G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

29 lipca 2005 godzina:20.26(Czytań: 1426)
:: Wystawa prosto ze Lwowa - Kultura Wysocka ::
Wystaw? archeologiczn? Kultura wysocka – wschodnia rubie? ?rodkowoeuropejskiej cywilizacji epoki br?zu mo?na ogl?da? w Muzeum Okr?gowym w Rzeszowie od 21 czerwca do ko?ca sierpnia 2005 roku. Eksponaty pochodz? ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego, a ca?e przedsi?wzi?cie jest wspó?finansowane ze ?rodków europejskich w ramach Programu Wspó?pracy Przygranicznej PHARE.
Ekspozycja dotyczy niezwykle interesuj?cej jednostki kulturowej z terenu mi?dzyrzecza Dniestru, Bugu, Styru i Horynia, okre?lanej mianem kultury wysokiej (nazwa od miejscowo?ci Wysoko). W okresie jej trwania (od XII-XI do VII-VI w. p.n.e.) dochodzi do gruntownej zmiany modelu kulturowego polegaj?cego przede wszystkim na upowszechnieniu kremacji. Zjawisko to dotyczy jednak tylko Europy ?rodkowej. Kulturze wysockiej przypada rola typowej jednostki pogranicza kulturowego.
Najlepiej wyra?a to bardzo zró?nicowany i barwny obrz?dek pogrzebowy. Na du?ych, licz?cych nawet po kilkaset grobów cmentarzyskach, dominuje inhumacja. Wyst?puj? zarówno pochówki pojedyncze, podwójne, jak i zbiorowe. Znane s? równie? przyk?ady grobów symbolicznych i zawieraj?cych jedynie fragmenty szkieletu.
Pochówki cia?opalne, zarówno popielicowe, jak i jamowe, stanowi? oko?o 30%. Wyst?puj? tak?e groby birytualne – jeden osobnik pochowany w obrz?dku szkieletowym, drugi – cia?opalnym.
Wa?n? cz??? wystawy zajmuje fragment typowego cmentarzyska kultury wysockiej. Ró?norodno?? pochówków, cz?sto wr?cz wzruszaj?ca w swej wymowie, daje wyobra?enie o bogactwie kultury duchowej tej spo?eczno?ci.
Ponad 500 eksponowanych na wystawie przedmiotów stanowi?o pierwotnie wyposa?enie grobowe. S? w?ród nich przede wszystkim naczynia gliniane o bardzo zró?nicowanych, cz?sto nietypowych formach z charakterystycznym ornamentem. W?ród wyrobów z gliny na uwag? zas?uguj? równie? figurki zwierz?t, grzechotki; przedmioty niew?tpliwie zwi?zane z kultem.
Istotn? cz??? wyposa?enia stanowi?y tak?e ozdoby, wykonywane z br?zu, rzadziej z ?elaza. Dominuj? bransolety, naszyjniki, szpile do spinania szat, pier?cienie, amulety. Mniej licznie odkrywano w grobach narz?dzia (z krzemienia, kamienia, ?elaza) – sierpy, ose?ki, ig?y, prz??liki oraz elementy uzbrojenia – krzemienne groty strza?.
Wszystkie eksponaty pochodz? z bada? prowadzonych przez polskich i ukrai?skich archeologów w pierwszej po?owie XX wieku. W takim wyborze nigdy nie by?y prezentowane w polskich muzeach.

Foto: Grzegorz ePodkarpacie.com

Ekspozycje sta?e w Gmachu G?ównym Muzeum Okr?gowego w Rzeszowie:
- Galeria D?mbskich. Malarstwo europejskie XVI-XIX wieku (t?em dla obrazów s? meble z XVIII i 1 po?owy XIX wieku)
- Porcelana i fajans XVII-XX wieku
- Galeria Malarstwa Polskiego XVIII-XX wieku. Portrety, pejza?e, sceny rodzajowe i martwe natury mistrzów polskich
- Kamie? – br?z – ?elazo. Archeologia Polski po?udniowo-wschodniej

Ekspozycje czasowe w Gmachu G?ównym Muzeum Okr?gowego w Rzeszowie:
Kultura wysocka – wschodnia rubie? ?rodkowoeuropejskiej cywilizacji epoki br?zu. Wystawa ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego - czynna od 21 czerwca 2005 do ko?ca sierpnia 2005

Bro? i akcesoria my?liwskie od XVI do XIX wieku. Wystawa ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego - czynna od 28 czerwca 2005 do ko?ca sierpnia 2005

Godziny otwarcia Muzeum:
Muzeum (gmach g?ówny) na ul. 3-go Maja 19 i wszystkie Oddzia?y (M. Etnograficzne oraz M. Historii Miasta Rzeszowa z Podziemn? Tras? Turystyczn?) s? czynne:
wtorek-czwartek 9.00-15.00
pi?tek 10.00-17.30
niedziela 9.00-15.00 (wst?p wolny).
Bibioteka w gmachu na ul. 3-go Maja 19:
?roda, czwartek, pi?tek 10.00-14.30;

Bilety wst?pu:
- Gmach g?ówny na 3-go Maja:6,5 z? normalny, 4,5 z? ulgowy, 20 z? przewodnik;
- Oddzia? Etnograficzny:5,5 z? normalny, 3,5 z? ulgowy, 20 z? przewodnik;
- Muzeum Historii Miasta Rzeszowa: 5,5 z? normalny, 3,5 z? ulgowy, 20 z? przewodnik;
- Podziemna Trasa Turystyczna: 5,5 z?

UWAGA! zwiedzanie ??czone Podziemnej Trasy Turystycznej i Muzeum Historii Miasta Rzeszowa: 7,5 z?
UWAGA! Bilet-karnet zapewniaj?cy wst?p do wszystkich Muzeów: 16 z? normalny, 11 z? ulgowy
Źródło: Informacja nades?ana Autor: Grzegorz

Galeria zdjęć

Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.599 secs