G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.:Wiadomości z Podkarpacia

18 października 2005 godzina:13.36(Czytań: 2011)
:: Ratujmy klasztor w Borku Starym! ::
- Sytuacja jest tragiczna. Je?li natychmiast nie rozpoczn? si? prace remontowe, w ka?dej chwili zabytkowy ko?ció? mo?e run??. Osuwaj?ca si? ziemia ods?oni?a ju? fundamenty Kaplicy Ukrzy?owanego, kilka metrów od drzwi frontowych klasztoru - alarmuje Roman Sowa, zast?pca burmistrza Tyczyna. Przeor klasztoru i wierni robi? co w ich mocy, by ratowa? sanktuarium.
Anna Warcho? w Borku Starym mieszka od 7 lat, tutaj wysz?a za m??. Sanktuarium Maryjne to dla niej miejsce wyj?tkowe. Tutaj przed cudownym obrazem Matki Boskiej Boreckiej wymodli?a dziecko i szcz??liwe rozwi?zanie. Wyprosi?a te? udan? operacj? dla swojego te?cia.

- W niedziel? pod koniec czerwca poszli?my jak zwykle do ko?cio?a na msz? ?wi?t?. Byli?my wstrz??ni?ci tym, co zobaczyli?my. Skarpa, na której stoi klasztor, osun??a si?. Run??a razem z drzewami w dó?. Ca?y Borek martwi si? tym, co dalej b?dzie z sanktuarium i nasz? Matk? Bosk? Boreck?. Niektórzy chodz? codziennie zobaczy?, czy ko?ció? jeszcze stoi - wzdycha Anna Warcho?.

Pomoc potrzebna natychmiast
Najgorsze przysz?o w drugiej po?owie lipca. Wtedy w ci?gu zaledwie dwóch dni osuwisko zbli?y?o si? na niebezpieczn? odleg?o?? 10 metrów od drzwi frontowych ko?cio?a. Mieszka?cy Borku i Ojciec Roman Bakalarz, przeor klasztoru, przerazili si? odkryt? szkod?.

- Sprawa jest bardzo powa?na. Osuwisko jest du?e. Ma 50 metrów d?ugo?ci i 40 szeroko?ci. Trzeba natychmiast co? z tym zrobi?, by nie dosz?o do tragedii - alarmuje o. Bakalarz.

Do sanktuarium w Borku Starym przyje?d?aj? rzesze wiernych z ca?ego Podkarpacia. W tym roku na g?ównych uroczysto?ciach 14 i 15 sierpnia, kiedy obchodzone jest ?wi?to za?ni?cia Matki Bo?ej i jej wniebowzi?cia, do klasztoru przyby?o oko?o 40 tys. wiernych. Przed cudownym obrazem Matki Boskiej Boreckiej przedstawiaj? swoje pro?by i podzi?kowania. Wielu z nich dozna?o za wstawiennictwem patronki klasztoru ?ask, o które prosili.

Klasztor to nie tylko miejsce kultu. To równie? pi?kny barokowy ko?ció?, 50 lat temu wpisany w rejestr zabytków. O ten ko?ció? chc? walczy? nie tylko mieszka?cy Borku, ojciec Bakalarz i gmina.

Czasoch?onne procedury
22 sierpnia specjalnie powo?ana do tego celu przez samorz?d komisja dokona?a ogl?dzin osuwiska. Ekspertyza wykaza?a nie tylko osuni?cie si? skarpy. Zniszczeniu uleg?y tak?e kolektor kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

- Jeszcze w tym tygodniu przyjedzie pracownik z Pa?stwowego Instytutu Geologii w Krakowie i sporz?dzi kart? osuwiska. Wówczas spraw? b?dziemy mogli przekaza? do starostwa i wojewódzkiego konserwatora zabytków, by wykona? kosztorys. Naprawa szkody mo?e poch?on?? nawet setki tysi?cy z?otych. Gminy nie sta? na taki wydatek. Niewykluczone, ?e koszty naprawy pokryje ministerstwo - twierdzi Roman Sowa, zast?pca burmistrza Tyczyna.

Wszyscy mówi? zgodnie, ?e trzeba dzia?a? natychmiast. Wystarczy kilka deszczowych dni i mo?e sta? si? to, o czym nawet boj? si? my?le? czciciele Matki Boskiej Boreckiej, wierni nawiedzaj?cy sanktuarium i opiekunowie klasztoru. Ko?ció? mo?e si? zawali?. Problem w tym, ?e skomplikowane procedury poprzedzaj?ce napraw? szkody i dziurawy bud?et ministerstwa, to dodatkowe krople dr???ce ska??, na której znajduje si? borecka ?wi?tynia.

URSZULA PASIECZNA

****
Wszyscy, którzy chcieliby pomóc uratowa? klasztor mog? wp?aca? datki bezpo?rednio w sanktuarium lub na konto.

Klasztor Dominikanów
36-022 Borek Stary 426
numer konta: 46 1020 4405 0000 2802 0245 2373

****
Historia Sanktuarium
Budow? sanktuarium na szczycie zaj?? si? miejscowy proboszcz ks. Andrzej. To on zbudowa? drewniany ko?ció? parafialny pod wezwaniem ?w. Piotra i Paw?a. Po czym zaj?? si? masowym kultem Maryi przy cudownym ?róde?ku, które mie?ci si? na terenie parku przyleg?ego do klasztoru. Mia? okre?lony plan stworzenia sanktuarium maryjnego. Na prze?omie lat 1418/19 na szczycie wzgórza w puszczy jaros?awsko-sandomierskiej wyznaczy? teren pod budow?. Mia? to by? jeden budynek z?o?ony z wi?kszego ko?cio?a i z??czonej z nim kaplicy dla cudownego obrazu. W 1420 roku abp lwowski, ks. Jan Rzeszowski - Pakos?awic konsekrowa? wybudowan? ?wi?tyni?. Wówczas odby?o si? uroczyste wprowadzenie cudownego obrazu MB do kaplicy, który pochodzi z XV wieku. Obecny kszta?t ?wi?tynia uzyska?a w latach 1684-1722.

Super Nowo?ci z dnia 18_10_2005
Źródło: Super Nowo?ci Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.633 secs