G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

12 lipca 2005 godzina:10.16(Czytań: 1326)
:: Pielgrzymom nie przeszkadza ha?as ::
Mimo trwaj?cych prac zabezpieczaj?cych osuwisko pielgrzymi nadal t?umnie przybywaj? do tego po?o?onego na wzgórzu Za?pit sanktuarium ?w. Jana z Dukli.

Od czasu kanonizacji w 1997 roku Jana z Dukli pustelnia sta?a si? miejscem odwiedzanym przez tysi?ce pielgrzymów i turystów. Zdaniem o. Krystyna, duszpasterza na Pustelni ?w. Jana z Dukli ruch nasila si? podczas wakacji. – Nie prowadzimy statystyk, ale jest to z pewno?ci? kilkadziesi?t tysi?cy osób rocznie z Polski i zagranicy – podkre?la zakonnik. – Raz by?a nawet grupa greckokatolicka, która w jedn? z niedziel prze?ywa?a dzie? skupienia. Widzia?em te? grup? starszych osób ze S?owacji, która odprawia?a drog? krzy?ow? i ró?aniec.

Na niedzielne msze przyje?d?a równie? sporo wiernych. - Na wzgórzu Za?pit wyczuwa si? szczególn? atmosfer? modlitwy i skupienia – mówi pani Anna z Katowic. Nie przeszkadzaj? nam koparki. Cieszymy si?, ?e prace przy osuwisku posuwaj? si? do przodu. Kto raz odwiedzi to miejsce z pewno?ci? tutaj powróci.

Cudowne ?róde?ka

Zw?aszcza du?o ludzi uczestniczy w lipcowych uroczysto?ciach odpustowych ku czci ?w. Jana z Dukli. W najbli?sz? niedziel? wierni pow?druj? do tzw. Z?otej Studzienki na górze Cergowej, gdzie ?w. Jan mia? rozpocz?? ?ywot pustelniczy. W tym dniu o godz. 15 przewidziano modlitwy w intencji Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II o Jego rych?? beatyfikacj?. Pó?niej zaplanowano msz? ?w. i b?ogos?awie?stwo dzieci.

Zarówno przy Z?otej Studzience jak i na wzgórzu Za?pit znajduj? si? cudowne ?róde?ka, z których mia? czerpa? wod? sam ?w. Jan. Pielgrzymi wierz? w jej cudown? moc, obmywaj? tutaj twarze i d?onie, pij? wod? i zawsze zabieraj? odrobin? dla swoich bliskich, zw?aszcza chorych. Miejscowe ksi?gi ?ask dostarczaj? wielu dowodów skuteczno?ci tych pobo?nych praktyk. Wierni równie cz?sto czerpi? wod? ze studzienki obok kapliczki
w Komborni, gdzie wed?ug legendy ?w. Jan mia? odpoczywa? w?druj?c do Lwowa.

Osuwisko zagrozi?o ko?ció?kowi

Po gwa?townych roztopach i ulewnym deszczu wiosn? 2000 r. osun??a si? ziemia przed ko?ció?kiem i budynkiem Pustelni ?w. Jana z Dukli. Na murach i posadzce ko?ció?ka pojawi?y si? wówczas g??bokie rysy. P?kni?cia uwidoczni?y si? te? na dziedzi?cu przed wej?ciem do ?wi?tyni. Ju? po wst?pnych ogl?dzinach specjali?ci nie mieli w?tpliwo?ci, ?e grota z cudownym ?róde?kiem powinna by? rozebrana. Pierwsze prace zabezpieczaj?ce na zlecenie ojców Bernardynów z Dukli, opiekuj?cych si? pustelni? wykona?a nieodp?atnie firma z Rzeszowa. Pieni?dze na zabezpieczenie puszczy zagwarantowa? rz?d w ramach podzia?u rezerwy celowej na usuwanie skutków powodzi i osuwisk. By?a to kwota 600 tys. z?otych. Ponadto klasztor oo. Bernardynów razem miejscowym samorz?dem przeznaczyli na ten cel 23 tys. z?otych. Wed?ug ojca Krystyna, duszpasterza na Pustelni ?w. Jana z Dukli ko?ció?ek jest obecnie bezpieczny.

Kolejne osuwisko

pojawi?o si? w 2003 roku. Wówczas skarpa osuwisko niebezpiecznie przybli?y?a si? do domu pustelnika. Jednak nie by?o pieni?dzy, aby natychmiast ruszy? z pracami. Fundusze na ten cel przysz?y dopiero w pa?dzierniku ubieg?ego roku. A na pocz?tku tego roku kancelaria premiera przyzna?a kolejne pieni?dze, które w po??czeniu z ubieg?orocznymi da?y w sumie 862 tysi?ce z?otych. – Nie mo?na te? zapomnie? o datkach osób prywatnych – zaznacza ojciec Krystyn. Jego zdaniem wierni znacznie wspomogli finansowo prace przy osuwisku.

Do tej pory przed domem pustelnika zosta?o wykonanych 10 mikropali. Do otworów g??bokich na 10 metrów w?o?ono metalowe rury, które z kolei zalano tzw. cementowym mleczkiem. Mi?dzy chat? a skarp? osuwiska zaplanowano zamontowanie jeszcze 15 kolejnych mikropali. Z terenu czynnego osuwiska wywieziono ziemi?, któr? zast?piono przepuszczaln? dla wody warstw? ?wiru i systemem drenów. Ca?o?? inwestycji w imieniu klasztoru Bernardynów, do którego nale?y pustelnia, nadzoruje gmina Dukla. Inwestycj? oszacowano na prawie 900 tysi?cy z?otych.
Źródło: Super Nowo?ci Autor: andrzej
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.677 secs