G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

16 października 2005 godzina:21.15(Czytań: 2096)
:: Przemy?l - Kalendarz imprez kulturalnych od 15 pa?dziernika ::
Przemy?l - miasto po?o?one w po?udniowo-wschodniej Polsce, 12 km od granicy z Ukrain?, o przesz?o tysi?cletniej historii, niegdy? wa?ny o?rodek w Galicji. Zapraszamy do odwiedzenia tego pi?knego miasta, które roztacza si? amfiteatralnie na zboczach wzgórz i przeci?te jest b??kitn? wst?g? rzeki San. Pierwsza pisemna wzmianka o Przemy?lu, jako wa?nym o?rodku miejskim w ?redniowieczu, dotyczy 981 r. Odwieczne pogranicze kultur, narodowo?ci i religii sprawi?o, ?e w mie?cie tym i w jego okolicach znajdujemy pami?tki polskie, ukrai?skie, ?ydowskie, a tak?e liczne pozosta?o?ci dawnej monarchii austro-w?gierskiej. Znaczna cz??? elementów architektury, podobnie jak w Krakowie,w Lwowie czy w Koszycach znalaz?a swoje ?ród?o we wzorcach wiede?skich, np. przemyski dworzec kolejowy, który jest replik? dworca w Wiedniu. Wreszcie twierdza Przemy?l wybudowana przez w?adze austriackie z uwagi na strategiczne po?o?enie miasta. Najwi?ksza po Verdim i Antwerpii twierdza powa?n? rol? odegra?a podczas pierwszej wojny ?wiatowej. Wi?kszo?? fortów jest dost?pna dla zwiedzaj?cych. Charakter Przemy?la wyznaczaj? liczne zabytkowe kamienice, uliczki, ko?cio?y, klasztory i otoczony pi?knym parkiem ?redniowieczny zamek Malowniczy Rynek otaczaj? stare kamienice nosz?ce ?lady ró?nych epok i stylów. W pobli?u Rynku znajduj? si? ciekawe budowle sakralne: archikatedra si?gaj?ca swoimi pocz?tkami XV stulecia wraz z góruj?c? nad miastem wie??; okaza?e barokowe ko?cio?y i klasztory: Franciszkanów i Karmelitów Bosych, a tak?e dawny ko?ció? i kolegium Jezuitów - obecnie katedra bizantyjsko-ukrai?ska. Przemy?l zwany jest cz?sto stolic? polskich dzwonów i fajek. Tradycje przemyskiego ludwisarstwa si?gaj? oko?o 150 lat, przemyskie fajki za? wyrabiane s? w kilkunastu firmach. Ciekawe, historyczne i niespotykane okazy mo?na obejrze? w Muzeum Fajek i Dzwonów, mieszcz?cym si? w równie zabytkowej Wie?y Zegarowej. W Przemy?lu dzia?a najstarszy w Europie za?o?ony w 1869 r. amatorski teatr "Fredreum". Nie brak tak?e oferty dla mi?o?ników poezji - Przemyska Wiosna Poetycka. Istnieje równie? profesjonalne ?rodowisko plastyczne i fotograficzne. Prezentuje si? tu prace wybitnych artystów, organizuje konfrontacje plastyczne, mi?dzynarodowy plener malarski w Slonnem oraz Mi?dzynarodowe Triennale Malarstwa "Srebrny Czworok?t". Najszerzej i najpe?niej prezentowana jest muzyka. "Miko?ajki Jazzowe", "Jazz nad Sanem", "?wi?toja?skie Noce Jazzowe" czy koncerty w klubie "Nied?wiadek" sprawiaj?, ?e Przemy?l sta? si? znanym o?rodkiem, w którym gra si? i s?ucha jazzu z najwy?szej pó?ki. Muzyczny wizerunek miasta kszta?tuje równie? Zamkowa Orkiestra Kameralna, Archidiecezjalny Chór "Magnificat", chór "Gospel", zespo?y instrumentalno-wokalne, taneczne i kapele folkloru miejskiego. Do tradycyjnych imprez muzycznych nale??: Przemyski Festiwal Organowy, Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych, Przemyska Jesie? Muzyczna. Klimat miasta okre?laj? liczne koncerty, spektakle uliczne, festyny, imprezy plenerowe, jak cho?by: Dni Patrona Miasta Przemy?la, "Manewry Szwejkowskie w Twierdzy Przemy?l", czy zainicjowany w 2003 r. Wielokulturowy Festiwal "Galicja". W okolicach Przemy?la mo?na uprawia? aktywne formy wypoczynku: kajakarstwo, lotniarstwo, jazd? konn?, wspinaczk?. Nietrudno jest dotrze? do okaza?ego zamku renesansowego w Krasiczynie, sanktuarium po?o?onego w?ród lasów na wzgórzu w Kalwarii Pac?awskiej czy arboretum w Bolestraszycach - niezwyk?ego ogrodu botanicznego, w którym znajduj? si? niespotykane okazy ro?lin z ca?ego ?wiata. Przemy?l i jego okolice ??cz? walory wypoczynkowe, turystyczne i historyczne.

KALENDARZ:

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki
Pa?dziernik 2005

16 pa?dziernika Spektakl Aleksandra Fredry „Pierwsza lepsza” w wyk. Teatru
( niedziela ) „Fredreum”
godz.18.00 ( Zamek Kazimierzowski )

24 pa?dziernika Koncert zespo?u muzycznego „Nihon Gassoudon” z Japonii
( poniedzia?ek ) ( Zamek Kazimierzowski )
godz.18.00

28 pa?dziernika „XVII Jazz nad Sanem” : Koncert Stanis?awa Sojki z zespo?em
( pi?tek ) ( Zamek Kazimierzowski )
godz.19.00

Listopad 2005


2 listopada Scena szkolna – spektakle dla dzieci i m?odzie?y:
( ?roda ) „Labirynt w?adzy” oraz „Lekcja ?ycia” w wyk.
godz.8.10, 10.00 Narodowego Teatru Edukacji im. A. Mickiewicza
i 12.10 z Wroc?awia
(Zamek Kazimierzowski )

3 listopada Scena szkolna – spektakle dla dzieci i m?odzie?y:
( czwartek ) „Labirynt w?adzy” oraz „Lekcja ?ycia” w wyk.
godz.8.10, 10.00 Narodowego Teatru Edukacji im. A. Mickiewicza
i 12.10 z Wroc?awia
( Zamek Kazimierzowski )

4 listopada Otwarcie wystawy grafiki: Bi?czycki, Frydrych, Jachym
( pi?tek ) ( Zamek Kazimierzowski )
godz.18.00

4 listopada „XVII Jazz nad Sanem”: Koncert zespo?u „East Wall Jazz ( pi?tek ) Quartet”
godz.19.00 ( Klub „Nied?wiadek” )

11 listopada Koncert Hanny Banaszak z zespo?em
( pi?tek ) ( Zamek Kazimierzowski )
godz.18.00

15 listopada Otwarcie wystawy J. Gensler - malarstwo
( wtorek ) i W. Pastu?a – rze?ba
godz.18.00 ( Zamek Kazimierzowski )

WYSTAWY

Wystawy sta?e (na Zamku Kazimierzowskim):
- 136 lat Towarzystwa Dramatycznego im. Aleksandra Fredry „Fredreum”
- Dorobek sceniczny Kazimierza Opali?skiego –
najwybitniejszego aktora „Fredreum”
- „Fredreum” w karykaturze
- Widoki przemyskie z lat 50 – tych XX wieku

Wystawy czasowe


- Wystawa malarstwa Mariana Niziurskiego
czynna do 30 pa?dziernika
( Zamek Kazimierzowski – baszta wschodnia )

- Wystawa malarstwa i grafiki Karoli Teschler ( Niemcy )
czynna do 31 pa?dziernika
( Zamek Kazimierzowski – galeria )

- Wystawa grafiki: Bi?czycki, Frydrych, Jachym
czynna od 4 listopada do 4 grudnia
( Zamek Kazimierzowski – galeria )

- Wystawa J. Gensler i W. Pastu?a
czynna od 15 listopada do 30 listopada
( Zamek Kazimierzowski – baszta wschodnia )Arboretum i Zak?ad Fizjografii w Bolestraszycach
WYSTAWY STA?E:

• Kolekcje ro?lin - (dendroflora, ro?liny wodne i bagienne, parter oran?eryjny, pomologia, ro?liny rzadkie, zagro?one, gin?ce i chronione)
• „Wiklina w Arboretum”- sta?a ekspozycja rze?b – obiektów z wikliny
• Ro?liny rzadkie - zagro?one, gin?ce i chronione w Arboretum Bolestraszyce - wystawa fotograficzna
• Drzewa pomniki przyrody Ziemi Przemyskiej - Teka rysunków Aleksandry Wachniewskiej (czynna w dni robocze w godz. od 8 do 14)

MUZEUM PRZYRODNICZE:

• Wystawa historyczno - przyrodnicza „XXX lat Arboretum Bolestraszyce”- wystawa fotograficzna
• Wystawa ornitologiczna - „Chro?my ptaki”
• Drzewa, ogrody, dwory - wystawa fotograficzna (czynna w dni robocze w godz. od 8 do 14)
• Wystawa dendrologiczna: szyszek, przekrojów, skamielin (czynna w dni robocze w godz. od 8 do 14)
• Wystawa motyli nocnych z Pogórza Przemyskiego - (czynna w dni robocze w godz. od 8 do 14)

WYSTAWY CZASOWE

• „O wiklinie” - wystawa prac cz?onków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego „Wiklina” (do 31 pa?dziernika)
• „Wiklina w Arboretum”– wystawa poplenerowa rze?b - obiektów wiklinowych powsta?ych podczas IV Mi?dzynarodowego Pleneru Artystycznego ( do 31 pa?dziernika)
• Krzysztofa Lachtara - wystawa grafiki i exlibrisów ( do 31 pa?dziernika)
• Ma?opolska kolekcja historycznych odmian i form jab?oni – wystawa jab?ek ( do 31 pa?dziernika)
• Jesienna wystawa owoców i nasion z kolekcji ro?lin Arboretum ( do 31 pa?dziernika)

Centrum Edukacji Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego
Prowadzi ró?ne formy zaj?? edukacyjnych dla dzieci, m?odzie?y i studentów oraz nauczycieli. Szczegó?owe informacje uzyska? mo?na w Arboretum.Przemyska Biblioteka Publiczna

WYSTAWY:

• Wystawa pokonkursowa dzieci?cych prac plastycznych - ilustracji do utworów Marii Kownackiej (19 pa?dziernika do 12 listopada)

• "Bohdan Butenko i jego ilustracje "( 18 pa?dz. do 12 listopada)

KONKURS:

• "I Spotkanie z Literatur? Europejsk? - Czechy" - impreza po?wi?cona literaturze czeskiej (konkurs recytatorski, rozmowy o literaturze, warsztaty, 22-23 pa?dziernika)SPOTKANIA:

• 28 pa?dz. o godz. 10.00 odb?dzie si? spotkanie z Bohdanem Butenko, autorem ksi??ek dla dzieci i wybitnym ilustratorem (spotkanie zamkni?te).

• 28 pa?dz. o godz. 18.00 w Galerii Sztuki Wspó?czesnej odb?dzie si? spotkanie Bohdana Butenki z doros?ymi odbiorcami sztuki.

• 29 pa?dz. o godz. 10.00 odb?dzie si? podsumowanie V Powiatowego Konkursu na ilustracj? do utworów Marii Kownackiej.Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry „FREDREUM” w Przemy?lu

16 pa?dziernika (niedziela) Aleksander Fredro „Pierwsza lepsza”
godz. 18.00 i „Nikt mnie nie zna”
re?. Krystyna Maresch-Knapek

25.pa?dziernika (wtorek) Hans Christian Andersen „Królowa ?niegu”
godz. 9.00 i 11.00 re?. Izabela Majgier

27 pa?dziernika (czwartek) Aleksander Fredro „Pierwsza lepsza”
godz. 17.00 i „Nikt mnie nie zna”
re?. Krystyna Maresch-KnapekARP Krasiczyn

Galeria ARP zaprasza na wystaw? prac pacjentów Sekcji Rehabilitacji Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w ?urawicy. Wystaw? mo?na ogl?da? do 30.10.2005 r
MUZEUM NARODOWE ZIEMI PRZEMYSKIEJ

Godziny otwarcia:
poniedzia?ek – nieczynne
wtorek , pi?tek - 10.30 – 17.30
?roda, czwartek - 10.00 - 14.00
sobota - 10.00 - 14.00
niedziela - 10.00 – 14.00

Wystawy sta?e:

"Dzieje ziemi i cz?owieka w regionie przemyskim" – zobaczy? mo?na zabytki archeologiczne Ziemi Przemyskiej od epoki kamienia do ko?ca ?redniowiecza - monety rzymskie i bizantyjskie, pektora?y, piecz?cie, militaria.

"Wn?trze tradycyjnej izby wiejskiej" – pokazane zosta?y elementy wyposa?enia wn?trz mieszkalnych, przedmioty codziennego u?ytku, stroje ludowe.

„Twierdza Przemy?l w okresie I wojny ?wiatowej” – na wystawie prezentowane s? militaria, fotografie Przemy?la z XIX i XX w. oraz fotografie ukazuj?ce budow? fortów przemyskich oraz portrety Habsburgów.

„Trzy wyznania – dwie religie” – ekspozycja przybli?a sztuk? sakraln? trzech wyzna?- judaizmu, rzymskokatolickiego i greko-katolickiego.

Wystawy czasowe:

„Katy?. Wieczna pami??. W 65. rocznic? zbrodni” /16 IX – 23 X 2005/MUZEUM DZWONÓW I FAJEK
ODDZIA? MUZEUM NARODOWEGO
ZIEMI PRZEMYSKIEJ
WIE?A ZEGAROWAGodziny otwarcia:
poniedzia?ek – nieczynna
wtorek , pi?tek - 10.30 - 17.30
?roda, czwartek - 10.00 – 15.00
sobota - 10.00 – 14.30
niedziela - 12.00 – 16.00


Wystawy sta?e:

Na ekspozycji znajduj? si? historyczne i wspó?czesne dzwony i inne przedmioty ludwisarskie oraz historyczne i wspó?czesne fajki. Dope?nienie wystawy stanowi? tablice dotycz?ce ludwisarstwa i fajek.
Wystawy czasowe:

W cyklu „Najcenniejsze kolekcje fajek” prezentowana jest wystawa „Fajki z kolekcji Tadeusza Wojtuszkiewicza”. Na ekspozycji znajduj? si? fajki historyczne i wspó?czesne
z ca?ego ?wiata, obrazy, rze?by, akcesoria, pami?tki / VII 2005 – VII 2006/.


MUZEUM HISTORII MIASTA PRZEMY?LA
ODDZIA? MUZEUM NARODOWEGO ZIEMI PRZEMYSKIEJ
KAMIENICA BRZYKOWSKA
Godziny otwarcia:
poniedzia?ek – nieczynna
wtorek, pi?tek - 10.30 - 17.30
?roda, czwartek - 10.00 – 15.00
sobota - 10.00 – 15.00
niedziela - 11.00 – 15.00


Szanowni Pa?stwo!
Pod koniec maja 2005 roku, w tak zwanej Kamienicy Brzykowskiej (Rynek 9) zosta?o otwarte Muzeum Historii Miasta Przemy?la, oddzia? Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Celem tego oddzia?u jest pe?ne zaprezentowanie przesz?o?ci naszego, ponad tysi?cletniego miasta oraz kultury materialnej i tradycji przemyskich mieszczan.
Ekspozycje zorganizowane s? na klatce schodowej i w kilkunastu pomieszczeniach kamienicy.
Wszystkie prezentowane muzealia, a prezentujemy ich w Kamienicy oko?o trzech tysi?cy, pochodz? ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, a ich doskona?y stan zachowania jest ?wiadectwem naszej dba?o?ci i troski o powierzone nam przemyskie skarby i pami?tki.
Prezentujemy kolejno nast?puj?ce ekspozycje:
*Wielk? Izb? kamienicy mieszcza?skiej z pocz?tku XVII wieku ze zrekonstruowanym wczesnobarokowym piecem (obecnie sala wystaw czasowych),
*Wystaw? fotografii w galerii „Ma?a sie?”,
*Galeri? herbu Miasta Przemy?la,
*Wn?trza mieszcza?skie XIX i pierwszej po?owy XX wieku,
*Dawne przemyskie atelier fotograficzne,
*Wystawy: archeologiczn? i historyczn?,
*Wystaw?: „Przemy?l w starej fotografii”
*Wystaw?: „Przemy?l w malarstwie”,
*Dwupoziomowe sklepione piwnice z XVI wieku.

Ceny biletów:
ulgowy: 3 z?,
normalny: 5 z?.
Dla grup turystycznych op?ata za zwiedzanie
z przewodnikiem: 20 z?


Grupy szkolne s? z tej op?aty zwolnione i zawsze zwiedzaj? muzeum z przewodnikiem.
Grupy szkolne prosimy zg?asza? telefonicznie pod numerem: 678 65 01.Centrum Kulturalne

14 pa?dziernika godz. 16.00
Jubileusz 10-lecia Kina „Centrum”
10 pa?dziernika 1995 r. hitem sezonu - filmem „Batman Forever” zainaugurowano dzia?alno?? Kina „Centrum”, otwarte dzi?ki staraniom ówczesnego dyrektora Centrum Kulturalnego, przy wsparciu w?adz miejskich i wojewódzkich. Obecnie Kino zaprasza zarówno dzieci i doros?ych na jubileuszowy seans filmu „Wallace i Gromit: kl?twa królika”. Dla pierwszych 70 osób, które zakupi? bilety w tym dniu ufundowano koszulki z napisem „10 lat Kina „Centrum”.

27 pa?dziernika godz. 12.00
XI Doroczne Spotkanie Poetów
Klub „Piwnice” CK
Po raz kolejny zapraszamy poetów – amatorów na coroczne spotkanie. Jest to forum otwarte dla wszystkich pisz?cych „do szuflady” oraz dla tych, którzy mog? si? pochwali? nagrodami, publikacjami, w?asnymi tomikami poezji. Udzia? w Spotkaniu mo?e wi?c wzi?? ka?da osoba, której pasj? jest twórczo?? poetycka. Zg?oszenia nale?y przesy?a? wraz z 3 tekstami dot?d nie publikowanymi.
„Spotkania Poetów” ciesz? si? du?? renom?. Przybywaj?cy nieraz z bardzo odleg?ych zak?tków województwa twórcy prezentuj? swój dorobek, dyskutuj?, s?uchaj? muzyki. Nie gra roli wiek, pochodzenie czy wykszta?cenie. Najwa?niejsze jest to, ?e skromni, nierzadko do?wiadczeni przez los ludzie maj? mo?liwo?? spotkania podobnych sobie, dla nich poezja jest sposobem na oderwanie si? od problemów codzienno?ci, w niej zamykaj? nawet bardzo osobiste prze?ycia. Pok?osiem ka?dego spotkania jest tomik wierszy.


IMPREZY CYKLICZNE


14, 21, 28 pa?dziernika (pi?tki) godz. 19.00
Wieczory muzyczne
Klub „Piwnice” CK

WYSTAWY

29 wrze?nia – 18 pa?dziernika
Ma?gorzata Paszkowska – pastele, rysunek
Hol CK
Prace m?odej Przemy?lanki, której ukochan? technik? s? subtelne pastele. Lubi tak?e witra?e, szczególnie znane s? jej przepi?kne anio?y. Na wystawie zaprezentuje jednak obrazy, w których motywy fantazyjne niby z sennych marze? przeplataj? si? z pejza?ami i portretami.


6 - 24 pa?dziernika
Wystawa pokonkursowa prac dzieci ze S?owacji do „Ilustracji opowiada? Pavla Dob?inskiého”
Galeria „Piwnice” CK
W konkursie og?oszonym przez Galeri? w Sninie wzi??o udzia? ponad 2000 uczniów z 80 szkó? z terenu ca?ej S?owacji. Przedmiotem konkursu by?y ilustracje do legend, poda?,
opowie?ci i bajek s?owackich zebranych w zbiorku Pavla Dob?inskiého (którego mo?na okre?li? s?owackim Kolbergiem). Na wystawie pokonkursowej, któr? poka?emy w Przemy?lu dzi?ki wspó?pracy z o?rodkiem kultury w Humennem, znajdzie si? kilkadziesi?t nagrodzonych i wyró?nionych prac.
19 –30 pa?dziernika
Zoltan I?ku – pastele
Hol CK

27 pa?dziernika - 13 listopada
„Warszawa ?egna papie?a” – wystawa fotografii Dariusza Staszczyszyna
Galeria „Piwnice” CK
Dariusz Staszczyszyn z Warszawy, z zawodu in?ynier elektryk, z powo?ania biznesmen,
z zami?owania fotograf. Na kliszy uwieczni? wyj?tkowe i ulotne chwile zwi?zane z dniami ?a?oby panuj?cej po ?mierci Jana Paw?a II.
Źródło: PCKiN - Kultura.Przemysl.pl Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.635 secs