G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

08 września 2005 godzina:23.08(Czytań: 1117)
:: Zaawansowane szkolenie - Agroturystyka i Us?ugi Towarzysz?ce ::
Projekt jest wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Programu SAPARD, przeznaczonych na dzia?anie obejmuj?ce Szkolenia Zawodowe, wdra?ane przez Fundacje Programów pomocy dla Rolnictwa (FAPA) w imieniu i na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).
Projekt ma na celu:
- dostarczanie wiedzy i umiej?tno?ci rolnikom i cz?onkom ich rodzin niezb?dnej do podj?cia nowej dzia?alno?ci gospodarczej komplementarnej w stosunku do agroturystyki lub rozwijania ju? prowadzonego przedsi?wzi?cia;
- zwi?kszenie atrakcyjno?ci turystycznej obszarów wiejskich poprzez podniesienie poziomu us?ug ?wiadczonych w gospodarstwach agroturystycznych oraz przekazanie wiedzy umo?liwiaj?cej ?wiadczenie us?ug zwi?zanych z
aktywnymi formami rekreacji;
- nabycie przez w?a?cicieli gospodarstw rolnych nowej wiedzy i umiej?tno?ci umo?liwiaj?cych rozpocz?cie ?wiadczenia us?ug w zakresie agroturystyki;
- wzmocnienie rozwoju agroturystyki w gminach uzdrowiskowych poprzez aktywizacj? spo?eczno - zawodow? i zapoznanie rolników z mo?liwo?ciami
wykorzystania oferty uzdrowiskowej.

Szkolenia b?d? realizowane przez konsorcjum na terenie ca?ej Polski. W województwie podkarpackim odbywa? si? b?d? w dwóch poziomach:
1. Poziom zaawansowany dla osób prowadz?cych gospodarstwo agroturystyczne.
2. Poziom specjalistyczny dla osób prowadz?cych gospodarstwo w gminach uzdrowiskowych.

Zaj?cia b?d? prowadzone przez wybitnych specjalistów krajowych i zagranicznych. Ogromnie wa?nym jest wykorzystanie wiedzy i do?wiadczenia ekspertów zagranicznych z krajów (Austria) b?d? regionów (Bawaria) znanych z wysokiego poziomu agroturystyki.

Wyk?ady i zaj?cia warsztatowe b?d? prowadzone przy u?yciu nowoczesnych technik i pomocy dydaktycznych.
Oprócz wyk?adów zaplanowane s? wyjazdy studyjne dla wszystkich poziomów szkole?: na poziomie podstawowym i zaawansowanym - do gospodarstw agroturystycznych, za? na poziomie specjalistycznym - w gminach uzdrowiskowych.

Wykonawca zorganizuje tak?e zagraniczny wyjazd studyjny dla 80 osób, na obszary wiejskie o walorach turystycznych w kraju Unii Europejskiej tj. w Niemczech - Bawarii. Uczestnikami wyjazdu studyjnego do Niemiec b?d? reprezentanci przeszkolonych grup poziomu zaawansowanego, wybrani na podstawie testu ko?cowego. Odpowiednio przygotowane pytania testowe dla wszystkich poziomów szkole?, b?d? stanowi? podstaw? do przeprowadzenia testu zaliczeniowego. Warunkiem zaliczenia b?dzie udzielenie prawid?owych odpowiedzi na minimum 50% pyta? dla kursów na poziomie podstawowym oraz 60% na poziomie zaawansowanym i specjalistycznym.

Aby uczestniczy? w szkoleniu trzeba spe?nia? nast?puj?ce warunki:
1. Uczestnik szkolenia jest zainteresowany uruchomieniem w?asnej dzia?alno?ci agroturystycznej lub udoskonaleniem dotychczas prowadzonej (nie ma znaczenia czy jest ubezpieczony w KRUS czy ZUS)
2. Jest rolnikiem lub domownikiem
3. Wiek uczestnika szkolenia nie mo?e przekracza? 55 lat
4. Uczestnik szkolenia jest mieszka?cem wsi lub miejscowo?ci do 7 tys. mieszka?ców
5. Uczestnik sam okre?la oczekiwany poziom szkolenia.

Konsorcjum po sprawdzeniu zg?osze? pod wzgl?dem spe?niania kryteriów naboru, zakwalifikuje kandydatów na poszczególne poziomy wed?ug kolejno?ci zg?osze?
i limitu miejsc na poszczególnych poziomach oraz przygotuje list? uczestników szkole?. Dodatkowo zostan? przygotowane listy rezerwowe (w oparciu o powy?sze kryteria, osób, które wed?ug kolejno?ci zg?osze? nie
zmie?ci?y si? w podstawowym limicie okre?lonym dla danego szkolenia). Osoby z list rezerwowych (20%) b?d? otrzymywa?y materia?y szkoleniowe wraz z instrukcj? samokszta?ceniow?.

Wszystkie szkolenia zostan? przeprowadzone w hotelach, pensjonatach, o?rodkach szkoleniowych a tak?e w gospodarstwach agroturystycznych. Koszty zakwaterowania oraz wy?ywienia uczestników szkole? zostan? pokryte przez Konsorcjum.

Terminy szkole?: szkolenia b?d? przeprowadzane w kilkudniowych sesjach :
- Poziom zaawansowany: 26 - 30.09.05 (5 dni), 10 - 13.10.05 (4 dni), 24 - 28.10.05 (5 dni).
- Poziom specjalistyczny: 10 - 14.10.05 (5 dni), 24 - 27.10 05 (4 dni).

Miejsce szkolenia :Podkarpacki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

Biuro Projektu:
Ma?opolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego z siedzib? w Akademii
Rolniczej w Krakowie
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków, tel. [48 12] 6624328 i 6624331, fax [48 12]
6331561,
e-mail: zdr@ar.krakow.pl

Informacje o szkoleniach mo?na uzyska? równie? w Podkarpackim O?rodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale tel. (017) 87 14 101, w - 1233, 1117

W sk?ad konsorcjum wchodz?:
- Ma?opolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego;
- Zwi?zek Ch?opów Bawarskich - Monachium (Niemcy);
- Wy?sza Szko?a Turystyki i Rekreacji w Warszawie;
- DOOR Poland Sp. z o.o. w Warszawie;
- Europejskie Centrum Doradztwa i Szkole? w Bia?ymstoku

Ankieta zg?oszeniowa - POBIERZ
Źródło: Podkarpacki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.621 secs