G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

02 kwietnia 2004 godzina:1.37(Czytań: 1481)
:: Seminarium "Czysta turystyka" ::
W dniu 5 kwietnia br. w Urz?dzie Miasta i Gminy w Lesku przy ul Parkowej 1 (sala nr 7 - parter) odb?dzie si? seminarium nt.: "Czysta Turystyka - realizacja zasad zrównowa?onej turystyki w M?P oraz organizacjach turystycznych". Rozpocz?cie seminarium o godz. 11.00.
Podczas seminarium przedstawione zostan? nast?puj?ce zagadnienia:

Idea i za?o?enia turystyki zrównowa?onej (sustainable tourism) na przyk?adzie Programu Greenways i Szlaku Zielony Rower - Greenway Karpaty Wschodnie.
Zasady udzia?u w programie bran?owym "Czysta Turystyka" i ramowy plan jego realizacji.
Certyfikat "Czystej Turystyki", kryteria przyznawania certyfikatu.
Dobra Praktyka Produkcyjna, Dobra Praktyka Higieniczna, zasady systemu HACCP.
Wsparcie przedsi?wzi?? turystycznych ze ?rodków krajowych i UE.
Seminarium stanowi? b?dzie wst?p do pilota?owej edycji programu "Czysta Turystyka", realizowanego przez Fundacj? Partnerstwo dla ?rodowiska i wspó?finansowanego ze ?rodków programu Phare 2001 Rozwój Spo?ecze?stwa Obywatelskiego.
Cele programu "Czysta Turystyka" to:
wdra?anie unijnych standardów ochrony ?rodowiska w instytucjach i firmach z sektora turystycznego;
wspieranie firm i organizacji turystycznych w podejmowaniu dzia?a? na rzecz ochrony ?rodowiska naturalnego oraz motywowanie ich do anga?owania si? w dzia?ania na rzecz promocji lokalnej kultury, tradycji i gospodarki;
tworzenie firmom mo?liwo?ci anga?owania si? w d?ugofalowe projekty na rzecz ochrony ?rodowiska i spo?eczno?ci lokalnych, w tym uczestniczenia w tworzeniu produktów turystycznych w oparciu o zielone szlaki - Greenways;
wspieranie firm w dzia?aniach na rzecz podniesienia jako?ci oferowanych us?ug, zwi?kszenia konkurencyjno?ci i wyró?nienia na rynku turystycznym.
W pilota?owej wersji programu we?mie udzia? 30 firm/instytucji, w których przeprowadzone zostan? przegl?dy ekologiczne. Na ich podstawie opracowane zostan? zalecenia i rekomendacje, które pos?u?? do opracowania konkretnych projektów oraz ustalenia planu dzia?a? zmierzaj?cych do osi?gni?cia przez firm? wszystkich standardów wymaganych do przyznania certyfikatu "Czystej Turystyki". Powstanie równie? ekologiczny poradnik dla firm z sektora turystycznego, zawieraj?cy przyk?ady ró?nego rodzaju dzia?a? zmniejszaj?cych oddzia?ywanie firm na ?rodowisko oraz prowadz?cych do oszcz?dno?ci finansowych.
Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów: Fundacji Partnerstwo dla ?rodowiska oraz Bieszczadzkiej Fundacji Partnerstwo dla ?rodowiska.

Dodatkowe informacje:

Ewa Figórska
Specjalista ds. Programu "Czysta Turystyka"
Fundacja Partnerstwo dla ?rodowiska
www.epce.org.pl
tel.: +48 12 430 24 43, 430 24 65, fax: +48 12 429 47 25
kom.: +48 600 224 084, e-mail: efigorska@epce.org.pl

Źródło: Bieszczadzki Portal Internetowy Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.667 secs