 lat.
O Puchar Prezesa PTTK oddzia? Sandomierz.

Komendant Trasy -.Marek Juszczyk
Obs?uga : PTTK oddzia? Sandomierz

10.06.- Sandomierz -Opatów nocleg w Opatowie SP nr 2
11.06. - Opatów - Koprzywnica nocleg w SP w Koprzywnicy
12.06.- Koprzywnica - Sandomierz

Trasa III (Kajakowa) wiek uczestników powy?ej 16 lat
O Puchar Burmistrza Miasta Sandomierza.
11.06. Po?aniec - Tarnobrzeg nocleg OSiR w Tarnobrzegu
12.06. Tarnobrzeg - Sandomierz Zlot
Komendant Trasy Waldemar Rams.
Obs?uga : Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu


Trasa IV zagospodarowana "Z?az Gromad Zuchowych Zielona ?abka 2005"
Wiek uczestników 7-12 lat
O Puchar Naczelnika Wydzia?u EKiS w Sandomierzu


11.06. - Sandomierz SP nr 1 zwiedzanie Sandomierza - nocleg na bazie SP 1
Sandomierz
12.06 - Sandomierz udzia? Zlocie

Komendant Trasy - hm Ewa Mi?kina
Obs?uga - 13 ?DH "Sandomierscy Skauci"
Źródło: Informacja nades?ana Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.649 secs