G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

19 czerwca 2005 godzina:23.55(Czytań: 2037)
:: Badanie podziemi pod p?yt? Rynku w Rzeszowie ::
- Najwa?niejsze jest to, ?e odkryte zosta?o wej?cie do piwnic pod Rynkiem, które prowadz? w kierunku wschodnim - mówi Andrzej Stro?ski, koordynator ds. rewaloryzacji rzeszowskiego Rynku. W Rzeszowie trwaj? prace badawcze zachodniej cz??ci Rynku. (Zobacz FOTO) Prace odkrywkowe w rzeszowskim Rynku rozpocz??y si? na pocz?tku tego roku. Tu? obok ratusza w zachodnim kwartale Rynku odkryto naro?niki murów dwóch kamienic, które sta?y tam jeszcze przed II wojn? ?wiatow?. Pod p?yt? ods?oni?to wej?cia do piwnic, które prowadz? w trzech kierunkach: w stron? ul. Matejki i S?owackiego oraz do ?rodka Rynku. - Te prowadz?ce na wschód s? dla nas najbardziej interesuj?ce, poniewa? mo?na je b?dzie w??czy? do istniej?cej ju? trasy podziemnej. Jedno z wej?? - znajduj?ce si? mniej wi?cej 4,5 m pod p?yt? Rynku - zosta?o ju? cz??ciowo zbadane. Korytarze - na razie odkryto 15 metrów, prowadz? w dobrym kierunku - wyja?nia Stro?ski.
Od miejsca, w którym prowadzone s? prace, do istniej?cego ju? odcinka trasy podziemnej w linii prostej jest 60 m. Na terenie, na którym trwaj? prace, w przysz?o?ci ma pojawi? si? wej?cie do podziemi. Stanie si? to w ci?gu kilku najbli?szych miesi?cy. Wtedy te? ma si? rozpocz?? przebudowa p?yty Rynku. Wed?ug jakiego projektu - na razie nie wiadomo. Po rezygnacji z koncepcji przebudowy opracowanej przez krakowskich architektów Ma?gorzat? i Marcina W?odarczyków wybór pad? na projekt autorstwa Jana Mazura - architekta z Warszawy. Jednak czy to w?a?nie on b?dzie realizowany, na razie nie wiadomo. - Rozmowy trwaj? - powiedzia? Marek Ustrobi?ski, wiceprezydent Rzeszowa.

Warto tak?e zapozna? si? z innymi artyku?ami, które ukaza?y si? wczesniej. Ponizej kilka z nich.

Co kryje rzeszowski Rynek?
(Dzie? Rzeszowa, luty 2005)
Rozbudowa trasy podziemnej w Rzeszowie
Jaki? czas temu cz??? rzeszowskiego Rynku zosta?a ogrodzona, pojawili si? tam robotnicy oraz ci??ki sprz?t. Wbrew kr???cym po mie?cie opiniom, prowadzone tam prace nie maj? bezpo?redniego zwi?zku z kontrowersyjnym planem przebudowy Rynku.
- Roboty te zwi?zane s? z planowanym powi?kszeniem podziemnej trasy turystycznej - mówi Alicja Czajkowska-Wa?ny, miejski konserwator zabytków. - S? to prace badawczo-penetracyjne. Sprawdzamy, co w tym miejscu znajduje si? pod p?yt? Rynku. Do lat czterdziestych sta?y tam du?e kamienice. Podczas wojny wyburzyli je Niemcy, gdy? by?y w bardzo z?ym stanie. Pop?ka?y pod ci??arem przeje?d?aj?cych nieopodal czo?gów. Niemcy planowali wyburzy? kolejne domy znajduj?ce si? pomi?dzy ulicami Matejki i Ko?ciuszki i w tym miejscu zrobi? szerok? ulic?. Nie zd??yli zrealizowa? swoich planów.
- Nie wiemy dok?adnie, co znajduje si? pod ziemi? w miejscu, w którym sta?y wyburzone kamienice - mówi Alicja Czajkowska-Wa?ny. - Prawdopodobnie przynajmniej pod jedn? z nich by?y dwukondygnacyjne piwnice. Prowadz?c badania, chcemy sprawdzi?, w jakim stopniu si? zachowa?y, czy przetrwa?y ich sklepienia.
By? mo?e w?a?nie w tym miejscu znajdowa? si? b?dzie wej?cie do przed?u?onej trasy podziemnej.
- Wej?cie albo wyj?cie - mówi Zbigniew Jucha, kierownik Delegatury S?u?by Ochrony Zabytków w Rzeszowie. - Nie ma jeszcze ostatecznej koncepcji. Wszystko zale?e? b?dzie od tego, co robotnicy odkryj? pod powierzchni?
Rynku. Prowadzone prace, wbrew pog?oskom, nie maj? zwi?zku z kontrowersyjnymi planami przebudowy Rynku. Wojewódzki konserwator zabytków mia? liczne zastrze?enia do przygotowanego przez krakowskich architektów projektu. Plan ten przewidywa? mi?dzy innymi u?o?enie ci??kich, kilkusetkilogramowych ?aw oraz ustawienie nowoczesnych latarni przypominaj?cych swoim wygl?dem talerze anten satelitarnych. Zbigniew Jucha protestowa? tak?e przeciwko projektowi wej?cia do trasy podziemnej kojarz?cemu si? osobom, które go widzia?y, z wej?ciem do supermarketu. 22 grudnia w rzeszowskim ratuszu odby?o si? spotkanie w tej sprawie. Konserwator zadeklarowa?, ?e wyda zgod? na przebudow? Rynku po uwzgl?dnieniu jego zastrze?e? do projektu.
- Obecnie czekam na dopracowanie planu przebudowy zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi - mówi Jucha. - Pan prezydent Kosiorowski jest w sta?ym kontakcie z jego autorami. Zapewni? mnie, ?e moje uwagi zostan? w projekcie uwzgl?dnione.

*****
Przebudowa rzeszowskiego Rynku
Gazeta w Rzeszowie, 21-04-2005
Miasto wycofa?o si? z realizacji przebudowy Rynku wed?ug projektu krakowskich architektów. - Przygotowujemy si? do podpisania umowy z autorem projektu, który zdoby? II miejsce - informuje Urszula Kukulska, dyrektor miejskiego wydzia?u gospodarki komunalnej i inwestycji. Na przebudow? p?yty rzeszowskiego Rynku og?oszono konkurs. W szranki stan??o kilka pracowni architektonicznych z ca?ego kraju. Jury, z?o?one z architektów, konserwatorów zabytków oraz miejskich urz?dników uzna?o, ?e najlepszy projekt stworzy?a grupa krakowskich architektów - Ma?gorzata i Marcin W?odarczykowie oraz S?awomir Pankiewicz (z pochodzenia rzeszowianin). Ich projekt przewidywa? sporo zmian, m.in. likwidacj? parterowych baraków znajduj?cych si? mi?dzy ul. Matejki a ratuszem. P?yta w tej cz??ci Rynku mia?a delikatnie unosi? si? do góry, od strony ul. Matejki mia? powsta? uskok. Tam w?a?nie zaplanowane zosta?o wej?cie do przed?u?onej podziemnej trasy turystycznej. W my?l projektu znikn??by historyczny trakt przecinaj?cy rzeszowski Rynek. W Rynku tak?e pojawi?yby si? nowoczesne latarnie oraz siedziska. Ze zwyci?skim projektem by? jednak du?y problem - nie uwzgl?dnia? on bowiem zalece? konserwatora zabytków. Czego dotyczy?y owe zalecenia? - Chodzi?o przede wszystkim o to, aby wyeksponowa? i podkre?li? klimat rzeszowskiego Rynku, czyli m.in. zachowa? oryginaln? kostk?, zachowa? historyczny trakt przecinaj?cy Rynek oraz wprowadzi? elementy ma?ej architektury - latarnie i ?awki dostosowane do charakteru tego miejsca - mówi Zbigniew Jucha, szef rzeszowskiej delegatury S?u?by Ochrony Zabytków. Krakowscy architekci twardo obstawali przy swoim i nie chcieli wprowadzi? do swojego projektu ?adnych konserwatorskich zmian. A to z kolei oznacza?o, ?e przebudowa Rynku wed?ug ich projektu nie mog?a ruszy?. Przez kilkana?cie tygodni trwa?y ?mudne negocjacje, które jednak nie przynios?y skutku.
- W zwi?zku z tym zdecydowali?my si? wycofa? z wspó?pracy z autorami zwyci?skiego projektu - mówi Urszula Kukulska dyrektor miejskiego wydzia?u
gospodarki komunalnej i inwestycji. - Nie widzieli?my mo?liwo?ci porozumienia si?. Du?? rol? odgrywa? tak?e czas. Chcemy bowiem w zwi?zku z t? inwestycj? si?gn?? po ?rodki unijne, z puli przeznaczonej na turystyk?.
Termin sk?adania wniosków nieub?aganie si? zbli?a?, a my wci?? mieli?my sytuacj? patow? - mówi Kukulska. W zwi?zku z wypowiedzeniem umowy krakowskim architektom, przebudowa rzeszowskiego Rynku b?dzie odbywa?a si? wed?ug projektu, który zaj?? drugie miejsce. - Jego autorem jest warszawski architekt Jan Mazur. Nawi?zali?my ju? z nim kontakt i najprawdopodobniej nied?ugo podpiszemy umow? - dodaje dyrektor Kukulska.

Dla Gazety:
Zbigniew Jucha, rzeszowska delegatura S?u?by Ochrony Zabytków
- Chcia?bym jak najszybciej spotka? si? z architektem, którego projekt zdoby? II miejsce w konkursie, który b?dzie teraz realizowany. Chc? omówi? szczegó?y projektu, aby znów nie wynikn??y jakie? nieporozumienia. W tym jednak przypadku sprawa wydaje mi si? ?atwiejsza, poniewa? projekt Jana Mazura ma bardzo zbli?one za?o?enia do projektu krakowian. Z jedn?, ale bardzo wa?n? ró?nic?. Krakowscy architekci bardzo ?ci?le okre?lili, jak po przebudowie maj? wygl?da? np. ?awki i latarnie. I by?y to pomys?y bardzo dobre, z tym ?e nie w tym miejscu, nie w rynku, do którego absolutnie nie pasowa?y. A w projekcie, który teraz b?dzie realizowany, tego nie ma. Wygl?d ma?ej architektury jest spraw? otwart?, któr? b?dzie mo?na dok?adnie domówi?. Dzi?ki temu z naszego rynku b?dzie mo?na stworzy? prawdziw? pere?k?.

*****
Rynek: ostatnie starcie?
Super Nowo?ci z dnia 29_04_2005
Z kwitkiem odeszli krakowscy architekci, którzy, w rezultacie specjalnie w tym celu przeprowadzonego konkursu, mieli zaprojektowa? przebudow? p?yty rzeszowskiego Rynku. Miasto zrezygnowa?o z ich us?ug, gdy okaza?o si? ?e "krakusy" zupe?nie ignoruj? rady i zalecenia m.in. konserwatora zabytków. Now? nadziej?, na to, ?e przebudowa rzeszowskiego Rynku dojdzie w ko?cu do skutku, daje warszawski projektant Jan Mazur, laureat II nagrody w tym konkursie. Sprawa przebudowy rzeszowskiego Rynku co jaki? czas powraca jak bumerang. Do tej pory wszystkim rozmowom przedstawicieli w?adz miasta z projektantami towarzyszy?y burzliwe emocje. Na dodatek dla ?adnej ze stron dyskusje nie przynios?y zadowalaj?cego je rozstrzygni?cia. Dlatego miasto powiedzia?o w ko?cu: do??!, i wymówi?o umow? krakowskim projektantom. W kontek?cie tej sytuacji, niemal ka?demu narzucaj? si? pytania: Po co i dla kogo by? ten konkurs? oraz Czy nowy projektant spe?ni oczekiwania miasta i rzeszowian? Od samego pocz?tku projekt, a tak?e postawa architektów, laureatów I nagrody w konkursie na przebudow? p?yty rzeszowskiego Rynku, budzi?y wiele zastrze?e?. Przede wszystkim mia? je wojewódzki konserwator zabytków, Zbigniew Jucha. Jego zgoda by?a koniecznym warunkiem, by miasto mog?o stara? si? o dofinansowanie tej inwestycji ze ?rodków Unii Europejskiej. Pierwszy termin sk?adania wniosków o unijne pieni?dze up?yn?? w grudniu ub. r. Nast?pny minie ju? w czerwcu.
- Zale?y nam na pozyskaniu tych pieni?dzy - wyja?nia Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa. - Chcieli?my przeznaczy? je na wyrównanie i wzmocnienie p?yty rzeszowskiej Starówki. Jednak miejscy radni uparli si?, ?eby zrobi? konkurs. Jak si? okazuje, wysz?y z tego g?ównie k?opoty. Stracili?my przede wszystkim czas na bezsensowne batalie. Mo?na to by?o rozwi?za? szybciej, i co wa?ne, taniej, wy?aniaj?c wykonawc? w drodze przetargu. Organizuj?c konkurs wydali?my ??cznie kilkadziesi?t tysi?cy z?otych. Do tego dochodzi jeszcze zap?ata za dokumentacj?. Teraz wida?, jakie s? efekty. Zgodnie z zasadami konkursu modernizacj? p?yty Rynku zajmie si? teraz laureat jego drugiej nagrody - Jan Mazur. Projekt warszawskiego architekta zyska? akceptacj? nie tylko miasta, ale i Zbigniewa Juchy. W?adze miasta otrzyma?y ju? nawet deklaracj? ze strony Mazura, ?e we?mie on pod uwag? wszystkie zalecenia konserwatora. Miejmy wi?c nadziej?, ?e dojdzie wreszcie do realizacji projektu, zgodnie z oczekiwaniami zarówno miasta, jak i mieszka?ców, a przy okazji uda si? pozyska? na ni? unijne pieni?dze.

W?adys?aw Hennig, prezes SARP: - Na ka?d? tego typu inwestycj? powinien by? og?oszony konkurs. Sprawa Rynku jest szczególna z uwagi na charakter miejsca. Uwa?am, ?e powinni si? tym zaj?? architekci, a nie urz?dnicy zza biurka. W innych miastach Podkarpacia dzia?aj? komisje urbanistyczno - architektoniczne, w których sk?ad wchodz? przede wszystkim architekci. To oni zajmuj? si? wy?anianiem najlepszych prac w tego typu inwestycjach. Gdyby przy rzeszowskim Urz?dzie Miasta dzia?a?a grupa podobnych fachowców, problem, z którym si? teraz borykamy, nie mia?by w ogóle miejsca.

Zbigniew Jucha, wojewódzki konserwator zabytków:
- Nie znam jeszcze dok?adnie projektu, który b?dzie prawdopodobnie realizowany. Nie wyobra?am sobie natomiast, ?eby realizowa? go beze mnie. Tu chodzi o Starówk?, o Rynek, wi?c musz? to zaakceptowa?. W?odarczykowie za?o?yli, ?e jak wygraj?, to znaczy ?e s? najlepsi i nie b?d? musieli nic zmienia?. Mam nadziej?, ?e z Mazurem problemów nie b?dzie. Uwzgl?dni? on w swoim projekcie zachowanie g?ównego traktu przejazdowego przez Rynek, czyli tego, do czego krakowiacy przekona? si? nie chcieli. Zobowi?za? si? równie?, ?e nawi??e wspó?prac? z jedn? z rzeszowskich pracowni architektonicznych, aby w razie jego nieobecno?ci, na bie??co mo?na by?o z ni? konsultowa? wszelkie w?tpliwo?ci dotycz?ce jego projektu.

Galeria zdj?? dost?pna pod adresem:
http://www.rzeszowrynek.epodkarpacie.com

Źródło: Gazeta w Rzeszowie Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.631 secs