G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15135
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2891
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37292

.:Wiadomości z Podkarpacia

30 czerwca 2005 godzina:11.42(Czytań: 1007)
:: Dobudowa do zabytkowego dworku przy Reformackiej ::
Barokowy dworek stoj?cy przy ul. Reformackiej, który przetrwa? niemal niezmieniony a? do naszych czasów, oszpecany jest teraz jak?? dobudówk?. Czy konserwator wyrazi? na to zgod?? - zastanawia si? czytelnik "Gazety"

W dworku z pierwszej po?owy XVIII w. trwaj? intensywne prace. Od dwóch lat zabytkowa budowla nale?y do Szko?y J?zyków Obcych "Yes".- Kupili?my budynek razem z pozwoleniem na rozbudow?. W tym miejscu by? budynek, znale?li?my nawet ?lady fundamentów podczas prac budowlanych - mówi Krystyna Lenkowska, wspó?w?a?cicielka szko?y.

Przed Yes swoj? siedzib? mia?a tu firma komputerowa, która w dobudówce zamierza?a umie?ci? swój magazyn. Tych zamierze? nie zdo?a?a jednak zrealizowa?. Upad?a. - Plan architektoniczny jest ten sam, nawet zwrócili?my si? do tego samego architekta, w ?rodku chcemy jednak wprowadzi? inne rozwi?zania. - mówi obecna w?a?cicielka. Decyzj? o rozbudowie t?umaczy ró?nymi wzgl?dami: - W ko?cu chcemy przesta? p?aci? za wynajem sal dla szko?y. Poza tym ka?da szanuj?ca si? firma powinna inwestowa?, a ta inwestycja pozwoli nam skupi? uczniów i administracj? w jednym miejscu.

W nowym skrzydle, które zostanie po??czone z g?ównym budynkiem przewi?zk?, powstan? sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjne, a w podziemiach - sala, w której odbywa? si? b?d? próby teatru dzia?aj?cego przy szkole. - Ca?o?? zyska te? wspólny taras oraz co? w rodzaju atrium od strony ogródka jordanowskiego - wylicza Lenkowska.

Jak zapewnia szefowa szko?y, nowy budynek b?dzie ni?szy i w??szy, nie przyt?oczy architektonicznie dworku i cho? nawi?zuje estetyk? do g?ównego budynku, pró?no szuka? na nim np. barokowych ozdób. - Bo, po pierwsze, to bardzo kosztowne, a po drugie, trudno dzi? znale?? odpowiednich wykonawców. Silenie si? na barok by?oby z?ym pomys?em - uwa?a wspó?w?a?cicielka szko?y.

Podobnego zdania jest Stanis?aw Ha?abuz, autor projektu rozbudowy. - B?dzie to wspó?czesny budynek, które detale architektoniczne: gzymsy, dachówki, a tak?e luksefery w elewacji, zachowaj? swój historyczny charakter. - wyja?nia architekt.

Zbiniew Jucha z rzeszowskiej delegatury Wojewódzkiego Urz?du Ochrony Zabytków przyznaje, ?e idea?em by?oby, gdyby zabytkowy budynek nie mia? s?siedztwa. - Teraz w jego pobli?u jest budynek wielokondygnacyjny, kiedy? go nie by?o. Niedaleko znajdowa? si? tylko klasztor Reformatów. Ale lepiej, ?e budynek jest u?ywany, ni? gdyby sta? opuszczony. Dlatego niekiedy trzeba pój?? na r?k? u?ytkownikom, bo przecie? z trzech stron dworku nic si? nie zmieni, a z tej strony, z której powstaje dobudówka, do niedawna istnia?y budynki gospodarcze - t?umaczy konserwator swoj? decyzj?.

Historia dworku

Rokokowa budowla, jedna z najstarszych w tej cz??ci miasta, stoi naprzeciw ko?cio?a garnizonowego. Wybudowa? j? dla siebie archiwista i bibliotekarz Lubomirskich - Franciszek Pi?tkowski. Autorem projektu by? Karol Henryk Wiedemann, przybysz z Saksonii, nadworny budowniczy Lubomirskich. Budow? dworku uko?czono najprawdopodobniej w 1735 r.. Kiedy? do niego w?a?nie nale?a? park, którego resztki znajduj? si? w jego pobli?u. W 1756 r. pan rzeszowskiego zamku Tedor Lubomirski przekaza? dworek Janowi Szterbachtowi oraz jego ma??once. By?a to nagroda rzeszowskiego magnata dla wiernego dworzanina. Rodzina Szterbachtów by?a jego w?a?cicielem do pocz?tku XIX w. Nazwiska pó?niejszych w?a?cicieli zmieniaj? si? jak w kalejdoskopie. Przez d?ugi czas nale?a? do rodziny Tabi?skich. Tu? przed I wojn? ?wiatow? kupi? go Salam Neuman. Rodzina Tabi?skich musia?a by? szczególnie przywi?za? do tego miejsca, bo pieni?dze na odkupienie dworku Olimpia Tabi?ska znalaz?a bardzo szybko. Tabi?scy byli zwi?zana z tym miejscem przez niemal ca?y XX w. W latach 90. na swoj? siedzib? wybra?a dworek firma Infores. Teraz mie?ci si? tu szko?a j?zykowa.
Źródło: Gazeta Wyborcza Autor: andrzej
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.670 secs