G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

02 września 2005 godzina:8.43(Czytań: 1789)
:: Geneza budowy pomnika Jana Paw?a II w Budziwoj - Przyk?ad lokalnej inicjatywy. ::
Rozpocz?t? spontanicznie inicjatyw? w dalszej cz??ci realizacji podj??: Przewodnicz?cy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Pan Jacek Kotula i w porozumieniu z Ks.Pra?atem - Kazimierzem Guzy - proboszczem Parafii Budziwój podj?to decyzj? zakupu du?ej figury Jana Paw?a II w firmie (w ?owcach), która dostarczy?a figur? do ko?cio?a parafialnego M. Bo?ej ?nie?nej w Budziwoju. Zosta?a og?oszona zbiórka pieni??na do puszek na pokrycie kosztów zakupu figury, która zosta?a przeprowadzona w 1 niedziel? przed i po mszach ?wi?tych. Pozosta?a nale?no?? za figur? darem swego serca wsparli: Pan Senator Kazimierz Jaworski oraz Panowie Stanis?aw Kruczek, Stanis?aw Obara, Janusz Skotnicki, Bogus?aw Krzanowski, Marian Kotula. Ca?o?ci? tego etapu kierowa? Pan Jacek Kotula, przewodnicz?cy Ko?a Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Budziwoju
3 lipca 2005 na og?oszonym w parafii spotkaniu w „D?binówce”z udzia?em ks. Proboszcza – podj?to decyzj? posadowienia figury na ustawionym ju? g?azie na skrzy?owaniu ulicy Jana Paw?a II i ?w. Antoniego W Budziwoju. Koncepcji i pomys?ów by?o wiele ale ostateczn? decyzj? podj?li bezpo?redni wykonawcy Pan W?adys?aw Kozik z rodzin?, Pan Edward Szalacha i Jerzy Kalita, którzy w?asn? koncepcj? posadowienia figury zrealizowali przy ?yczliwym wsparciu firm : „Bella”, „INES” „Kostobruk”- p. Dariusza Giero?, p.Tadeusza Caga - pod?wietlenie figury wykona?ana zlecenie Urz?du Gminy Tyczyn firma p. Batora. Wy?o?enie podstawy figury p?ytami granitowymi oraz nasadzenia kwiatowe zabezpieczyli wykonawczo i ca?o?ciowo finansowali bezpo?redni s?siedzi pomnika Pa?stwo Adrianna i Grzegorz Rela przy wsparciu p. Barbary Buka?a, Kingi Kud, p.Weron oraz Urszuli i Janusza Bili?skich. Liternictwo, wykonanie tablicy pami?tkowej oraz konserwacje ostateczn? kamienia wykona?a firma LITERNICTWO W KAMIENIU p. Barbary Buka?a ze ?rodków dobrowolnej zbiórki na D?binie przeprowadzonej przez P. Krystyn? Cie?la i Rozali? Miku?a oraz z?o?onych imiennych darów serca w „D?binówce”.
Ca?o?ci? spraw organizacyjnych zwi?zanych z budow?, og?oszeniem i przygotowaniem po?wi?ceniem pomnika kierowa? Jerzy Kalita.
Uporz?dkowanie placu przy pomniku, dekoracj? figury wykona?a rodzina p.Kozików i s?siadki, które od pocz?tku pami?ci? modlitewn? ogarnia?y inicjatyw?.
W dniu 28 sierpnia 2005 – J.E. Ksi?dz Biskup Kazimierz Górny w licznej asy?cie ksi??y z dekanatu Tyczy?skiego, ks.Mieczys?aw Jacka - Ks. Pra?ata S?owika - Dyrektora CARITAS dokona? uroczystego po?wi?cenia pomnika i miejsca jego posadowienia - wie?cz?c tym aktem wysi?ek realizatorów tej spontanicznej inicjatywy.
W uroczysto?ci bra?y udzia? wszystkie jednostki Ochotniczych Stra?y Po?arnych z terenu Gminy Tyczyn z pocztami sztandarowymi, Schola parafialna z okoliczno?ciowym programem s?owno muzycznym, Ko?a Gospody? Wiejskich, m?odzie? z Klubu COUNTRY, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Senator RP p. Kazimierz Jaworski, Burmistrz Gminy Tyczyn, oraz licznie zgromadzeni mieszka?cy z Budziwoja i okolic. Ca?o?? nag?o?nienia– bardzo ?yczliwie i sprawnie wykona?a rodzina Cagów wraz obs?ug? muzyczn? w D?binówce gdzie uczestnicy spotkali si? na chwili odpoczynku .
O godz.21.00 - po od?piewaniu Apelu Jasnogórskiego pod figura M.Bo?ej w Gospodarstwie Agroturystycznym „D?binówka” – uczestnicy uroczysto?ci –odmawiaj?c ró?aniec Fatimski prowadzony przez przewodnicz?cego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich p. Jacka Kotul? ze ?wiecami przeszli pod po?wi?cony pomnik Jana Paw?a II – gdzie rozwa?aj?c my?li i przes?ania Ojca ?wi?tego przy poszczególnych tajemnicach radosnych ró?a?ca ?wi?tego zako?czono uroczysto?ci od?piewaniem ROTY.
Uczestnicy postanowili dla uczenia S?ugi Bo?ego Jana Paw?a II – w okresie tygodnia – do pierwszej soboty miesi?ca wrze?nia – spotyka? si? na modlitwie o rych?? beatyfikacj? godz.20.30 oraz pozostawi? dekoracje ulicy i podniesion? flag? narodow? i wy?o?y? w tym okresie ksi?g? pami?tkow? z zapisem Genezy powstania pomnika oraz zdj?cia wykonane przez P. Janusza Werona – celem zapoznania si? i dokonania przez zainteresowanych – wpisów i pró?b o wstawiennictwo S?ugi Bo?ego – osobistych intencji. Ksi?ga ta w niedziel? 4 wrze?nia zostanie z?o?ona w ko?ciele parafialnym w Budziwoju z pro?b? o w??czenie intencji w modlitw? ca?ej parafii.

Wszystkim osobom ,organizacjom, firmom, które ?yczliwie wspiera?y nas w okresie budowy sk?adam serdeczne „Bóg zap?a?”. (Jerzy Kalita)

Geneza inicjatywy.
Pomys? zbudowania pomnika Jana Paw?a II wysun?? pan W?adys?aw Kozik w roku 2002 na spotkaniu s?siedzkim z udzia?em Marii i Stanis?awa ?lawskich oraz Zofii i Jerzego Kalitów. Pan Jacek Kotula po wprowadzeniu nazw ulic Jana Paw?a II i ?w. Antoniego w Budziwoju dowióz? ziemi? na krzy?ówk? z zamiarem zaprojektowania budowy pomnika 2-giemu patronowi parafii ?w. Antoniemu.
W dniu ?mierci naszego ukochanego Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II zrodzi?a si? spontaniczna my?l mieszka?ców ulicy nazwanej jego imieniem -utrwalenia na rozwidleniu dróg znakiem pami?ci i wdzi?czno?ci i gromadzenia si? na modlitw? ?a?obn?. Nazajutrz Pa?stwo Kozikowie, Pani Maria ?lawska i Pan Grzegorz Rela uformowali skromny prowizoryczny znak z kamieni, wizerunku zmar?ego Ojca ?wi?tego i flagi narodowej w ?a?obie. Wieczorem o godzinie 20 rozpocz?li?my odmawianie ró?a?ca, koronki i apelu jasnogórskiego . Czynnie w modlitw? w??czy?a si? równie? m?odzie?. Dziewczynki ze scholi ?piewa?y razem z gitara. Panie podj??y samorzutnie uporz?dkowanie placyku i uformowa?y ziemi? w formie „serca wdzi?czno?ci dla zmar?ego papie?a” i rozpocz?to palenie zniczy i kontynuowano modlitwy róza?cowe.
W dniu pogrzebu Ojca ?wietego – 8 kwietnia 2005 zwrócilismy si? z pismem w formie „motyla” do s?siadów- Mieszka?ców Budziwoja z ulicy Jana Paw?a II:

S?siedzi !
Mieszka?cy Budziwoja z ulicy Jana Paw?a II wyra?aj?c ?al po ?mierci i pogrzebie naszego Ukochanego Ojca ?wi?tego – proponujemy podpisanie za??czonej tre?ci.
Informujemy jednocze?nie , ?e o godz. 20.00 /po mszy ?w. w parafii/ gromadzimy si? na wspóln? modlitw? ró?a?cow? i Apel Jasnogórski.Zapraszamy z jakimkolwiek symbolem wdzi?czno?ci, kwiatkiem, ga??zk? zielon?, zapalon? ?wieczk? ...... Tam te? b?dzie wy?o?ona dzisiaj -
8 kwietnia 2005 r i jutro 9.04.2005 /przez ca?y dzie?
Zbiorcza , ?rodowiskowa Ksi??ka Pami?ci i Wdzi?czno?ci
w której b?dzie mo?na zebra? wszystkie indywidualne wpisy lub dokona? wpisu imiennego.
Potwierdzamy swoj? solidarno?? w ?a?obie narodowej
po ?mierci naszego Ukochanego Ojca ?wietego Jana Paw?a II i wol? upami?tnienia jego przes?ania na rozwidleniu dróg ul. Jana Paw?a II i ?w Antoniego w Budziwoju. Budziwój, dnia 8 kwietnia 2005r

Wobec ?yczliwego wsparcia inicjatywy oraz dokonania dobrowolnych wpisów przez wielu mieszka?ców / lub przedstawicieli rodzin/w „?rodowiskowej Ksi??sce Pamieci i Wdzi?czno?ci - podj?li?my realizacj? pomys?u i wykonanie.
Zwrocili?my si? do Pana Zbyszka Muriasa . /mieszka?ca naszej ulicy w?a?ciciela ?wirowni w LIPIU z pro?b? o odst?pienie du?ego g?azu . Wspania?a postawa Pana Muriasa i drugi ju? dar serca do „serca pami?ci i wdzi?czno?ci...” Transport kamienia i sprawy organizacyjne zwi?zane z za?adunkiem i roz?adunkiem za?atwiaj? na w?asny koszt Robert ?wider i Jerzy Kalita. Decyzja o wykonaniu fundamentu 150x150 x85 cm. Beton z betoniarni Pana Jurka z Zarzecza – sprawy formalne bierze na siebie „D?binowka” i Jerzy Kalita. Kolejny krok – wykonanie wykopów i przygotowanie szalunku pod wylanie podestu : Jan Weron, Jan Kozdra?,Zygmunt Kalita,Zbyszek Potoczny,Robert ?wider , Jerzy Kalita , Wojciech Kozik
ezpieczenie dzwigu do ustawienia g?azu i zgranie czasowe z transportem betonu oraz wylanie fundamentu - Jerzy Kalita, Robert ?wider, TRANSBET – sprawnie i ?yczliwie dostarcza beton. Trzeci dar serca Pan Stanis?aw Grygiel przysz?y mieszkaniec z ul. S?owiczej – wykonuje ustawienie g?azu oko?o 4 ton-bezp?atnie. Przygotowanie g?azu do ustawienia, pomoc przy ustawieniu – Pa?stwo Kozikowie, Robert ?wider Zbyszek Potoczny oraz mycie „Karczerkiem”- Wojtek Kozik. Rozszalowanie szalunków – Zygmunt Kalita,Wojtek Kozik i prace porz?dkowe wraz z przekopaniem terenu Jerzy Kalita. Ca?o?? prac w porz?dku chronologicznym dokumentuje fotograficznie Pan Jan Weron. Koniec I etapu budowy pomnika Pami?ci i Wdzi?czno?ci dla Jana Paw?a II Wszystkim którzy si? aktywnie w??czali serdecznie dzi?kuj? – Bóg zap?a? za ?yczliwa wspó?prac?. Jerzy Kalita

Co dalej ???
Po?wi?cenie i ods?oniecie tablic ?
Tym musza si? zaj?? ju? fachowcy i arty?ci - profesjonalisci. Czy b?dzie to wspólny dar finansowy ca?ej parafii Budziwój? Czy dar i wysi?ek mieszkanców ulicy Jana Paw?a II? To pytania na które trzeba udzieli? odpowiedzi .
Deklaracje trwa?ego zagospodarowania i ukwiecenia placyku wokó? pomnika z?o?y?a Pani RELA – najbli?sza sasiadka. Inicjatorzy i realizatorzy I-szego etapu zapewniaj? o pami?ci modlitewnej przy pomniku w wa?nych rocznicowych datach.
Źródło: Nas?ana przez: www.Debinowka.pl Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.652 secs